Мотиви към присъда по НОХД №  130/2014 ШОС

 

 

Подсъдимия Г.А. *** е предаден на съд с обвинение по чл.212, ал.5 вр. с чл.212, ал.2 вр. с чл.212, ал.1 вр. с чл.26, ал.1вр. с чл.20, ал.2 от НК;

С.Г. *** е предаден на съд с обвинение по чл.212, ал.5 вр. с чл.212, ал.2 вр. с чл.212, ал.1 вр. с чл.26, ал.1вр. с чл.20, ал.4 от НК;

Р.П.Х. *** е предаден на съд с обвинение по чл.254а, ал.2 вр. с чл.254а, ал.1 от НК и по чл.311, ал.1 от НК;

 

Делото е внесено за разглеждане след отменена осъдителна присъда и връщането му за доразследване на прокурора. При първоначалното разглеждане на делото не е имало предявен граждански иск и конституирани граждански ищци, поради което  при новото разглеждане на делото такива вече не могат да бъдат конституирани, съгласно константната практика на ВКС по този въпрос.

 

Разпитан в хода на предварителното производство, подсъдимият Г.А.М. не признава вината си. Счита, че не се касае за документна измама, тъй като всичко е ставало със знанието и съгласието на кмета на Община Нови пазар – подс. Р.П.. Признава единствено полагането на подписи от името на фирмите, които е представлявал.  Тезата се поддържа и в съдебно заседание, като моли да бъде оправдан. Алтернативно – да бъде признат за виновен за документно престъпление – по чл. 309 от НК. При алтернативното искане са позовава на изтекла погасителна давност, но изрично заявява, че не желае прекратяване на производството на това основание.  

 Подсъдимият С.С. не  се признава за виновен. Лично и чрез адвоката си застъпва тезата, че не е налице престъпление по чл. 212, ал.5 от НК. В тази насока подробни доводи са изложени в пледоарията на защитника му в съдебно заседание. Моли за оправдателна присъда. Алтернативно е застъпена тезата за виновност по чл. 309 от НК, но за погасена по давност отговорност. Не се прави искане за прекратяване па производството на това основание.

Подсъдимият Р.П. не се признава за виновен и по двете престъпления. Пледира се за невиновност, а алтернативно – за маловажен случай и изтекла погасителна давност. Няма искане за прекратяване на производството поради изтекла погасителна давност.

 

       От събраните по делото доказателства, приобщените експертизи и веществени доказателства съдът приема следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият Р.П.Х. през 2005-2006 г. бил кмет на община Нови Пазар. През първите месеци на 2005г. територията на Община Нови пазар последователно била застигната от неблагоприятни климатични явления – обилно снеготопене, дъждове придружени с градушки, а през м.април и м. май и началото на м.юли паднали обилни валежи от дъжд, съпроводени с бурни ветрове. Влошените метеорологични фактори довели до повреди и разрушения на различни инфраструктурни обекти в общината - улични настилки, подпорни стени,  мостови съоръжения, преливали речни корита, значително повредени били сгради за обществено ползване – училища, кметства, покривна конструкция на спортна зала, православен храм и др. За преодоляване и възстановяване на щетите от природните бедствия Общината се нуждаела от финансиране.

В тази връзка Кметът на Община Нови пазар –подс.Р.П. осъществил контакт с подс.Г. *** да му съдейства за отпускане на средства от Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. Същият не е имал регистрирани фирми, не е имал сключени трудови или граждански договори по това време. За дейността си М. ползвал фирми, на негови близки, като уговарял собствениците на тези фирми да му предоставят печатите си и фактурите, които ползвал Белосстрой“ ЕООД гр.Шумен, „Шипинг –А.“***, „Крисиси - П.П.“***, „Солей 2004“ ЕООД гр.Девня, ЕТ „Степ-Т.И.“ гр.Аксаково, „Домостроител“ ЕООД гр.Велики Преслав и „ЕТ „Маркетстрой - Х.П.“***. М. не бил упълномощаван от лицата представляващи и управляващи тези фирми.  В тази си дейност бил подпомаган от подсъдимия С.Г.С., по образование строителен инженер.

От Комисията били отпуснати средства за аварийно възстановяване на общо двадесет и шест обекта. Никой от управителите на определените фирми изпълнители на обществените поръчки не присъствал и не подписал договорите си с Община Нови пазар. Това било извършено от подс.Г.М., който имитирал подписите на управителите, като им придал вид че документите са подписани от тези лица.  Строителството на обектите било извършено, без съставяне на документи, вкл. и платежни такива. За извършеното строителство не била съставена техническа документация. Видовете и количествата СМР на обектите не били изпълнени в заложените параметри в количествено стойностните сметки към договорите. Заменителни таблици не били съставени. В съставените за всеки обект актове „Образец №19“ не са отразени реално извършените видове СМР, а тези, които фигурират в количествено стойностните сметки към всеки от договорите. Актовете „Образец №19“ са били подписвани от подс. М., който имитирал подписите на изпълнителите по договорите, а за инвеститор подпис полагал подс.С. (с изключение на обектите – ОУ „Христо Ботев“ с.Памукчи и Православен храм с.Мировци). Подсъдимият М. съставял платежни документи, депозирал ги в общината и след превеждане на сумите по сметка на изпълнителите, организирал титулярите или пълномощниците на изпълнителя да теглят преведените суми. Документално подс.Г.М. не фигурира с името и подписа си в нито един от съставените документи по повод аварийното възстановяване на 26 инфраструктурни обекта на територията на Община Нови пазар през 2005г.- 2006г.

По този механизъм били изпълнени  следните обекти:

 

1. Аварийно възстановяване на ул.”Д.П.” с.Зайчино ореше.

Улицата е пострадала от дъждове на 03.-04.07.2005 г., което било констатирано от комисия, назначена от кмета на общината. В комисията бил включен подс. С.. Въз основа на тези констатации и по искане на подс. Р.П. ***, от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи били отпуснати 12 000 лева за възстановяване на улицата.

      С решение № 70 от 25.07.2005 г. подс. П. като кмет на общината постановил да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка и определил за изпълнител “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен. До управителя на дружеството било изпратено писмо № 26-00-194 от 26.07.2005 г. с покана за представяне на ценова оферта. Поканата била подписана от подс. М. вместо управителя на “Белосстрой”. В отговор на тази покана, от името на “Белосстрой” ЕООД е постъпила оферта, върху която е изписана дата 29.07.2005 г. Офертата и приложенията към нея са били подписани не от управителя на отбелязаното като оферент дружество, а от подс. М., чрез имитация на подпис. На основание тази оферта, бил сключен договор № 281 от 01.08.2005 г. между община Нови Пазар като възложител и “Белосстрой” като изпълнител на поръчката. Договорът бил подписан от подс. М. вместо управителя на “Белосстрой” чрез имитация на подпис (ДП том VІІ л. 31). Подсъдимият М. положил подпис и върху договор за инвеститорски контрол вместо вписания в договора като изпълнител ЕТ “Крисиси – П.П.”.

 При изпълнението на поръчката били реално извършени строително-монтажни работи (СМР) за 4037.41 лева, вместо актуваните като изпълнени работи на стойност 11 844.31 лева, което се установява от тройната съдебно-техническа експертиза, изготвена в съдебното производство. Но в изготвения приемо-предавателен протокол от 29.09.2005 г. (том VІІ л. 36) е констатирано, че всички СМР са изпълнени в срок съгласно договора. Протоколът е бил подписан от подс. С.Г.С. като “инвеститорски контрол”, а като изпълнител, вместо от управителя на “Белосстрой” ЕООД е положен подпис от подсъдимия Г.А.М. чрез имитация. Подс. М. е подписал вместо изпълнителя и протокол № 1 от 30.08.2005 г. (л. 46) и протокол обр. 19 от 29.08.2005 г. за завършване на СМР, като последният документ е бил подписан и от подс. С.Г.С. (ДП том VІІ л. 39). На основание тези документи – договор за строителство, приемо-предавателен протокол, протокол № 1 и протокол обр. 19, по сметка на “Белосстрой” ЕООД била преведена сума от 9870.26 лева без ДДС, или с 6505.75 лв (без ДДС) повече от реално извършените СМР, а по сметка на ЕТ “Крисиси – П.П.” – сумата от 155 лева (ССЕ – ОХ том ІІ л. 658), без реално извършен от това лице инвеститорски контрол.

        Представени са банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Белосстрой” ЕООД и ЕТ ”Крисиси – П.П.”, от които се установява че посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на П.П. и Д.Д. в горепосочените договори, протоколи и фактури не са положени от тези две лица, а са положени от подс.Г.А.М.. С действията си М. е съставил неистински  документи като им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри, в случая управителите на горепосочените фирми. М. подписал и съставените фактури. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР и изплатени 11844,31 лева с ДДС за обект „Аварийно възстановяване на улица „Д.П.“ с Зайчино ореше”  са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

2. Обект Аварийно възстановяване на ул. “Пирин” с. Зайчино ореше.

Улицата е пострадала от дъждове в началото на м. юли на 2005 г., което било констатирано от комисия, назначена от кмета на общината. В комисията бил включен подс. С.. Въз основа на тези констатации и по искане на подс. Р.П. ***, от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи били отпуснати 26 000 лева за възстановяване на улица “Пирин” в с. Зайчино ореше.

С решение № 68 от 25.07.2005 г. подс. П. като кмет на общината постановил за обекта “Аварийно възстановяване на ул. “Пирин” в с. Зайчино ореше” да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка и определил за изпълнител “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен. До управителя на дружеството било изпратено писмо с изх. № 26-00-193 от 26.07.2005 г., с покана за представяне на ценова оферта. Поканата била подписана от подс. М. вместо управителя на “Белосстрой”. В отговор на тази покана, от името на “Белосстрой” ЕООД е постъпила оферта. Офертата и приложенията към нея са била подписани не от управителя на отбелязаното като оферент дружество, а от подс. М., чрез имитация на подпис. На основание тази оферта, бил сключен договор № 277 от 01.08.2005 г. между община Нови Пазар като възложител, и “Белосстрой” като изпълнител на поръчката. Договорът бил подписан от подс. М. вместо управителя на “Белосстрой” чрез имитация на подпис (ДП том VІІІ л. 30). Подсъдимият М. положил подпис и върху договор за инвеститорски контрол вместо вписания в договора като изпълнител ЕТ “Крисиси – П.П.” (ДП т. VІІІ л. 31). При изпълнението на поръчката били реално извършени строително-монтажни работи (СМР) за 32 324.42 лева, вместо актуваните като изпълнени работи на стойност 25 868.42 лева. Извършените, но неактувани СМР са на стойност 6 456 лв. Разликата е от реално извършени СМР, но на други, невключени във възстановяването обекти. Документално дейностите са описани на база заданието на обществената поръчка. В изготвения приемо-предавателен протокол от 29.08.2005 г. (том VІІІ л. 35) е констатирано, че всички СМР са изпълнени в срок съгласно договора. Протоколът е бил подписан от подс. С.Г.С. като “инвеститорски контрол”, а като изпълнител, вместо от управителя на “Белосстрой” ЕООД е положен подпис от подсъдимия Г.А.М. чрез имитация. Подс. М. е подписал и протокол № 1 от 30.08.2005 г., вместо управителя на дружеството – изпълнител (том VІІІ л. 51), и протокол обр. 19 от 29.08.2005 г. (том VІІІ л. 43-44). На основание тези документи – договор за строителство, договор за инвеститорски контрол, приемо-предавателен протокол, протокол № 1 и протокол обр. 19, по сметка на “Белосстрой” ЕООД била преведена сума от 21557.02 лева без ДДС, а по сметка на ЕТ “Крисиси – П.П.” – сумата от 130 лева (ССЕ – ОХ том ІІ).

Видно от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Белосстрой” ЕООД и ЕТ ”Крисиси – П.П.”, посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на П.П. и Д.Д. в горепосочените договори, протоколи и фактури не са положени от посочените лица, а са положени от подс.Г.М.. С действията си М. е съставил неистински документи. Видно от самите подписи в документите е, че подс.М. им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри, в случая управителите на горепосочените фирми. М. подписал и съставените фактури. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обект „Аварийно възстановяване на улица „Пирин“ в с Зайчино ореше“, са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

3.                          Аварийно възстановяване на ул.”Шипка” с.Зайчино ореше.

Улицата е пострадала от дъждове на 03-04.07.2005 г., което било констатирано от комисия, назначена от кмета на общината. В комисията бил включен подс. С.. Въз основа на тези констатации и по искане на подс. Р.П. ***, от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи били отпуснати 16 000 лева за възстановяване на улица “Шипка” в с. Зайчино ореше.

С решение № 69 от 25.07.2005 г. подс. П. като кмет на общината постановил за обекта “Аварийно възстановяване на ул. “Шипка” в с. Зайчино ореше” да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка и определил за изпълнител “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен. До управителя на дружеството била покана за представяне на ценова оферта. Поканата била подписана от подс. М., вместо управителя на “Белосстрой”. В отговор на тази покана, от името на “Белосстрой” ЕООД е постъпила оферта. Офертата и приложенията към нея са била подписани не от управителя на отбелязаното като оферент дружество, а от подс. М., чрез имитация на подпис. На основание тази оферта, бил сключен договор № 279 от 01.08.2005 г. между община Нови Пазар като възложител, и “Белосстрой” като изпълнител на поръчката. Договорът бил подписан от подс. М. вместо управителя на “Белосстрой” чрез имитация на подпис (ДП том ІХ л. 32). Подсъдимият М. положил подпис и върху договор за инвеститорски контрол вместо вписания в договора като изпълнител ЕТ “Крисиси – П.П.” (ДП т. ІХ л. 33). При изпълнението на поръчката били реално извършени строително-монтажни работи (СМР) за 25 886.89 лева с ДДС, вместо актуваните като изпълнени работи на стойност 15881.13 лева, което се установява от тройната съдебно-техническа експертиза, изготвена в съдебното производство. В изготвения приемо-предавателен протокол от 29.08.2005 г. (том ІХ л. 37) е констатирано, че всички СМР са изпълнени в срок съгласно договора. Протоколът е бил подписан от подс. С.Г.С. като “инвеститорски контрол”, а като изпълнител, вместо от управителя на “Белосстрой” ЕООД е положен подпис от подсъдимия Г.А.М. чрез имитация. Подс. М. е положил и подпис вместо управител на дружеството – изпълнител, върху протокол № 1 от 30.08.2005 г. и протокол обр. 19 от 29.08.2005 г. за завършени СМР, като върху последния се е подписал като “инвеститор” подс. С.. На основание тези документи – договор за строителство, приемо-предавателен протокол, протокол № 1 и протокол обр. 19, по сметка на “Белосстрой” ЕООД била преведена сума от 13234.28 лева без ДДС, а по сметка на ЕТ “Крисиси – П.П.” – сумата от 115 лева (ССЕ – ОХ том ІІ).

Видно от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Белосстрой” ЕООД и ЕТ ”Крисиси – П.П.”, посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на П.П. и Д.Д. в горепосочените договори, протоколи и фактури не са положени от посочените лица, а са положени от подс.Г.А.М.. С действията си М. е съставил неистински  документи. Видно от самите подписи в документите е, че подс.М. им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри, в случая управителите на горепосочените фирми. М. подписал и съставените фактури. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обект „Аварийно възстановяване на улица „Шипка“ с Зайчино ореше“, са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

4.                          Аварийно възстановяване на ул.”Бреза” с.Памукчи.

Улицата е пострадала от наводнения вследствие снеготопене през януари – март 2005 г. Това  било установено от комисия, назначена от кмета на общината – подс. П., в която комисия влизал и подс. С.. Комисията констатирала, че уличната настилка била отнесена, което водело до ограничена използваемост на улицата и невъзможност за преминаването на МПС. На основание заключението на комисията и по искане на подс. П. от ПКЗНБАК била отпусната сума от 80 000 лева за възстановяване на ул. “Бреза” в с. Памукчи.

С решение № 58 от 18.05.2005 г. кметът на общината подс. П. постановил да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка, а да се съберат три оферти по реда на чл. 2 ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Писма-покани за представяне на оферти били изпратени на “Ивкостройинвест” Белослав, “Солей 2004” ЕООД Варна и “Шипинг А.”***, като и трите писма са били получени “на ръка” на 19.05.2005 г. и на трите писма като получател се е подписал с преправен подпис подс. Г.М. (том Х,  л. 31-33). Постъпили са три оферти от дружествата – адресати. Назначената от кмета комисия определила за изпълнител “Шипинг А.”*** (том Х, л. 80). Бил сключен договор № 175 от 26.05.2005 г. с изпълнител “Шипинг А.” ЕООД, като вместо управителя на дружеството – изпълнител, подпис положил подс. М. чрез имитация (л. 84-85). Подс. М. положил подпис и вместо изпълнителя по договор за инвеститорски контрол № 250 от 05.07.2005 г. (л. 81). При изпълнението на поръчката реално били извършени СМР на стойност 59 259.40 лева без ДДС, вместо актуваните 60 215.28, видно от изготвената СТЕ. В издадените приемо-предавателен протокол от 14.07.2005 г., протокол обр. 19 от 14.07.2005 г. и протокол № 1 от 18.07.2005 г. е установено изпълнение на СМР в пълен обем. Трите протоколи са били подписани от подс. М. вместо изпълнителя, чрез имитация на подписа, а приемо-предавателният протокол и протоколът обр. 19 – и от подс. С.Г.С. като “инвеститор”. На основание тези документи: договор за СМР, договор за инвеститорски контрол, приемо-предавателния протокол, протокол обр. 19 и протокол обр. 1, са били преведени в полза на “Шипинг А.” ЕООД 66 236.71 лева без ДДС, а по сметка на ЕТ “Крисиси – П.П.” – сумата от 500 лева (ССЕ – ОХ том ІІ ).

Установява се от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Шипинг -А.” ЕООД и ЕТ ”Крисиси- П.П.”, че посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на П.П. и Т.А. в горепосочените документи – договори и протоколи не са положени от тези лица, а са положени от подс. Г.  М.. С действията си М. е съставил неистински документи. Видно от самите подписи в документите е, че М. им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри, в случая управителите на горепосочените фирми. М. подписал и съставените фактури. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

5.                          Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” с.Памукчи.

Улицата е пострадала от наводнения вследствие снеготопене през януари – март 2005 г. Това било установено от комисия, назначена от кмета на общината – подс. П., в която комисия влизал и подс. С.. Комисията констатирала, че уличната настилка била отнесена, което водело до ограничена използваемост на улицата. На основание заключението на комисията и по искане на подс. П. от ПКЗНБАК била отпусната сума от 56 000 лева за възстановяване на ул. “Ивайло” в с. Памукчи.

С решение № 58 от 18.05.2005 г. кметът на общината разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка, а да се съберат три оферти по реда на чл. 2 ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Писма-покани за представяне на оферти били изпратени на “Ивкостройинвест” Белослав, “Солей 2004” ЕООД Варна и “Шипинг А.”***, като и трите писма са били получени “на ръка”  и на трите писма като получател се е подписал с преправен подпис подс. Г.М. (том Х, л. 123-125). Постъпили са три оферти от дружествата – адресати. Назначената от кмета комисия определила за изпълнител “Шипинг А.”***). Бил сключен договор № 174 от 26.05.2005 г. с изпълнител “Шипинг А.” ЕООД, като вместо управителя на дружеството – изпълнител, подпис положил подс. М. чрез имитация (л. 175-176). Подс. М. положил подпис и вместо изпълнителя по договор за инвеститорски контрол № 250 от 05.07.2005 г., сключен с ЕТ “Крисиси – П.П.” (л. 172). При изпълнението на поръчката реално били извършени СМР на стойност 62 597.94 лева с ДДС, вместо актуваните 55 497.71, видно от изготвената тройна СТЕ (том ІІ ). В съставения приемо-предавателен протокол от 14.07.2005 г., протокол обр. 19 от 14.07.2005 г. и протокол № 1 от 18.07.2005 г. е записано изпълнение на СМР в пълен обем. Трите протоколи са били подписани от подс. М. вместо изпълнителя, чрез имитация на подписа, а приемо-предавателният протокол и протоколът обр. 19 – и от подс. С.С. като “инвеститор”. На основание тези документи: договор за СМР, договор за инвеститорски контрол, приемо-предавателния протокол, протокол обр. 19 и протокол обр. 1, са били преведени в полза на “Шипинг А.” ЕООД 46 248.09 лева без ДДС,  а по сметка на ЕТ “Крисиси – П.П.” – сумата от 500 лева (ССЕ – ОХ том ІІ ).

Установява се от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Шипинг -А.” ЕООД и ЕТ ”Крисиси- П.П.”, че посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на П.П. и Т.А. в горепосочените договори и протоколи не са положени от тях, а са положени от подс. М.. По този начин М. съставил неистински  документи. Видно от самите подписи на документите е, че М. им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри. Г.М. подписал и съставените фактури. Експертното заключение сочи още, че поканата от Общината до “Солей 2004” ЕООД не е подписана от управителя на фирмата Д.Х., а от подс.М.. Т.е. тази покана въобще не е стигнала до адресата Д.Х., още повече, че по същото време лицето е изтърпявало наказание “лишаване от свобода” в Затвора гр.Сливен /служебна бележка от Затвора гр.Сливен, т.ІV, л.14/. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

6.                          Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” с.Памукчи.

Улицата е пострадала от наводнение вследствие проливен дъжд в началото на м. юли 2005 г. Това обстоятелство било установено от комисия, назначена от кмета на общината – подс. П., в която комисия влизал и подс. С.. Комисията констатирала разрушена пътна настилка, изронена трошено-каменна основа, изкъртени бордюри и частична непроходимост. На основание заключението на комисията и по искане на подс. П. от ПКЗНБАК била отпусната сума от 48 000 лева за възстановяване на ул. “Ивайло” в с. Памукчи (ДП том ХІ л. 24).

С решение № 78 от 27.07.2005 г. кметът на община Нови Пазар разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка и определил като изпълнител на аварийно-възстановителните работи “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен. До дружеството било изпратено писмо-покана за представяне на оферта от 28.07.2005 г. Писмото било получено “на ръка” от подс. М., който положил подпис вместо управителя на дружеството, чрез имитация (ДП том ХІ л. 27). В отговор на тази покана, от името на “Белосстрой” ЕООД е постъпила оферта. Офертата и приложената към нея количествено-стойностна сметка са била подписани не от управителя на дружество, а от подс. М., чрез имитация на подпис. На основание тази оферта, бил сключен договор № 295 от 02.08.2005 г. между община Нови Пазар като възложител, и “Белосстрой” като изпълнител на поръчката. Договорът бил подписан от подс. М. вместо управителя на “Белосстрой” чрез имитация на подпис (ДП том ХІ л. 33). Подсъдимият М. положил подпис и върху договор за инвеститорски контрол вместо вписания в договора като изпълнител ЕТ “Крисиси – П.П.” (ДП т. ХІ л. 34). При изпълнението на поръчката като извършени СМР били актувани като изпълнени 47 661.37 лева с ДДС. В приемо-предавателен протокол и протокол обр. 19 от 29.09.2005 г. било отбелязано извършване в пълен обем на възстановителните СМР. Протоколите били подписани от подс. С. като инвеститор, а подс. М. се подписал като изпълнител, вместо представител на дружеството – изпълнител по договора (ДП том ХІ л. 38-41). На основание тези документи, били преведени от община Нови Пазар на “Белосстрой” ЕООД сумата от 39 717.81 лева без ДДС, а на ЕТ “П.П.” била преведена сумата от 330 лева за инвеститорски контрол (ССЕ ОХ том ІІ).

Видно от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Белосстрой” ЕООД и ЕТ ”Крисиси–П.П.” посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на П.П. и Д.Д. в договорите и протоколите не са положени от Д. и П., а са положени от подс. Г.М., който по този начин е съставил неистински документи. Видно от самите подписи на документите е, че М. им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри /в случая П. и Д./. М. подписал и съставените фактури. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

7.                          Авариен и неотложен ремонт на ОУ  ”Хр.Ботев”с.Памукчи.

Обектът е пострадал вследствие дъжд и градушка на 26.04.2005 г. Назначена от кмета на община Нови Пазар комисия констатирала пропадане на покривната конструкция, паднали тавани и част от мазилката и пукнатини вследствие слягане на основите. В комисията бил включен и конструкторът инж.С.Г.С. ***.  На основание заключението на комисията и по искане на подс. П. от ПКЗНБАК била отпусната сума от 45 890 лева за възстановяване на ОУ “Хр. Ботев” с. Памукчи (ДП том ХІІ л. 20).

С решение № 67 от 16.06.2005 г. кметът на община Нови Пазар разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка. В решението не е посочен изпълнител на СМР и до такъв не е била отправяна покана за представяне на оферта. На 22.06.2005 г. бил сключен договор № 221 за СМР на обект “Авариен и неотложен ремонт на Основно училище “Хр. Ботев” с. Памукчи” с  посочен изпълнител “Солей 2004” ЕООД. Като изпълнител подпис е положил подс. Г.М.. На същата дата бил сключен и договор № 222 за инвеститорски контрол с ЕТ “Крисиси – П.П.”, който също бил подписан от подс. М. вместо посочения изпълнител. При изпълнението на поръчката били актувани като изпълнени СМР в размер на 45 500.32 лева с ДДС. Надактуваните СМР са на стойност 2 372.10 лв. В приемо-предавателния протокол от 03.08.2005 г. и протокол обр. 19 от 03.08.2005 г. е отбелязано извършване на СМР в пълен обем. Приемо-предавателният протокол е подписан от подс. С. като “инвеститорски контрол” и от подс. М. вместо представител на изпълнителя. Подс. М. е подписал чрез имитация и протокол обр. 19 от 03.08.2005 г. На основание тези документи, били преведени от община Нови Пазар на “Солей 2004” ЕООД сумата от 37916.93 лева без ДДС, а на ЕТ “П.П.” била преведена сумата от 385 лева за инвеститорски контрол, без такъв да е бил упражняван от това лице (ССЕ ОХ том ІІ).

Извършените графически експертизи са дали заключение, че подписите положени в договорите и протоколите, посочени по-горе, от името на Д.М. и от името на П.П., не са положени от тези две лица, а са  положени от подс.Г.М., който по този начин е съставил неистински документи. Видно от самите подписи на документите е, че М. им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри (в случая М. и П.). М. подписал и съставените фактури. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

8.                          Аварийно възстановяване на ул.”Рила” с.Сечище.

Обекта е пострадал от проливен дъжд на 03 и  04.07.2005 г. Назначена от кмета на общината комисия констатирала повреждане до частично разрушаване на асфалтовата настилка и трошенокаменната основа. В комисията бил включен и инж.С.Г.С. ***.  На основание заключението на комисията и по искане на кмета на общината - подс. П., от ПКЗНБАК била отпусната сума от 7500 лева за възстановяване на ул. “Рила” (ДП том ХVІ л. 28).

С решения № 71 от 25.07.2005 г. кметът на община Нови Пазар разпоредил да не се провеждат процедури за възлагане на малки обществени поръчки и определил като изпълнител на аварийно-възстановителните работи за обекта “Солей 2004” ЕООД гр. Варна (ДП том ХV л. 20, ХVІ л. 29). До управителя на дружеството били изпратени покани за представяне на оферти. Поканите били връчена на ръка и получени от подс. М., който е положил подпис вместо управителя на дружеството. Била представена оферта от името на дружеството. На 01.08.2005 г. бил сключен договор № 285 за СМР на обект “Аварийно възстановяване на ул. “Рила” с. Сечище” с посочен като изпълнител “Солей 2004” ЕООД Варна. Като изпълнител и на договора се е подписал подс. М.. Подс. М. е положил подпис и върху договори № 286  от 01.08.2005 г. за инвеститорски контрол на обекта, сключен с ЕТ “Крисиси–П.П.”. На обекта не са били извършени договорените СМР. Установено е от заключението на вещите лица, че не са извършени СМР на обща стойност 7 302.42 лева. В съставения приемо-предавателни протокол от 29.09.2005 г. и протокол обр. 19 от същата дата е констатирано изпълнение на СМР за обекта в пълен обем. Протоколите са подписани от подс. С.Г.С. и подс. Г.А.М. – последният вместо управителя на дружеството – изпълнител. Подс. М. е подписал и съставения протокол № 1 за обекта. На основание тези документи, за обекта на ул. “Рила” била преведена в полза на “Солей 2004” ЕООД гр. Варна сумата от 6085.35 лева (без ДДС), а полза на ЕТ “Крисиси–П.П.” - 195 лева, без да е бил упражняван инвеститорски контрол от това лице.

Видно от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Солей 2004” ЕООД и ЕТ ”Крисиси – П.П.”, посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на П.П. и Д.М. в горепосочените договори и протоколи не са положени от тези две лица, а са положени от подс. М.. С действията си М. е съставил неистински документи. Видно от самите подписи в документите е, че М. им придал вид, че са положени от лицата сочени като техни титуляри, в случая управителите на горепосочените фирми. М. подписал и съставените фактури. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта са извършени други СМР на значително по малка стойност на други обекти. Няма изготвени заменителни таблици. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че на обекта няма извършени никакви СМР. Поради това, извършеното плащане от Община Нови пазар на “Солей 2004” ЕООД и за инвеститорски контрол на ЕТ „Крисиси-П.П.“, е без основание.

 

9.                          Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” с.Сечище.        

Обекта е пострадал от проливен дъжд на 03 и 04.07.2005 г. Назначена от кмета на общината комисия констатирала повреждане до частично разрушаване на асфалтовата настилка и трошенокаменната основа. В комисията бил включен и подс. инж.С.С.. На основание заключението на комисията и по искане на кмета на общината - подс. П., от ПКЗНБАК била отпусната сума от 15 000 лева за възстановяване на ул. “Ален мак” (ДП том ХVІ л. 28).

С решения №72 от 25.07.2005 г. кметът на община Нови Пазар разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на малки обществени поръчки и определил като изпълнител на аварийно-възстановителните работи за обекта “Солей 2004” ЕООД гр. Варна (ДП том ХV л. 20, ХVІ л. 29). До управителя на дружеството била изпратена покани за представяне на оферти. Поканите били връчена на ръка и получени от подс. М., който е положил подпис вместо управителя на дружеството. Била представена оферта от името на дружеството. На 01.08.2005 г. бил сключен договор № 283 от 01.08.2005 г. за СМР на обект “Аварийно възстановяване на ул. “Ален мак” с. Сечище” с посочен като изпълнител “Солей 2004” ЕООД Варна. Като изпълнител и на договора се е подписал подс. М.. Подс. М. е положил подпис и върху договор № 284 от 01.08.2005 г. за инвеститорски контрол на обекта, сключен с ЕТ “Крисиси – П.П.”. На обекта не са били извършени договорените СМР. В съставения  приемо-предавателен протокол от 29.09.2005 г. и протокол обр. 19 от същата дата е констатирано изпълнение на СМР за обекта в пълен обем.  Протоколите са подписани от подс. С.С. и подс. Г.М. – последният вместо управителя на дружеството – изпълнител. Подс. М. е подписал и съставения протокол № 1 за  обекта. На основание тези документи, за обекта на ул. “Ален мак” била преведена в полза на “Солей 2004” ЕООД гр. Варна сумата от 12 334.52 лева (без ДДС), а в полза на ЕТ “Крисиси – П.П.” - 195 лева за инвеститорски контрол.

Представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите “Солей 2004” ЕООД и ЕТ ”Крисиси-П.П.” отразяват, че посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. Според заключенията на изготвените графически експертизи, подписите положени от името на Д.М. и П.П. в договорите, протоколите и фактурите издадени по повод аварийното възстановяване на ул.“Ален мак” в с.Сечище не са положени от посочените две лица, а са положени от подс. М.. Установено е, че М. придал на положените от него подписи на М. и П. вид, все едно че са положени от лицата сочени като техни титуляри. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са извършени никакви СМР по обекта на обществената поръчка, но са извършени допълнително асфалтово бетонови кърпежи пред кметството и по главния път на същата стойност. Т.е. вместо актуваните видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта са извършени други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

10.      Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV-20706 “С. Михайловски-Преселка” в района на с.Мировци .

Свлачището е било активирано от проливни дъждове на 03/04.07.2005 г. Назначената от кмета на общината комисия констатирала разрушена пътна настилка и свличане на земни маси на пътя. В комисията бил включен инж.С.С.. Подсъдимият С. изготвил количествено-стойностни сметки за видовете СМР и сумата, която трябва да бъде отпусната, за да бъдат извършени тези СМР. На основание заключението на комисията и по искане на кмета на общината - подс. П., от ПКЗНБАК била отпусната сума от 100 000 лева за укрепване на свлачището.

С решение № 93 от 16.09.2005 г. кметът на общината разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на малка обществена поръчка, а да се съберат три оферти по реда на чл. 2 от Наредбата (ДП том ХVІІ л. 14). На същата дата били изготвени покани до ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***, “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен и “Солей 2004” ЕООД гр. Варна. Поканите били получени от подс. М. на същата дата – 16.09.2005 г. (л. 16-18). Депозирани са били оферти от посочените търговци. На 19.09.2005 г. комисия, назначена със заповед на кмета от същата дата, определила като изпълнител ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”. На 20.09.2005 г. бил сключен договор № 357 от 20.09.2005 г. за изпълнението на СМР, като вместо изпълнителя, договорът бил подписан от подс. Г.М.. Подс. М. подписал и договора за инвестиционен контрол, сключен с ЕТ “Крисиси – П.П.”. След изпълнението на поръчката били актувани като изпълнени 99 399.59 лева. В приемо-предавателен протокол и протокол обр. 19 от 18.10.2005 г. е вписано изпълнение на СМР в пълен обем. Протоколите са подписани от подс. С. като инвеститорски контрол (л. 84) и като “инвеститор” (л. 85-91), и от подс. М. като “изпълнител”. На основание тези документи, в полза на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.” била преведена сумата от 82832.99 лева (без ДДС), а в  полза на ЕТ “Крисиси – П.П.” била преведена сумата от 600 лева, без от това лице да е бил осъществяван инвеститорски контрол.

Представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***-П.П.” отразяват, че посочените суми действително са преведени от Община Нови пазар по банковите сметки и непосредствено след превеждането им са били изтеглени от лицата разпореждащи се със сметките или упълномощени лица. Според заключенията на изготвените графически експертизи подписите положени от името на Х.П. и П.П. в посочените договори, протоколи и фактури издадени по повод аварийното възстановяване на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 – С. Михайловски - Преселка, в района на с.Мировци“ не са положени от посочените две лица, а са положени от подс. Г.  М.. Установено е, че М. придал на положените от него подписи на П. и П. вид, все едно че са положени от лицата сочени като техни титуляри. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта и са извършени и други СМР като надактуваните са на стойност 12 518.59 лева. Няма изготвени заменителни таблици.

 

11. Аварийно възстановяване на отводнителен канал и ул.”Дунав”-с.Стан.

Обектът е пострадал от проливен дъжд на 03. и 04.07.2005 г. Назначената от кмета на община Нови пазар комисия е констатирала разрушено асфалтово покритие, затлачена отводнителна канавка, повредени мостови съоръжения и изцяло разрушаване на единия мост (ДП том ХVІІІ, л. 12). Подсъдимият С. изготвил количествено-стойностни сметки за видовете СМР и сумата, която трябва да бъде отпусната, за да бъдат извършени тези СМР. На основание констатациите и по искане на кмета на общината, от ПКЗНБАК е отпусната сумата 112 000 лева за възстановяване на ул. “Дунав и отводнителния канал (л. 19).

С решение № 92 от 16.09.2005 г. кметът на общината разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на малка обществена поръчка, а да се съберат три оферти по реда на чл. 2 от Наредбата. Били изготвени покани за представяне на оферти до ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”, “Солей 2004” ЕООД и “Шипинг А.”***. Поканите били получени от подс. М., който положил подпис вместо адресатите. Били представени три оферти с отбелязани дати върху офертите 19.09.2005 г. На същата дата – 19.09.2005 г., комисията с протокол определила като изпълнител ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”. На 20.09.2005 г. бил сключен договор № 359 между община Нови пазар и определения изпълнител (л. 85). Върху договора като изпълнител е положил подпис подс. М.. Подс. М. подписал и договор № 360 от 20.09.2005 г. за инвеститорски контрол с ЕТ “Крисиси – П.П.”. При изпълнението на поръчката били актувани като изпълнени 111 299.54 лева. В приемо-предавателен протокол и протокол обр. 19 – двата от 04.11.2005 г. е отбелязано изпълнение на СМР в пълен обем. В документа не е налице разминаване с дейностите по вид, количество и цена с количествено-стойностната сметка към договора. Протоколите са подписани от подс. С. като инвеститорски контрол (л. 90) и като “инвеститор” (л. 92-98), и от подс. М. като “изпълнител”. Подс. М. е подписал като изпълнител и протокол № 1 от 10.11.2005 г. (л. 113). На основание тези документи, в полза на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.” била преведена сумата от 92 749.62 лева (без ДДС), а в полза на ЕТ “Крисиси – П.П.” била преведена сумата от 700 лева, без от това лице да е бил осъществяван инвеститорски контрол.

Видно от представените банкови извлечения за движение по сметките на фирмите ЕТ „Маркетстрой-Х.П.”***-П.П.”, сумите действително са преведени от Община Нови пазар по банковите им сметки. От заключенията на изготвените графически експертизи се установява, че подписите положени в договорите, протоколите и фактурите от името на Х.П. и П.П. не са положени от П. и П., а от обв.Г.М.  който имитирал подписите на двете. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че е налице разминаване между реално извършените и актувани СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

12. Аварийно възстановяване на мост по ул.”Ален мак” с.Енево

Със заповед №309/04.07.2005г. Кметът на Община Нови пазар  П. назначил комисия за установяване състоянието на общинските сгради и инфраструктура на територията на Община Нови пазар, пострадали от падналите на 03 и 04.07.2005г. обилни дъждове, придружени с бурни ветрове. Подсъдимият С. изготвил количествено-стойностни сметки за видовете СМР и сумата, която следвало да бъде отпусната, за да бъде извършен ремонт. Въз основа на тези констатации и докладна записка на кмета на Общината с Решение № СБ-9/14.07.2005г. на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при МС гр.София отпуснали сумата от 30000,00лв. за възстановяване на мост в с.Енево.

С решение №75/26.07.2005г. Кметът П. разпоредил да не се провежда процедура за изпълнение на малка обществена поръчка за извършване на СМР на обект „Аварийно възстановяване на мост по ул.”Ален мак” с.Енево“, а определил като изпълнител ЕТ “Степ – Т.И.” гр. Аксаково, а за упражняващ инвеститорски контрол – ЕТ “Крисиси – П.П.”***. Договорът за инвеститорски контрол бил подписан от подс. М.. На 29.09.2005г. е съставен “Приемо-предавателен протокол” според съдържанието му, всички СМР са изпълнени в срок и в изпълнение указанията на инвеститорския контрол. Протоколът е подписан от подс.С.С. за „инвеститорски контрол“, а за „изпълнител“ – подс.Г.М. подписал Т.И., имитирайки подписа му.  Съставен бил „Протокол Образец №19“ датиран на 29.09.2005г., за установяване завършването и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи на обекта по вид и количество. В документа не е налице разминаване с дейностите по вид, количество и цена с количествено-стойностната сметка към договора. Протоколът е подписан за „инвеститор“ от подс.С., а за „изпълнител“ от подс.Г.М., подписал Т.И..

От заключенията на изготвените графически експертизи се установява, че подписите положени в договорите, протоколите и фактурите от името на Т.Н.И. и П.С.П. не са положени от И. и П., а от подс.Г.М.,  който имитирал подписите на двамата. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта и са извършени и други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

13. Аварийно възстановяване сградата на ОУ ”Паисий Хилендарски” с.Войвода

Обектът е пострадал от обилен дъжд и градушка на 26.04.2005 г. Назначена от кмета на общината комисия констатирала пропадане на покривната конструкция на сградата, пукнатини поради слягане на основите, падане на мазилката и таваните. Подсъдимият С.С. изготвил количествено-стойностна сметка за видовете СМР и сумата, която трябва да бъде отпусната за ремонт. Изготвил и конструктивно становище, в което отразил необходимост от извършване на укрепване основите на сградите,  възстановяване на покривната конструкция и гредоред, възстановяване на всички тенекеджийски работи. На основание горните констатации по искане на кмета на общината, от ПКЗНБАК била отпусната сумата 68 400 лева за възстановяване сградата на училището - ДП том ХХ л. 20).

С решение № 85 от 01.09.2005 г. кметът на общината разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на малка обществена поръчка, а да се съберат три оферти по реда на чл. 2 от Наредбата. Покани за представяне на оферти били изпратени на 02.09.2005 г. до “Солей 2004” ЕООД гр. Варна, “Шипинг А.”*** и “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен. Поканите били получени “на ръка” от подс. М., който се подписал върху тях като получател. С протокол от 07.09.2005 г. комисия, назначена от кмета, определила за изпълнител “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен. Бил съставен договор № 340 от 08.09.2005 г. между община Нови Пазар и този изпълнител (л. 41), като вместо представител на изпълнителя, договорът бил подписан от подс. М.. Подс М. подписал като изпълнител и договор № 341 от 08.09.2005 г. за инвестиционен контрол, с посочен изпълнител ЕТ “Крисиси–П.П.”. 

При изпълнението били актувани като изпълнени работи на стойност 68 000 лева с ДДС. В приемо-предавателен протокол без дата и протокол обр. 19 от 29.09.2005 г. било вписано, че СМР са били изпълнени в пълен обем. Протоколите били подписани от подс. С.С. като инвеститорски контрол (по ППП) и като “инвеститор” (по протокол обр. 19), и от подс. Г.М. вместо представител на изпълнителя. Подс. М. подписал и протокол № 1 от 03.10.2005 г. за констатиране на извършените СМР и разплащанията. На основание горните документи, в полза на “Белосстрой” ЕООД била преведена сумата от 56666.67 лева (без ДДС), а в полза на ЕТ “Крисиси – П.П.” била преведена сумата от 400 лева, без от това лице да е бил осъществяван инвеститорски контрол.

От заключенията на изготвените графически експертизи се установява, че подписите положени в договорите, протоколите и фактурите от името на Д.Н.Д. и П.С.П. не са положени от Д. и П., а от подс.Г.М.,  който имитирал подписите на двамата. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта, като стойността на неизвършените е 14 118.72 лева. Няма изготвени заменителни таблици.

 

14.  Аварийно възстановяване на православен храм “Св. Д.” с.Мировци        

Сградата е строена в началото на ХХ в., едноетажна, с гредоред и носещи тухлени зидове. Сградата пострадала от лоши метеорологични условия в началото на януари и на 26.01.2005 г. Назначената от кмета на община Нови пазар комисия констатирала пропадане на покрива и част от тухлените зидове. Без да е включен в състава на комисията, подсъдимия С.С. изготвил количествено-стойностни сметки за видовете СМР и сумата необходима за ремонт. Изготвил и конструктивно становище, в което отразил необходимост от укрепване основите на сградата, възстановяване на покривната конструкция и гредоред, възстановяване на всички тенекеджийски работи. На основание тези констатации и по искане на кмета на общината, от ПКЗНБАК била отпусната сумата 95 000 лева за възстановяване на православния храм (ДП том ХХІ л. 19).

Със заповед № 141 от 05.04.2005 г. кметът на общината разпоредил събирането на три оферти за определяне на изпълнител на СМР, а с решение от 14.04.2005 г. разпоредил да не се провежда процедура за възлагане на малка обществена поръчка. Представени са три оферти с дати върху офертите 14.04.2005 г. На 15.04.2005 г. назначена от кмета комисия определила за изпълнител “Солей 2004” ЕООД гр. Варна. Бил изготвен договор № 142 от 18.04.2005 г. между община Нови пазар и “Солей 2004” ЕООД (л. 79). Подс. М. положил подпис върху договора като изпълнител. Договорът е подписан от Кмета П. и Гл. счетоводител Д. А. (последната подписана с апостроф от неизвестно лице с инициали „Св.М“), в качеството им на „възложител“, а за „изпълнител“ – подс.Г.М. положил подпис от името на  Д.М., като имитирал подписа й. Фактът, че Д.М. не е подписала собственоръчно посочения договор освен от изготвеното заключение на графическата експертиза се потвърждава и от приложеното по досъдебното производство писмо от Затвора гр.Сливен (т.ІV, л.14), според съдържанието на което св.Д.Х. е излежавала там присъда за времето от 08.02.2005г. до 08.06.2005г., като през този период не е пускана в отпуск, нито е напускала затвора по друг повод.

В протокол обр. 19 от 01.08.2005 г. е констатирано изпълнение на всички СМР (л. 101-102). Протоколът бил подписан от подс. С.С. и подс. Г.М. вместо изпълнителя, чрез имитация на подпис. Подс. М. положил подпис и върху протокол № 1 от 01.08.2005 г. На основание тези документи, в полза на “Солей 2004” ЕООД била преведена сумата от 79 166.67 лева (без ДДС). От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта и са извършени и други СМР. Разликата за общо надактувани СМР е за 1 100.50 лева. Няма изготвени заменителни таблици.

 

15.      Възстановяване сградата на основно училище “Васил Левски” с.Мировци.     

Сградата е пострадала от проливен дъжд и силен вятър на 10.01.2005 г. Назначена от кмета на община Нови пазар комисия констатирала наводняване на покрива, пропадане на покривната конструкция и падане на част от мазилката. Сградата е била затворена поради опасност от срутване. В състава на тази комисия не бил включен подс.С.С., но същият изготвил и подписал количествено-стойностна сметка за видовете и количествата СМР за ремонт на сградата на основното училище и стойността им. На основание тези констатации, по искане на кмета на общината, от ПКЗНБАК била отпусната сумата от 150 000,00 лв. за възстановяване на сградата на ОУ ”Васил Левски” с.Мировци.

С решение № 46 от 11.04.2005 г. на кмета на община Нови пазар е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана (ДП том ХХІІ л. 50). В решението са посочени лицата, до които следва да се изпрати поканата, и на тези лица покани са били изпратени (л. 58-60). Подадена е една оферта на 25.04.2005 г. от името на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***, като документите в офертата са били подписани от подс. М.. В протокол за постигнати договорености, комисията е определила като изпълнител ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***. При постигане на договореностите не е присъствала Х.С.П., което се установява от дадените показания пред съдия. Протоколът е бил подписан от подс. М. чрез имитация на подпис. На основание този протокол, с решение № 53 от 27.04.2005 г. кметът на общината определил за изпълнител ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***. Бил изготвен договор № 158 от 28.04.2005 г. за изпълнение на СМР по възстановяването сградата на училището, с изпълнител ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***. Като изпълнител е положил подпис подс. М.. Налице е сключен и договор за инвеститорски контрол номериран както следва „№ 220/21.06.2005г., който според съдържанието му е сключен на 25.04.2005г. Ако се приеме за резонна датата на сключване на договора 25.04.2005г. това би означавало, че договорът е сключен преди провеждане конкурса за определяне изпълнител по договора за строителство. Ако обаче се приеме датата от 21.06.2005г., това би означавало, че договорът е сключен 7 (седем) дни след изготвяне на „Протокол Образец № 19“ за този строителен обект. И този договор не е подписан за „изпълнител“ от св.П.С.П., а от обвиняемия Г.А.М.. Това се потвърждава от заключението на проведените графически експертизи.

  В протокол обр. 19 от 14.06.2005 г. е констатирано изпълнение в пълен обем на изискуемите по договор СМР (ДП том ХХІІ л. 134-135). Протоколът е подписан от подс. С.С. като инвеститор, а като изпълнител е положил подпис подс. Г.М. чрез имитация. Подс. М. положил подпис вместо изпълнителя и върху протокол № 1 от 15.06.2005 г. На основание тези документи в полза на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”*** били преведени 124 333 лева (без ДДС), а за извършен инвеститорски контрол от ЕТ “Крисиси – П.П.”, била издадена фактура № 05 от 29.06.2005 г. (ДП том ХХІІ л. 147) и в полза на лицето била преведена сумата от 800 лева за инвеститорски контрол (л. 148), без от това лице да е бил упражняван такъв.

Изготвени са графически експертизи, от заключенията на които се установява, че подписите от името на Х.С.П. и П.С.П. в договорите, протоколите и фактурите не са положени от тези две лица, а от подс. М., който имитирал подписите на двете жени. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта и са извършени и други СМР. Има разлика от 29 506.63 лева между действително извършените и актувани СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

16. Аварийно възстановяване покривната хидроизолация на спортна зала “Христо Ботев” в гр.Нови пазар.

Сградата е пострадала вследствие проливен дъжд и буря на в началото на 2005 година, като положението се влошило след обилните валежи на 24 и 26.01.2005 г. Назначена от кмета на община Нови пазар комисия констатирала повреда в покривната хидроизолация. Подс.С. изготвил количествено-стойностна сметка за необходимите СМР и финансови средства, както и конструктивна експертиза. В съответствие с тези констатации и по искане на кмета на общината, от ПКЗНБАК била отпусната сумата 123298 лева за възстановяване на покривната хидроизолация (ДП том ХХІІІ л. 23).

С решение № 62 от 20.05.2005 г. кметът на общината открил процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана. Като адресати на поканата били посочени ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***, “Солей 2004” ЕООД гр. Девня и ДЗЗД “Ивком Стройинвест” гр. Белослав. Били изготвени покани до адресатите, които били получени “на ръка” от подс. М.. Оферта е подадена само от името на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”. В протокол за постигнати договорености от 03.06.2005 г., комисията е определила като изпълнител ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***. При постигане на договореностите не е присъствала Х.С.П.. На основание този протокол, с решение № 63 от 06.06.2005 г. кметът на общината обявил ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”*** за изпълнител на обекта. Бил изготвен договор № 198 от 06.06.2005 г. за изпълнение на СМР по възстановяването сградата на училището, с изпълнител ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***. Като изпълнител е положил подпис подс. М.. Подс. М. подписал и договор за инвеститорски контрол № 249 от 03.06.2005 г. с отбелязан изпълнител ЕТ “Крисиси–П.П.”.

 В приемо-предавателен протокол от 18.07.2005 г. и протокол обр. 19 от същата дата СМР - та са отбелязани като извършени (ДП том ХХІІІ л. 101-114). Протоколите са подписани от подс. С.С., а като изпълнител е положил подписи подс. М. чрез имитация. Подс. М. е подписал и протокол № 1 от 01.08.2005 г. вместо посочения в договора изпълнител. На основание тези документи, в полза на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”*** била преведена сумата от 100 083.33 лева (без ДДС), а в полза на ЕТ “Крисиси–П.П.” била преведена сумата от 1100 лева за инвеститорски контрол. 

От заключенията на изготвените графични експертизи се установява, че подписите положени от името на лицата Х.С.П. и П.С.П. в договорите, протоколите и фактурите не са положени от тези две лица, а  от подс. М.. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта и са извършени и други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

17. Аварийно-възстановителни работи на прекъснат път гр.Нови пазар-местност “Станата”.

Пътят е пострадал от проливен дъжд на 03 и 04.07.2005 г. Назначена от кмета на община Нови пазар комисия констатирала пропадане и стесняване на пътя на места и липса на асфалтовото покритие. На основание констатациите и по искане на кмета на общината, ПКЗНБАК отпуснала сумата от 548200 лева за неотложни аварийно-възстановителни работи на прекъснат път Нови Пазар – местност “Станата”.

С решение № 74 от 26.07.2005 г. кметът на общината разпоредил откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана. В решението са посочени като адресати на поканата “Недекс” ЕООД гр. Девня, ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”***, “Шипинг А.”*** и “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен. Трите покани са получени “на ръка. Постъпила е оферта само от името на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.” на 04.08.2005 г. Със заповед № 386 от 05.08.2005 г. на кмета на общината била назначена комисия за провеждане на прякото договаряне. На 05.08.2005 г. бил изготвен протокол за постигнати договорености. Протоколът бил подписан от членовете на комисията, а вместо посочения оферент ЕТ “Маркетстрой – Х.П.”, подпис - имитация срещу “кандидат” положил подс. Г.М. (експертиза – ДП том ІІІ л. 98). С решение № 80 от 08.08.2005 г. кметът на общината определил ЕТ “Маркетстрой – Х.П.” за изпълнител на поръчката. На основание това решение бил изготвен договор № 299 от 08.08.2005 г. за изпълнение на обект “Аварийно-възстановителни работи на прекъснат път Нови Пазар – Станата”. За изпълнител върху договора положил подпис подс. М. (експертиза – ДП том ІІІ л. 98).  Подс. М. подписал и договор за инвеститорски контрол № 315 от 16.08.2005 г., сключен с ЕТ “Крисиси – П.П.”. Налице е сключен и договор за упражняване на строителен надзор в строителството с № 314/16.08.2005г. между Община Нови пазар  и „Агроводинвест“ ЕАД клон Варна.   

 В приемо-предавателен протокол от 23.11.2005 г. било констатирано извършване на всички СМР съгласно договора. Протоколът бил подписан от подс. С.С. като “инвеститорски контрол” и от подс. Г.М. вместо посочения изпълнител. На основание тези документи, в полза на ЕТ “Маркетстрой – Х.П.” били преведени 484788.72 лева (без ДДС), а в полза на ЕТ “Крисиси – П.П.” била преведена сумата от 1450 лева за инвеститорски контрол, без такъв да е бил осъществяван от лицето.

От заключенията на изготвените графични експертизи се установява, че подписите положени в договорите, протоколите и фактурите от името на Х.С.П. и от П.С.П. не са положени от тези две лица, а от подс.Г.М.. От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта и са извършени и други СМР. Разликата между реално извършените и актуваните СМР е на обща стойност 33 288.20 лева. Няма изготвени заменителни таблици.

 

18.                Аварийно възстановяване ул.”Добри Войников” и частично бреговете на дере с.Енево.

Дерето е ерозирало вследствие проливни дъждове през периода 2003 -2005 г. и част от улицата е срутена. Възникнала спешна необходимост за предотвратяване на наводнения на къщи и земеделски земи, тъй като в следствие на поройните валежи в началото на м.юли са били наводнени 26 къщи и 608 дка земеделски земи в селото. На основание констатации в този смисъл и по искане на кмета на община Нови Пазар, с решение на ПКЗНБАК от 20.04.2006 г. са отпуснати 360 390 лева за укрепване на ул. „Добри Войников” и частично бреговете на дере в с. Енево. За укрепване на улицата и бреговете на дерето бил сключен договор за изготвяне на проект – договор № 580 от 30.12.2005 г., с изпълнител ЕТ “Крисиси – П.П.”. Подписът върху договора от името на изпълнителя не е бил на едноличния търговец, което се установява от графическата експертиза (ДП том ІІІ л. 121). Проектът бил изготвен от подс. С.С. (том ХХІV – джоб л. 6), а оценката на съответствието на инвестиционния проект с изискването към строежите – от “Агроводинвест” ООД.

       С решение № 16 от 05.05.2006 г. кметът на общината открил процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез договаряне с покана и посочил 4 дружества, до които да се изпрати поканата. Поканите са били връчени на ръка и на четирите дружества. В общината е постъпила оферта само от „Домостроител” ЕООД гр. Велики Преслав. Това дружество било избрано за изпълнител от назначената от кмета комисия за провеждане на процедурата, с протокол за постигнати договорености от 19.05.2006 г. С решение № 21 от 22.05.2006 г. кметът на община Нови пазар определил за изпълнител на СМР на обекта единствения оферент „Домостроител” ЕООД гр. Велики Преслав. На основание това решение бил изготвен договор № 246 от 23.05.2006 г. за изпълнение на СМР на обект, с посочен изпълнител определения в решението. Договорът бил подписан за изпълнител от подс. Г.А.М. чрез имитация (експертиза ДП том ІІІ л. 121), който подписал М.Н., имитирайки подписа му.

На 23.05.2006г. Община Нови пазар сключила договор за упражняване на строителен надзор в строителството с № 278/12.06.2006г. с „Агроводинвест“ ЕАД клон Варна. На 30.12.2005г. Община Нови пазар е сключила договор №580 за инвеститорски контрол на горепосочения обект с ЕТ ”Крисиси-П.П.”*** (л.5 от досието на обекта). За изпълнител договорът е подписан от подс. Г.М., който положил подпис от името на П..

Дружеството, упражняващо строителен надзор е дало заключения за изпълнени в пълен обем СМР. На основание горните документи, са съставени фактури за актуваните като извършени СМР и тяхната стойност, които били попълнени и подписани от подс. М.. На основание горните документи, в полза на „Домостроител” ЕООД гр. Велики Преслав били преведени 294 297.30 лева (без ДДС). От заключението на изготвената тройна съдебно-техническа експертиза се установява, че не са  извършени всички актувани видове СМР, посочени в „Акт образец 19“ за обекта и са извършени и други СМР. Няма изготвени заменителни таблици.

 

Гореизложената фактическа обстановка се установява от събраните доказателства по време на досъдебното и първоинстанционното съдебно производство. Обстоятелството, че посочените еднолични търговци и търговски дружества фактически не са били изпълнители по договорите, се установява от показанията на свидетелите Х.С. П. по ДП пред съдия, Т.П.А. по ДП и пред настоящия съд, показанията на Д.Н.Д. дадени пред друг състав на съда и прочетени в съдебно заседание, Д.Х.М. и М.В.Н.. Фактическата липса на дейност по инвеститорски контрол от ЕТ “Крисиси – П.П.” се установява от показанията на П.П. и Д.П.. Неистинността на документите и тяхното подписване от подс. М. и подс. С. се установява от съдебно-графическите експертизи.

Основният от спорните въпроси по делото е за обема и качеството на изпълнените строително-монтажни работи. В досъдебното производство са назначени три единични съдебно-технически експертизи и тройна СТЕ, като последната е с участие и на вещото лице, изготвило единичните експертизи. В заключенията на единичните експертизи са констатирани лошо качество на изпълнението на по-голямата част на обектите. Тройната експертиза е констатирала несъответствия между реално извършените и актуваните като извършени СМР, като последните са завишени с общо 406 914.06 лева (ДП том І с. 37). Въз основа на заключението на тази експертиза е конкретизирана стойността на предмета на престъплението в повдигнатите и поддържани обвинения срещу подсъдимите М. и С.. В съдебното производство, по искане на защитата съдът назначи допълнителна съдебно-техническа експертиза със задача да оцени и извършените СМР, които не са били включени в строителната документация. Заключението на вещите лица е, че след включването на допълнителни извършени СМР, общата стойност на надактуваните и надплатени работи е 11 932.81 лева (ОХ том ІІ). На тази експертиза се позовава защитата на подсъдимите.

       Шуменският окръжен съд приема за обосновано и компетентно дадено заключението на тройната съдебно-техническа експертиза от съдебното производство по отношение вида, обема и стойността на изпълнените и неизпълнените СМР за всеки от обектите. Допълнителната тройна СТЕ беше приета от съда като доказателство, като съдът я кредитира и намира нейното заключение за обосновано и правилно. Вещите лица при изслушването им от съда заявяват, че са изготвили експертизата след извършен оглед на обектите съвместно с подсъдимите и въз основа на дадените от тях обяснения. Само по себе си присъствието на подсъдимите на огледа на обектите от вещите лица не опорочава експертизата. Независимо от  разликата в стойностите вещите лица  отбелязват, че за констатиране и оценка на допълнителни СМР е необходимо включването им в изготвяни заменителни таблици. Такива не са приложени по делото, тъй като не са били изготвяни. Поради това, единствените данни, на които тази експертиза се основава, са констатациите на експертите, твърденията на подсъдимите М. и С.  и показанията на свидетелите за обектите и обема на свършените СМР.

От друга страна, единичните и тройната експертизи в досъдебното производство са изготвени сравнително кратък период след извършването на СМР по обектите. Както единичните, така и тройната експертизи са изготвени след оглед на вещите лица и запознаване с документацията по делото. Но по делото са налични доказателства, че тези експертизи макар по близко до времето, не са оценили редица извършени строителни работи, тъй като не са им възложени от разследващия. Т.е. оценените строителни мероприятия са посочени избирателно от разследващия. Поради това, съдът не приема първоначалното заключение на единичните и тройната съдебно-техническа експертиза по отношение на обема и стойността на извършените и обема и стойността на надактуваните строително-монтажни работи.

Същевременно, при определяне стойността на извършените и надактувани СМР и общата им стойност, следва да се вземе предвид заключението на съдебно-счетоводната експертиза, която чисто по математически метод дава една анализирана и ясна картина относно извършените, неизвършените и допълнително извършени, но неактувани СМР със съответните стойности за всеки обект поотделно, както и в цялост, базирайки се изцяло на съдебно – техническите експертизи и счетоводни и банкови документи.

 

Настоящото производство срещу подсъдимите М. и С. е по обвинение в престъпление по чл.212, ал.5 вр. чл. 212, ал.2 вр. чл.212, ал1 НК, вр. чл. 26, ал.1 НК вр. чл. 20, ал.2 от НК, което според действуващия към инкриминирания период закон, следва да се квалифицира като тежко наказуемо. С оглед целите на доказване на посоченото деяние, както на предварителното, така и във фазата на съдебното производство, са разпитани множество свидетели. Естеството на техните показания са основно във връзка с организацията, начина на работа и начина на извършваните СМР по всеки един от горепосочените обекти. Т.е. в някаква степен те дават частично яснота на цялостната картина по оценка на щетите от природните бедствия, процедурата и реализацията на обществените поръчка за възстановяване на засегнатите обекти. В хода на досъдебното производство са използвани и СРС, като са изготвени и ВДС. Анализа на приложените  ВДС дават основание да се направи извод за това, че основата на една предварителна договорена и реализирана в последствие схема за отпускане на средства и тяхното разходване са били от една страна подс. П. - в качеството си на кмет на Община Нови пазар на чиято територия са били засегнатите обекти, и от друга страна – подс. М. - в качеството се на лице имащо контакти на различни държавни нива. Но тези доказателства, както и показанията на свидетелите, следва да бъдат анализирани подробно само в контекста на обвинението, за което са предадени на съд. Доколкото настоящия състав счита, че подсъдимите не са извършили престъплението, което им е повдигнато като обвинение, а други такива - осъществяващи състава на документи престъпления по глава ІХ от НК, то посочените доказателства се явяват несъотносими в целостта си. Поради което и не следва да се анализират и коментират подробно и обстоятелствено. Реално пълна представа за извършените СМР и тяхната стойност дава съдебно техническата експертиза и съдебно счетоводната такава, които съда кредитира. Самите подсъдими не спорят, че обема и количеството на работа  са извършени не само на обектите, за които са отпуснати средствата. От обясненията на същите е видно, че извършените от тях СМР, не отговарят на изготвените отчетни документи.

 

Поради изложените обстоятелства, правни съображения и доказателства по делото съда счита, че: Подсъдимите Г.А.М. и С.Г.С. не са извършили престъплението, за което са предадени на съда, а именно: по чл.212, ал.5 вр. чл. 212, ал.2 вр. чл.212, ал1 НК, вр. чл. 26, ал.1 НК вр. чл. 20, ал.2 от НК.  Доводите за това са следните:

 

Документната измама предвидена в чл. 212 от НК може да се разглежда като специфичен състав на обикновената измама, доколкото и тук има въвеждане в заблуждение на друго физическо лице.  Това което го отличава от обикновената измама е използуването на особеното средство, чрез което се извършват измамливите действия – неистински или преправен документ или такъв с невярно съдържание. В чл. 212 от НК са предвидени два различни, независими един от друг състава на документната измама.

1. Основния състав по чл. 212, ал.1 от НК е документната измама в собствена полза. Субект на този състав може да бъде всяко наказателно отговорно лице, стига да няма фактическа власт върху инкриминираното имущество. Изпълнителното деяние се изразява в ползването на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и получаването въз основа на него на обществено имущество без правно основание с намерение да го присвои. При документната измама документа с невярно съдържание, неистински или преправен документ трябва да доказва основанието за плащане или предаване на чуждо имущество и се използва като средство за въвеждане, поддържане или използване на заблуждение в длъжностните или други лица, които упражняват фактическата власт върху имуществото, за да извършат юридическо или фактическо разпореждане с това имущество.

Като е употребил понятието „документи” законодателя е имал предвид всички видове неистински, поправени или с невярно съдържание – както официалните по смисъла на чл. 93, т.5 от НК, така и частните документи, доколкото по силата на нормативен акт могат да служат като основание за получаване на чуждо имущество и без съдържанието им допълнително да е включено в други официални документи. Достатъчно е изразеното писмено изявление  да има правно значение и да създава привидно основание за получаване на чуждо имущество – Р.776-72-ІІ.

Когато е използван документ с невярно съдържание или неистински документ, но този документ не съдържа основанието за разпореждане с имущество, то няма документна измама.

Безспорно е установено, че Г.А.М. е съставил неистински  документи, както следва: за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Д.П.” в с.Зайчино ореше”: договор №281/01.08.2005г и договор за инвеститорски контрол №282/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше”: договор за инвеститорски контрол №278/01.08.2005г. и договор №277/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка”в с.Зайчино ореше”:   договор за инвеститорски контрол №280/01.08.2005г. и договор №279/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло”в с.Памукчи”: договор №174/26.05.2005г. и договор за инвеститорски контрол №251/05.07.2005г за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза”в с.Памукчи”: договор №175/26.05.2005г. и договор за инвеститорски контрол №250/05.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”:  договор №295/02.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №296/02.08.2005г за обект „Аварииен и неотложен ремонт на ОУ „Хр.Ботев” в с.Памукчи”:  договор №221/22.06.2005г. и договор за инвеститорски контрол №222/22.06.2005г за обект „Аварийно възстановяване сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”: договор за инвеститорски контрол №341/08.09.2005г. и договор №340/08.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на православен храм „Св.Д.” в с.Мировци”:  договор №142/18.04.2005г за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”: договор №285/01.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №286/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”:  договор №283/01.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №284/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”: договор №299/08.08.2005г. за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 с.С. Михайловски – с.Преселка, в района на с.Мировци”: договор №357/20.09.2005г. и договор за инвеститорски контрол №358/20.09.2005.г за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”:  договор №198/06.06.2005г. и договор за инвеститорски контрол №249/05.07.2005г. за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”:   договор №359/20.09.2005г. и  договор за инвеститорски контрол №360/20.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево: договор №289/01.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №290/01.08.2005г. за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”:  договор №158/28.04.2005г. и договор за инвеститорски контрол №220/21.06.2005г. за обект „Укрепване улица „Добри Войников” и частично брегове дере, чрез подпорни стени” с.Енево”: договор №580/30.12.2005г. и договор №246/23.05.2006г.

Неистинността на тези документи е установена от съдебно графологичните експертизи. Не се оспорва и от подсъдимия Г.М., напротив – прави признания за това. Но сами по себе си тези документи не са документите въз основа на които са ставали изплащанията на сумите за извършените СМР. Правопораждащият факт за паричния превод са били приемо-предавателните протоколи и протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи за съответните обекти и издадените въз основа на тях фактури. В този смисъл и Р.615-02-ІІ. Поради което и тези документи не могат да формират последиците от престъплението по чл. 212 от НК, за което има обвинение М., но сами по себе си с оглед начина им на изготвяне съдържат признаците на друго престъпление, теза, която съдът ще развие по нататък в своите мотиви.

Фактическият състав на чл. 212, ал.1 от НК е неприложим и поради обстоятелството, че макар и техническата документация да не е пълна и изрядна, то е налице фактическо основание за получаване на паричните средства. Съгласно ППВС 8-78 и Р.461-72-І няма престъпление по чл. 212, ал.1 от НК и когато дееца чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи обществено имущество, за което има фактическо, а няма правно основание.  В тази връзка, според Р.408-11-І няма да е налице документна измама, когато лицето получава следващото му се възнаграждение с оглед на действително изработеното от него, макар за това да е ползвало документ с невярно съдържание. То ще носи наказателна отговорност само за документно престъпление. В същия смисъл и Р.153-11-І.

Престъплението е резултатно. Необходимо е дееца реално да е използвал документите и да получи общественото имущество – Р.123-94-І. Необходимо е и наличието на причинно следствена връзка – настъпилата имотна вреда да е в пряко следствие от неправилната представа на измамения относно основанието за разпореждане – Р.141-10-І. За да е наличие съучастие е необходимо всеки да използва съответните документи или поне съучастниците да са си разпределели ролите – Р.15-76-І. От субективна страна се изисква само пряк умисъл и специфично користно намерение – да присвои – Р.57-82-І.  В същият смисъл и Р.273-83-ІІ, а в Р.68-83-І е прието, че когато дееца състави документ, че е вършена друга работа, различна от действително свършената с намерение да улесни плащането или да получи това, на което има право при изпълнение на задължението си по договор, липсва умисъл за получаване на нещо без правно основание с намерение за присвояване.

2. Състава на документната измама по чл. 212, ал.2 от НК се определя като документна измама в полза на другиго. Отново субект на този състав може да бъде всяко наказателно отговорно лице, стига да няма фактическа власт върху инкриминираното имущество. Изпълнителното деяние се изразява в съставяне на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ, след което документа се използва. Тук дееца лично или посредствено участва в съставянето на документа, като съставителя лично не получава обществено имущество. След измененията на НК /ДВ бр.27/2009 год./деянието е съставомерно и когато бъде дадена възможност на друго юридическо лице да получи имущество, което не му се следва.

      В тази връзка съдът приема и становището на защитата за несъставомерност на деянието по отношение на получилите паричните преводи юридически лица, поради действието към датата на извършване на деянието на старата редакция на чл. 212 ал. 2 от НК (преди изменението в ДВ бр. 27 от 2009 г.). В конкретния случай паричните преводи са били по сметка на съответните юридически лица – “Белосстрой” ЕООД гр. Шумен, “Шипинг А.”***, “Солей 2004” ЕООД гр. Девня и “Домостроител – Велики Преслав” ЕООД гр. Велики Преслав. Независимо, че с тези парични средства са имали право да се разпореждат съответно Д.Н.Д., Т.П.А., Д.Х.М. и М.В.Н., то това са пари на фирмите, адресата е ЮЛ. Независимо от организационният характер на дружествата – това са били еднолични дружества с ограничена отговорност, в които физическото лице едноличен собственик на капитала е притежавал всички правомощия по управлението и разпореждането с дружественото имущество, то няма покритие между имуществото на физическото лице, собственик на дружеството, и юридическото лице, което представляват.  Поради което съдът прие, че паричните суми, преведени на основание съставените от М. и С. документи, дори фактически да са получени от физическите лица, чрез едноличните търговски дружества, на които тези физически лица са били собственици, те са собственост на юридическото лице и влизат в неговия - на ЮЛ, патримониум. 

       В тази връзка задължителната съдебна практика на ВКС: Постановление № 8 от 28.XII.1978 г. по н. д. № 5/78 г., Пленум на ВС, изм. и доп. с Постановление № 7 от 6.VII.1989 г.   1. Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 212, ал. 1 НК се изразява в ползването на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и получаване на обществено имущество без правно основание с намерение за присвояване. Документите могат да бъдат както официални, така и частни. Те служат като средство за възбуждане или поддържане на заблуждение у лицата, които упражняват фактическа власт върху предмета на престъплението, относно основанието за предаването или изплащането му. Лицата, които са заблудени, действат при съзнание, че деецът има действително основание за ползването му. Следователно инкриминираният документ създава привидното основание, че този, който получава имуществото, има право на това. Когато съответните длъжностни лица знаят, че се използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ и че имуществото се предава или изплаща без правно основание, няма документна измама. В този случай длъжностните лица извършват престъпление длъжностно присвояване по чл. 201 - 205 НК или престъпления по служба - чл. 282 и сл. НК. Недлъжностните лица при тази хипотеза ще отговарят за обсебване по чл. 206 НК. Тези пък, които използват документите, са подбудители или помагачи към тези престъпления или отговарят само за съответното документно престъпление по чл. 308 - 316 НК.   2. По чл. 212, ал. 2 НК наказателна отговорност носи онзи, който чрез съставяне на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ даде възможност на друго физическо лице да получи обществено имущество без правно основание. Тук деецът лично или посредствено участва в съставянето на документа, и то с намерение в бъдеще да бъде използван за получаване от другиго на обществено имущество без правно основание. Деецът /съставителят/ лично не получава имуществото. Следователно изпълнителното деяние се изразява в даването на възможност да се получи обществено имущество без правно основание чрез посочените по-горе документи. Престъплението обаче е довършено едва в момента, когато след използване на документа и въз основа на него общественото имущество бъде реално получено.”

      Горните обстоятелства дават основание на съда да приеме, че подс. Г.А.М. и С.Г.С. не са осъществили състава на престъплението документна измама по чл. 212, ал. 2 от НК, нито по чл. 212, ал.1 от НК. По съществото си ал.1 и ал.2 на чл. 212 от НК са основни състави на две различни изпълнителни деяния. Същите са несъвместими като деятелност помежду си и единственото общо е размера на наказанието, който е разписан в ал.1, а в ал.2 е налична само препратка към това наказание. Неправилна е правната конструкция в която за изпълнително деяние по ал.2 е посочена препратка към ал.1. Такова е становището и на по горестоящите съдилища по този въпрос. Позоваването на този текст в обвинението може да се обясни само със въпросната препратка по отношение на наказанието в тази правна норма. Независимо, че обвинението е некоректно в тази част, доколкото съдът счита, че изобщо няма престъпление по този текст, то няма и допуснати съществени нарушения на правата на подсъдимите.

       Доколкото съдът счита, че от обективна и субективна страна липсва основния състав на престъплението по чл. 212 от НК, е безпредметно обсъждането налице ли са особено големи размери и особено тежък случай, тъй като същите са квалифициращи обстоятелства водещи до по тежка наказуемост на основния състав.

 

Следва да се отбележи, че съдът счита, че не е налице и обикновена измама. При обикновената измама измамения е физическо лице, у което дееца непосредствено и активно е формирал неверни представи или е поддържал такива за определени обстоятелства, в резултат на което има фактическо или юридическо разпореждане с имущество. От събраните по делото доказателства се установи, че изготвените приемо-предавателни протоколи и протоколи образец 19 за установяване извършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, както и издадени въз основа на тях фактури  са издадени не върху реално извършените строителни дейности, т.е. няма съвпадение с тях, тъй като са изготвени по количествено стойностната сметка на сключените договори. Но това обстоятелство е било известно на Кмета на Община Нови пазар – подс. Р.П.. Не само му е било известно, но в повечето случаи са извършвани различни видове СМР след неговото изрично разпореждане, както и са извършвани такива на други обекти. Т.е. след като това е ставало с неговото знание няма как същият да е бил заблуден – да е въведен в заблуждение или да е поддържано в него заблуждение, че извършва плащане не за това, което е вписано в документа. Освен това, след като документа е послужил като основание за извършеното плащане може да се обсъжда само наличието или не на документна измама – доколкото е специална норма, но не и на обикновена измама – като обща норма. В тази връзка  и Решение № 51 от 29.ХII.1981 г. по н. д. № 39/81, ОСНК:  При измамата по чл. 209 НК деецът чрез възбуждане или поддържане на заблуждение мотивира длъжностното лице, което държи общественото имущество, да извърши разпоредителни действия, от които да набави за себе си или за другиго имотна облага и да причини щета на държавата, кооперацията или обществената организация: а) като възбужда или поддържа заблуждение, измамникът само мотивира заблуденото лице да извърши действие на разпореждане. Измамникът сам не върши такива действия; б) разпоредителните действия се вършат от заблуденото длъжностно лице и в) от разпоредителните действия на измамения се получава имотна облага за измамника или другиго и по тези начин се причинява вреда на държавата, кооперацията обществената организация или друго юридическо лице.”

 

В случая не е налице и длъжностно присвояване, тъй като предмета на престъплението – имуществото, не се намира във фактическата власт на дееца и разпоредителните сделки се извършват от другиго – ППВС 9-75.

Не е налице и престъпление по чл. 233 от НК. Съгласно Постановление № 7 от 23.XII.1976 г. по н. д. № 10/76 г., Пленум на ВС, изм. с Постановление № 6 от 29.XI.1984 г. и Постановление № 7 от 6.VIII.1987 г. По чл. 223, ал. 1 НК отговаря всяко лице, което с цел да получи имотна облага даде неверни данни относно количеството, качеството или вида на произведеното или на извършената работа, а по ал. 2 - само лицето, получило възнаграждение, което не му се следва, със съзнанието, че то е определено въз основа на такива неверни данни. Различието между чл. 212 и 223 НК е в обективната страна на престъплението, като при първото се изисква ползването на неистински, неверен или преправен документ, а по чл. 223 НК - даване на неверни данни, без да е използван такъв документ. Член 223 НК предвижда наказателна отговорност за две различни деяния. По първата алинея отговаря всяко лице, което даде неверни данни относно количеството, качеството или вида на произведеното или извършената работа с цел да бъде получена имотна облага, която не се следва. Обикновено това са лица, които не са оторизирани с правото да изготвят документи за произведеното или за извършената работа, а дават сведения без документи на съответните отговорници, които отчитат положения труд. Престъплението е довършено с даване на неверни данни, преследващи посочената цел. По втората алинея отговаря всяко лице, което въз основа на такива неверни данни за извършена работа относно количеството, качеството или вида на произведеното получи възнаграждение, което знае, че не му се следва, ако извършеното деяние не съставлява по-тежко престъпление. Различието между състава на чл. 223 и чл. 212 НК е в обективната страна на престъпленията и се състои в това, че по чл. 212 НК има ползване на неверен, неистински или преправен документ, докато по чл. 223 НК е достатъчно само да са дадени неверни данни, но без да е използван такъв документ”. В този смисъл и  Решение № 16 от 31.III.1969 г. по н. д. № 14/69 г., ОСНКЧл. 223 НК ще има приложение само в онези случаи, когато лицето даде неверни данни относно количеството, качеството или вида на произведеното или извършената работа с цел да бъде получена имотна облага, която не се следва, или пък когато въз основа на такива данни получи възнаграждение, което не следва за извършената работа или произведеното от него, като деецът е знаел, че то е определено въз основа на такива неверни данни. Получи ли се обаче държавно, кооперативно или друго обществено имущество без правно основание с намерение да се присвои, като за целта се използуват неистински, неверни или преправени документи, престъплението е такова по чл. 212, ал. 1 НК , а не такова по чл. 223 с. к.”

 

С оглед на изложеното съдът призна подсъдимите Г.А.М. и С.Г.С. за невиновни в извършване на престъплението, за което са предадени на съда, поради което ги оправда за обвинението по чл.212, ал.5 вр. чл. 212, ал.2 вр. чл.212, ал1 НК, вр. чл. 26, ал.1 НК вр. чл. 20, ал.2 от НК.

Доколкото в документната измама имплицитно се включва документно престъпление, а не са установени останалите обективни и субективни признаци на съставите по чл. 212 от НК, съдът намира, че няма пречка подсъдимите Г.М. и С.С. да бъдат осъдени за документни престъпления, тъй като последните са по леко наказуеми от документната измама и в обвинителния акт се съдържат факти обуславящи съставомерността на това престъпление.

 

По отношение на подсъдимия Г.А.М.. 

 

С оглед различието в предмета на престъпното посегателство законът отграничава документната подправка на официален документ от документната подправка на частен документ. В чл. 93, т.5 от НК се дава дефиниция на официалния документ. В константната практика на върховната съдебна инстанция се приема, че посочените признаци на документа определят и неговото качество като официален, независимо от спецификите на всеки отделен случай – Р.215-76-ІІ, Р.637-74-І, р.174-76-І, Р.367-82-І и пр.

В ПВС №3-82 се подчертава, че когато формата и редът за съставянето на документа не са установени с нормативен акт, за наличието на официален документ не трябва да се изхожда от изискванията за правната му валидност  и доказателствена сила, а от неговата годност за създаде заблуждение у другиго. В тези случаи за съставомерността на деянието е без значение в каква форма е, от колко лица е подписан, дали е с изходящ номер, дата, печат. Достатъчно е той да може да се възприеме от лицето, на което е предявен като редовен официален документ. В друго свое решение ВС приема, че мемориалните ордери и различните видове фактури, тъй като се издават по ред и форма указана в Закона за счетоводството и др. актове с нормативен характер, са официални документи.

В противоположност на това понятие е понятието за частен документ. Т.е. това е всеки документ, който не съдържа признаците на официален документ. Съставен е от недлъжностно лице лично или като представител на друго частно лице, както и когато е съставен от длъжностно лице, което не е действало в кръга на службата си, или от представител на обществеността извън кръга на възложените му функции.

Официалните документи са предмет на съставите на престъплението по чл. 308 от НК, докато частните документи са предмет на съставите на престъплението по чл. 309 от НК.

От значение при разглеждане на престъпните състави за документна подправка е деленето на документите на истински и неистински. Дали документа е с вярно или с невярно съдържание е без значение за неговата истинност. От значение е дали авторът, посочен в документа, е действително съставил документа. Законът свързва неистинността единствено с автора на документа – с произхода на документа. Затова документа ще е неистински и когато е с вярно съдържание, ако посочения в него автор не е действителния.

Изпълнителното деяние при документната подправка може да се изрази в две форми: съставяне на неистински /официален или частен/ документ или преправяне съдържанието на истински документ. Съставянето на неистински документ представлява непосредствено материализиране на конкретно писмено изявление на лице, различно от това обозначено в документа като негов автор. В ПВС № 3-82 се сочи също, че за съставомерността на деянието документна подправка – по чл.308-310 НК не е необходимо съставянето на неистинския или преправянето на истинския документ да е извършено по начин, който не позволява или затруднява откриването на фалшификацията. Последната може да се окаже и не съвсем сполучлива поради липса на някои елементи при съставянето или недостатъчна прецизност в преправянето на документа. Несъвършенството в подправката/ съставянето или преправянето на документа / не изключва обществената опасност на деянието.

Престъплението по чл. 308, ал.1 от НК, е довършено със съставянето на неистинския официален документ. Употребата му не е елемент от обективната страна на престъплението, а само цел на дееца. От субективна страна престъплението по чл. 308, ал.1 от НК може да бъде извършено само при форма на вината пряк умисъл. От субективна страна следва да е налице и специалната цел – подправеният документ да бъде използван и то по отразения в неговото съдържание предназначение.

Деянието по чл. 309, ал.1 от НК го определя като типично двуактно. Изпълнителното деяние включва съставянето на неистински или преправянето на истински частен документ и неговата употреба от дееца, за да докаже, че съществува или несъществува, или че е прекратено или изменено някое право или задължение или някое правно отношение. Деянието по чл. 309, ал.1 от НК ще е довършено когато документа бъде употребен. Съгласно ПВС №3-82, ако е налице общност на умисъла за съставянето, респ. За преправянето на документа, както и за употребата му, другото лице, което има участие в първия акт на изпълнителното деяние ще отговаря като съизвършител. При липса на общ умисъл относно употребата на документа ще е налице посредствено извършителство. Престъплението по чл. 309, ал.1 от НК също може да бъде осъществено от субективна страна при пряк умисъл. За субективната страна на престъплението е без значение какви свои правни отношения е искал да уреди  дееца с инкриминирания документ.

От съдебно-графическите експертизи се установява, че посочените от обвинението договори за инвеститорски контрол не са били подписвани от П.П. в качеството й на ЕТ “Крисиси – П.П.”, а от подс. Г.А.М.. Обстоятелството, че подс. М. е подписвал договорите за строително-монтажните работи и договорите за инвестиционен контрол, по същество не се оспорва и от самия подсъдим. Неговите обяснения и тезата на защитата е, че той е действал като пълномощник на тези еднолични търговци и търговски дружества. Съдът не приема тези обяснения за достоверни, а защитната теза намира за несъстоятелна. Валидността на представителството в гражданското и търговското право не е обвързана със задължителна писмена форма. Но в тези случаи, при воденето на преговори, сключването на договори, констатирането на тяхното изпълнение и издаването на първични счетоводни документи представителят следва да се легитимира като такъв с изписване на документа на името си, или обозначаване словом или със знак, че документът е подписан от пълномощник, или най-малко с полагане на собствения подпис върху документа. Подс. М. не е извършил нито едно от тези действия при съставянето на документите във връзка с договарянето и изпълнението на обектите. Подписите, положени върху протоколите за постигнати договорености (при процедури за малки обществени поръчки) договорите, приемо-предавателните протоколи протоколите обр. 19, протоколите № 1 и фактурите, не са с обозначаване на качество пълномощник на подписалия. Подписите, положени от подс. М., не са неговите собствени подписи, а са с ръкописни елементи, съответни на имената на едноличните търговци или представителите на търговските дружества – страни по преговорите или договорите. Това означава, че подс. М. съзнателно е търсил имитация на подписите, за да придаде на документите вид, че са подписани от съответния търговец или управител, а не от самия М..

Безспорно е установено, че Г.А.М. е съставил неистински частни документи, както следва: за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Д.П.” в с.Зайчино ореше”: договор №281/01.08.2005г и договор за инвеститорски контрол №282/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше”: договор за инвеститорски контрол №278/01.08.2005г. и договор №277/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка” в с.Зайчино ореше”:   договор за инвеститорски контрол №280/01.08.2005г. и  договор №279/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло”в с.Памукчи”: договор №174/26.05.2005г. и договор за инвеститорски контрол №251/05.07.2005г за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза”в с.Памукчи”: договор №175/26.05.2005г. и договор за инвеститорски контрол №250/05.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан”  в с.Памукчи”:  договор №295/02.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №296/02.08.2005г за обект „Аварииен и неотложен ремонт на ОУ „Хр.Ботев” в с.Памукчи”:  договор №221/22.06.2005г. и договор за инвеститорски контрол №222/22.06.2005г за обект „Аварийно възстановяване сградата на ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”: договор за инвеститорски контрол №341/08.09.2005г. и договор №340/08.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на православен храм „Св.Д.” в с.Мировци”:  договор №142/18.04.2005г за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”: договор №285/01.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №286/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”:  договор №283/01.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №284/01.08.2005г. за обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”: договор №299/08.08.2005г. за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 с.С. Михайловски – с.Преселка, в района на с.Мировци”:  договор №357/20.09.2005г. и договор за инвеститорски контрол №358/20.09.2005.г за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала  „Христо Ботев” гр.Нови пазар”:  договор №198/06.06.2005г. и договор за инвеститорски контрол №249/05.07.2005г. за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”:   договор №359/20.09.2005г. и  договор за инвеститорски контрол №360/20.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево: договор №289/01.08.2005г. и договор за инвеститорски контрол №290/01.08.2005г. за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”:  договор №158/28.04.2005г. и договор за инвеститорски контрол №220/21.06.2005г. за обект „Укрепване улица „Добри Войников” и частично брегове дере, чрез подпорни стени” с.Енево”:  договор №580/30.12.2005г. и договор №246/23.05.2006г.

Документите са частни, тъй като не съдържат белезите на официални документи, не са съставени от длъжностно лице, редът и формата им за съставяне не са уредени с нормативен акт. Документите са употребени за да се докаже съществуването на правно отношение – отношение на договорености произтичащи от гражданско правни взаимоотношение при осъществяне на строително монтажни работи при малки обществени поръчки. Документите са представени пред Община Нови пазар и по късно въз основа и на други създадени документи са послужили за изплащане на парични средства. Деянието е довършено. Извършено е при условията на продължавано престъпление – за периода от 18.04.2005 год. до 15.08.2006 год. /когато са създадени първите и последните документи и са употребени с тази цел/. Касае се за множество документи,  съставянето на всяко от който осъществява поотделно един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината. Всяко последващо се явява от обективна и субективна страна продължение на предшествуващото. Извършено е с пряк умисъл.

 

Горните обстоятелства дават основание на съда да приеме, че подсъдимия Г.А.М. е осъществил състава на документно престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК. Същото е извършено при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК.

 

Безспорно е установено, че Г.А.М. е съставил неистински официални документи, както следва: за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Д.П.” в с.Зайчино ореше”: приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. и протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г.;  за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин” в с.Зайчино ореше”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г.; за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка”в с.Зайчино ореше”:    протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г.; за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г.;  за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза”в с.Памукчи”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г.; за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г.; за обект „Аварийно възстановяване сградата на  ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 2005г.; за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г.; за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г.; за обект „Аварийно възстановителни работи  на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 23.11.2005г. и приемо – предавателен протокол от 23.11.2005г.; за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 с.С. Михайловски –с.Преселка, в района на с.Мировци”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.10.2005г. и приемо – предавателен протокол от 18.10.2005г.; за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.07.2005г. и приемо – предавателен протокол от 18.07.2005г.; за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 04.11.2005г. и приемо – предавателен протокол от 04.11.2005г.; за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г.; за обект „Възстановяване на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.06.2005г. и фактури с № 6/01.08.2005г.; №32/29.09.2005г; №31/29.09.2005г.; № 23/08.09.2005г;  № 18/29.08.2005г; № 17/29.08.2005г.; №19/29.08.2005г.; №07/01.08.2005г.; №08/01.08.2005г.- всичките с посочен издател „Белострой“ ЕООД; фактури с №76/28.04.2005г.; №78/07.06.2005г.; №79/14.06.2005г.; №83/18.07.2005г.; №85/08.08.2005г.; №183/20.09.2005г.; №184/20.09.2005г.; №191/18.10.2005г.; №192/18.10.2005г.; №194/04.11.2005г.; №195/23.11.2005г. - с посочен издател ЕТ „Маркетстрой-Х.П.“; фактури с №101/26.05.2005г.;№102/26.05.2005г.; №107/14.07.2005г.; №108/14.07.2005г. с посочен издател „Шипинг А.“ ЕООД; фактури с №199/22.06.2005г.; №210/01.08.2005г.;№212/01.08.2005г.;№214/01.08.2005г.; №216/03.08.2005г.; №223/29.09.2005г.; №226/29.09.2005г.; №537/18.04.2005г. с посочен издател „Солей 2004“ ЕООД; фактури с №1/25.05.2006г. и № 34/15.08.2006г. с посочен издател „Домостроител” ЕООД,

 

Документите, съставени от подс. М., са създали основания за извършване на паричните преводи в полза на посочените лица. Подсъдимият М.  е издал документи, удостоверяващи изпълнение на дължимите по договорите СМР в пълен обем. Подсъдимият М. е издал и подписал фактурите, с които са осчетоводени като извършени услуги СМР по съответните договори за изпълнение. Тези неистински приемо предавателни протоколи, протоколи образец 19 и фактури са създали непосредственото основание за плащане в полза на вписаните като изпълнители лица на сума различна от стойността на реално извършените СМР. Съгласно посочена практика на върховния съд и ПВС №3-82 посочените документи са официални документи.  Формата и редът за съставянето на тези документа  са установени с нормативен акт и създават се  у лицето, на които са предявени възприятия като редовен официален документ. А съгласно и изрично решение ВС  мемориалните ордери и различните видове фактури, тъй като се издават по ред и форма указана в Закона за счетоводството и др. актове с нормативен характер, са официални документи. Извършено е при условията на продължавано престъпление – за периода от 18.04.2005 год. до 15.08.2006 год. /когато са създадени първите и последните документи/. Касае е се за множество документи,  съставянето на всяко от които осъществява поотделно един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината. Всяко последващо се явява от обективна и субективна страна продължение на предшествуващото. Извършено е с пряк умисъл.

 

Горните обстоятелства дават основание на съда да приеме, че подсъдимия Г.А.М. е осъществил състава на документно престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК. Същото е извършено при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК.

 

       За престъплението по чл. 309, ал.1 от НК закона предвижда наказание лишаване от свобода до две години. Предвидената погасителна давност за този вид наказание, съгласно чл. 80, ал.1, т.4 от НК е пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година. Съгласно чл. 81, ал.3 от НК – Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срока, който надвишава с една втора срока предвиден в предходния член – т.е.  5г.+2г.6м. = 7г.6м. Тъй като последното деяние за това престъпление е на 15.08.2006 год., то наказателно преследване за същото може да се търси до 15.02.2014 година. След 15.02.2014 година наказателното преследване се погасява по давност.

 

      За престъплението по чл. 308, ал.1 от НК закона предвижда наказание лишаване от свобода до три години. Наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на: чл. 80, ал.1, т.4 от НК – пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година. Съгласно чл. 81, ал.3 от НК – Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срока, който надвишава с една втора срока предвиден в предходния член – т.е. 5г.+2г.6м. = 7г.6м. Тъй като последното деяние за това престъпление е на 15.08.2006 год., то наказателно преследване за същото може да се търси до 15.02.2014 година. След 15.02.2014 година наказателното преследване се погасява по давност.

 

      Защитата на подсъдимия Г.А.М. се позова на изтекла погасителна давност, като направи изричното искане делото да не се прекратява на това основание, а само същата да бъде приложена. Подсъдимият Г.М. също не заяви желание за прекратяване на делото поради изтекла давност. Тъй като тези обстоятелства са установени в съдебно заседание и няма направено искане за прекратяване на производството, то съдът е длъжен да се произнесе с присъда по въпросите за виновността.

 

Поради което и с оглед на изложените доводи съдът призна подсъдимия Г.А.М. за виновен в престъпление по чл. 308, ал.1 от НК вр. чл. 26, ал.1 от НК  и поради изтекла погасителна давност по чл. 81, ал.3 от НК не му наложи наказание.

Призна подсъдимия Г.А.М. за виновен и в престъпление по чл. 309, ал.1 от НК вр. чл. 26, ал.1 от НК и поради изтекла погасителна давност по чл. 81, ал.3 от НК не му наложи наказание.

 

 По отношение на подсъдимия С.Г.С..

 

Престъпните състави на лъжливото документиране – чл. 311-314 от НК имат за предмет т.нар. удостоверителни документи. Удостоверителните документи „установяват съществуването или несъществуването на определени факти, събития или обстоятелства, които автора възпроизвежда в документа” – ПВС № 3-82.

Фактите, които отразяват този вид документи  имат определено правно значение и изявлението възпроизвежда настъпили в обективната действителност факти с правно значение. Типичните удостоверителни документи са различните видове удостоверения, болнични листове, констативни протоколи и др. Характерното за този вид документи е, че наказателноправното им значение се отнася до тяхното съдържание, а не до техния автор. Поради това те могат да бъдат с вярно съдържание или невярно съдържание.

Лъжливото документиране се изразява в съставяне на истински удостоверителен /официален или частен/ документ, в който удостоверените факти или обстоятелства несъответстват на обективната действителност – ПВС № 3-82.  Съставените по този начин документи са истински, но удостоверяват неверни обстоятелства.

Субект на престъплението по чл. 311 от НК може да бъде само длъжностно лице, което в кръга на службата си има задължение да удостоверява определени факти или изявления с правно значение, за което да съставя и надлежни документи.

Формата на изпълнителното деяние е очертана в разпоредбата на чл. 311, ал.1 от НК – съставяне на официален удостоверителен документ, който е с невярно съдържание. В съдебната практика се сочат способите на осъществяване на изпълнителното деяние – то може да бъде осъществено по три основни начина: длъжностното лице само да състави в кръга на службата си официалния документ, в който да отрази неверните обстоятелства; длъжностното лице да нареди на свой подчинен или да му продиктува съдържанието на официалния документ с тези неверни обстоятелства, след което да го подпише; длъжностното  лице подписва изготвен от друг документ с ясното съзнание, че отразените в него обстоятелства са неверни, но да го подпише с цел неговото използване като доказателство за неверните обстоятелства. Престъплението е довършено със съставянето на документа с невярно съдържание, не се изисква причиняване на някакъв вид вреда – Р.251-71-ІІ.

Престъплението по чл. 311 НК може да бъде извършено само с пряк умисъл. За субективната съставомерност на престъплението по чл. 311от НК е достатъчно дееца в момента на подписване на документа да съзнава, че вписаните в него обстоятелства или изявления са неверни. Необходимо е в съзнанието на извършителя да са налице представи, че при съставянето на документа той внася в него неверни обстоятелства и наред с това да цели така съставения документ да бъде използуван като доказателство за тези обстоятелства. Включването в субективния състав на това престъпление, на този допълнителен специфичен елемент е обусловено от особеностите на този вид престъпления, чийто обществено опасен характер е свързан с  накърняване на удостоверителната функция на официалните документи.

 

По досъдебното производство са приложени документите, подписани от подс. С.С.  като “инвеститорски контрол” както следва:  за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Д.П.”в с.Зайчино ореше”: приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. и протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Пирин”в с.Зайчино ореше”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Шипка”в с.Зайчино ореше”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.08.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.08.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ивайло” в с.Памукчи”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Бреза” в с.Памукчи”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.07.2005г. и приемо – предавателен протокол от 14.07.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Балкан” в с.Памукчи”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване сградата на  на ОУ „Паисий Хилендарски” в с.Войвода”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Рила” в с.Сечище”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановяване на ул.”Ален мак” в с.Сечище”:   протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г. за обект „Аварийно възстановителни работи на прекъснат път гр.Нови пазар – местност „Станата”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 23.11.2005г. и приемо – предавателен протокол от 23.11.2005г. за обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път ІV-20706 с.С. Михайловски-с.Преселка, в района на с.Мировци”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.10.2005г. и приемо – предавателен протокол от 18.10.2005г. за обект „Аварийно възстановяване покривна хидроизолация на спортна зала „Христо Ботев” гр.Нови пазар:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 18.07.2005г.  за обект „Възстановяване ул.”Дунав” и отводнителен канал в с.Стан”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 04.11.2005г. и приемо – предавателен протокол от 04.11.2005г.  за обект „Аварийно възстановяване на мост на ул.”Ален мак” в с.Енево”:  протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 29.09.2005г. и приемо – предавателен протокол от 29.09.2005г.  за обект „Възстановяване  на сградата на ОУ „В.Левски” в с.Мировци”: протокол образец 19 за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към 14.06.2005г.

 

 Като положил върху описаните документи своя подпис, подс. С.С. е съставил официален удостоверителен документ, който е с невярно съдържание. Отразеното в посочените документи не отразява действително извършените по съответните обекти СМР като вид, количество, обем и стойност. Това е видно и от обсъдената тройна съдебно техническа експертиза.

 Протоколите обр. 19 са удостоверителни документи за завършени СМР. На С.  е било известно, че като изпълнител е вписано лице, което не изпълнява описаните СМР, а друго лице – в случая подс. М..

За всеки един от обектите между община Нови пазар и ЕТ „Крисиси-П.П.” били сключени договори за инвеститорски контрол. Договорите са еднотипни. Съгласно клаузите на същите изпълнителя се задължава да изпълни инвеститорски контрол от името на общината като съблюдава за спазване на сметните норми в строителството, законосъобразното започване на строежите, изпълнение на строежите съгласно одобрените проекти, качеството на влаганите строителни материали и изделия, както и годността на строежа за въвеждане в експлоатация. Задължен  бил и да подписва всички актове и протоколи съставени по време на строителството, вкл. и протокол обр.19.

По силата на граждански договор за изпълнение на инвеститорски контрол № 1 от 01.03.2005г. ЕТ „Крисиси-П.П.” - т.ІV, л.89 възлага на инж. С.С. да изпълни инвеститорския контрол на всички обекти на територията на община Нови пазар. Именно в това си качество подс. С. подписал приемо-предавателните протоколи и протоколите обр. 19. Съдът намира, че тези действия подс. С. е извършил в качеството си длъжностно лице. Гореописаните протоколи по същество се явяват първични счетоводни документи, на база на които са издадени съответните фактури, като основание за плащане. Работата на подс. С. в изпълнение на задълженията му като лице осъществяващо инвеститорски контрол, е била пряко свързана с цялостния контрол по строителството, като представител на общината по силата на подписаните договори. Поради което съдът приема, че подсъдимия С. в изпълнение на тези си задължения е имал качеството на длъжностно лице осъществяващо действие по управление на чуждо имущество. Налице са всички признаци за да се направи този извод. В подкрепа на това е долупосочената съдебна практика:

Решение № 401 от 14.11.2012 г. на ВКС по н. д. № 1257/2012 г., III н. о., НК, докладчик съдията Вероника Имова: С присъда № 591/ от 21.03.2012 по нохд № 793 по описа за 2012 г. на Бургаския РС подсъдимите ** **, са признати за виновни за това, че като съизвършители, в кръга на службата им, съставили официален документ: Акт "образец 19" за установяване завършването и заплащането на видовете СМР от 5.12.2005 г. за обект ......, с цел за бъде използван този документ като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за всеки от тях е наложено..... наказание. Подсъдимият ** е изпълнявал длъжността "главен специалист" в отдел "Строителство" към Дирекция "УТАБ", при [община], и по силата на длъжността си е изпълнявал контрол от името на Общината - инвеститор по всички проекти, свързани със строителството. На 5.12.2005 г. подсъдимият И. е изготвил и подписал процесния Акт, "образец 19", за установяване завършването и разплащането на видовете строително-монтажни работи в който, наред с обективно изпълнените строително-монтажни работи е вписал, че са изпълнени и такива, които не са били извършени. Подсъдимият Д** подписал акта, като се е съгласил със съдържанието му в качеството си на лице, упражняващо инвеститорски контрол от името на Община..... По делото е установено, че този документ е използван от подсъдимите, тъй като въз основа на Акт, "образец 19", дружеството - изпълнител [фирма] е издало фактура №.... г. на стойност ......лева с ДДС, включваща и стойността на неизвършените, но отчетени като извършени строително-монтажни работи. Издадената фактура, ведно със съставения акт, "обр. 19", е била представена в [община], която е изплатила и стойността на описаните несвършени строително-монтажни работи. При тези установени факти правната квалификация на деянието е правилна. Налице са обективните и субективни признаци на състава на лъжливо документиране по чл. 311, ал. 1 НК, вр. чл. 20, ал. 2 НК. От поведението на подсъдимите е изведен престъпния умисъл и специалната цел при извършване на деянието. Подсъдимите са съзнавали и са искали настъпването на общественоопасните последици, действайки съгласувано, със специалната цел за използване на документа с невярно документираните обстоятелства от правно значение, с намерение да им послужи за доказателство за установяването на тези обстоятелства. С факта на постигането на престъпната цел - използването на документа с невярно съдържание, е постигнато от двамата желаното плащане от общината на изпълнителя за ремонтните работи, които той не е извършил. Установена е и общността на престъпния умисъл, тъй като двамата подсъдими са участвали в самото изпълнение на невярното документиране - създаването на неверния официален документ, съзнавайки, че в качеството си на длъжностни лица във връзка със службата си, съставят документ отразяващ неистина относно упражняваната и от двамата подсъдими дейност по изпълнение и по контрол на изпълнението на СМР.

Решение № 182 от 26.03.2007 г. на ВКС по н. д. № 935/2006 г., III н. о., докладчик съдията Фиданка Пенева:Даденото определение на длъжностно лице по чл. 93, ал. 1, т. 1 НК важи за всички видове престъпления по НК, а дали е налице такова качество на лицата, се решава във всеки отделен, конкретен случай, въз основа на преценката на всички обстоятелства по делото. За придобиване качеството "длъжностно лице" е ирелевантно обстоятелството дали фигурата на синдика възниква по решение на съда или по друг начин, защото законът се интересува "да му е възложена работа", без оглед правното основание за възлагането й. По повод конкретния случай, следва да се има предвид, че безкритичното позоваването на постановления и тълкувателни решения, съдържащи указания за прилагане на закона при различни от пазарните обществено-икономически условия, може да доведе до неправилното му приложение и до неоснователно стесняване кръга на наказателно отговорните лица. Пример за едностранчиво обобщаване на съдебната практика е цитираното вече Постановление на ВС № 3/1970 г., в което под натиска на съдебната практика, свързана с широко разпространеното тогава явление за фактическа подмяна на материално-отговорното лице с друго (най-често поради нормативни ограничения за заемането на отчетническа длъжност на титуляра), са приети различни критерии относно "възлагането на работата" за тези на ръководна работа и за работата, свързана с пазене или управление на чуждо имущество. Прилагането на различен подход и въвеждането на различни критерии за правната страна на понятието "длъжностно лице" по смисъла на НК , според настоящия състав, като подход е принципно неправилно и вместо до единна, може да доведе до противоречива съдебна практика. При констатираната колизия следва да се приложи законът, а не постановлението. С тази позиция настоящият състав не подлага на съмнение задължителния характер на Постановленията на Пленума на ВС, които не са отменени, допълнени или коригирани от други тълкувателни актове на Върховния касационен съд, но в обсега им не са обсъждани нормите в контекста на новите обществено-икономически отношения. Поради липса на общозадължителни решения за уеднаквяване на съдебната практика, съдилищата би следвало да се ръководят и от такива на отделните състави, които макар и изолирани, са адекватни на пазарно развиващото се общество. Такова е например становището в Решение № 235/10.12.2003 г. по н. д. № 79/2003 г. на III н. о. ВКС (Бюлетин, бр. 9/2003 г.) относно това, дали синдикът в дружеството е длъжностно лице по  чл. 93, т. 1, б. "б" НК. Отговорът е положителен и аргументите са относими към настоящия казус - "За придобиване качеството "длъжностно лице" е ирелевантно обстоятелството дали фигурата на синдика възниква по решение на съда или по друг начин, защото законът се интересува "да му е възложена работа", без оглед правното основание за възлагането й" (к. м.). На второ място, следва да се отговори на въпроса за характеристиката на възлагането на работата. При това, следва да се отчете широко разпространеното у нас явление за заобикаляне на някои законови разпоредби и злоупотреба с инструмента "граждански договор", по смисъла на ЗЗД, като се използува такъв вместо трудовоправен, по смисъла на КТ, или заповед, като индивидуален административен акт по ЗДСл. По делото има индиция за това, че всъщност заобикалянето на забрана по ЗДСл е причината за сключването на граждански договор с подсъдимата, в качеството й на физическо лице и едноличен търговец, вместо назначаването й на длъжността "главен архитект" със съответната заповед на кмета на общината. При тези данни, да се приеме, че само формата на възлагането на работата е определящо за правния статут на длъжността "главен архитект" в административноправен и наказателен аспект е неприемливо. Определящото е това, че с този договор подсъдимата е била включена в ръководния екип на общината, а не е останала външно лице за учреждението. „

Решение № 235 от 10.12.2003 г. на ВКС по н. д. № 79/2003 г., III н. о., докладчик съдията Вероника Имова: „Синдикът в дружество, обявено от съда в несъстоятелност, е длъжностно лице по  чл. 93, т. 1, б. "б" НК защото той не само изпълнява ръководна работа, изразяваща се в стопанско-разпоредителна и организационно-ръководна дейност, но и работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическо лице, каквото несъмнено остава  и обявеното в несъстоятелност дружество. В този принципен смисъл е и тълкуването на понятието, дадено с Т. р. № 73/1974 г. на ОСНК. За придобиване на качеството "длъжностно лице" е ирелевантно обстоятелството дали фигурата на синдика възниква по решение на съда или по друг начин, защото законът се интересува "да му е възложена" работа, без оглед правното основание за възлагането й. Първо, качеството на длъжностно лице е обусловено от принадлежността на лицето към системата и структурата на органите на власт и управление в държавния апарат. Следователно, то е такова винаги когато му е възложено да изпълнява служба в държавно учреждение, с изключение на дейността по материално изпълнение. Вторият критерий, който независимо от първия, също обуславя качеството на "длъжностно лице" на субекта на престъплението, е функционален. Той се разделя на два подкритерия, единият е свързан с качеството и обема на правомощията му, които съдържат само ръководно решаващи функции в организационната структура на субектите на гражданския оборот - в държавно предприятие, обществена организация, кооперация, юридическо лице, едноличен търговец, както и частен нотариус. Вторият функционален подкритерий се състои само в отношението на лицето към чуждото имущество на субектите в гражданския оборот, което се пази и/или управлява. Синдикът на обявеното в несъстоятелност дружество по ТЗ съвместява ръководни функции и такива по пазене и управление на чуждо имущество на юридическото лице. Подсъдимият не само има ръководни функции по отношение управлението на дружеството в несъстоятелност, но наред с тях му е поверено и имущество на дружеството за "пазене и управление", защото събира вземанията на дружеството, внася сумите в банковата му сметка, грижи се за увеличаване масата на несъстоятелността..... След като основната функция на синдикът е да запази и увеличи имуществото на дружеството като такъв той отговаря и на общия функционален критерий в закона, че му е възложена "ръководна работа" и "работа свързана с пазене и управление на чуждо имущество в юридическо лице", каквото е акционерното дружество. Видно от текста на  чл. 93, т. 1, б. "б" НК, с измененията и допълненията в ДВ, бр. 10/1993 г. и бр. 62/1997 г. и неговото граматическо, логическо и историческо тълкуване, дейността на лицето, на което са възложени ръководни функции и/или функции по пазене и/или управление на чуждо имущество се проявява както в сферата на държавното управление, така и в публичната или частна сфера на стопанската дейност.”

С. е притежавал съответната професионална подготовка и той  е съзнавал значението на съставените от него документи – същите съдържат констатации относно завършени строително-монтажни работи в срок и в пълен обем. Удостоверяването на завършването на СМР е основание за получаване на паричната сума от лицата, вписани като изпълнители и упражняващи строителен надзор. Поради това, съдът приема, че подс. С. е съставил официален удостоверителен документ с невярно съдържание. Съставянето на тези документи е било със съзнание, че те  ще бъде използвани за получаване на тази парична сума.

Документите, съставени от подс. С., са създали основания за извършване на паричните преводи в полза на посочените лица. Подсъдимият С. е издал документи, удостоверяващи изпълнение на дължимите по договорите СМР в пълен обем. Тези приемо предавателни протоколи и протоколи образец 19 са създали непосредственото основание за плащане в полза на вписаните като изпълнители лица на сума различна от стойността на реално извършените СМР. Съгласно практиката на Върховния съд и ПВС №3-82 посочените документи са официални документи. Формата и редът за съставянето на тези документа  са установени с нормативен акт и създават  у лицето, на които са предявени възприятия като редовен официален документ. Извършено е при условията на продължавано престъпление – за периода от 18.04.2005 год. до 23.11.2005 год. /когато са създадени първите и последните документи/. Касае е се за множество документи, съставянето на всяко от които осъществява поотделно един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината. Всяко последващо се явява от обективна и субективна страна продължение на предшествуващото. Извършено е с пряк умисъл.

 

Горните обстоятелства обуславят извод за съставомерност на деянието, извършено от подс. С., като лъжливо документиране по чл. 311, ал.1 от НК. Същото е извършено при условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК.

Съдът намери, че деянието не може да се квалифицира като маловажен случай по чл. 311, ал.2 от НК. За да се прецени приложението на привилегирования състав следва да се преценят обстоятелствата при, които са състави документите, целта на невярното удостоверяване, характера и ценността на обществените отношения които са застрашени, дали целта за използване на документа е реализирана, личността на дееца. В разглеждания казус се касае за множество документи, съставени през непродължителен период от време в продължение на около половин година – 18.04.2005 – 23.11.2005г. Документите са свързани с обема и  качественото изпълнение на строително-монтажни работи за обекти, пострадали от природни бедствия. Свързани са с обекти  обслужващи социални потребности на населението – мостове, улици, училища. Целта е постигната, документите са използвани и в резултат на същите са разпоредени преводи на парични средства. Тези обстоятелства, в своята съвкупност, препятстват приложението на привилегирования състав.

 

Предвиденото наказание за този вид престъпление – чл.311, ал.1 от НК е лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал.1, т.6. Съгласно чл. 80, ал.1, т.3 от НК наказателното преследване се изключва по давност след десет години. В случая  намира приложение чл. 81, ал.2 от НК т.к. наказателното преследване е възбудено. Абсолютната погасителна давност е 15 години /10г.+1/2 от 10г./ Последното деяние е извършено на 23.11.2005 година. Или абсолютната давност изтича на 23.11.2020 година. Т.е. към настоящия момент деянието не е погасено по давност.

 При определяне на размера на наказанието съдът  взе предвид високата степен на обществена опасност на деянието – престъпление против удостоверителната компетентност, свързана с качественото изпълнение на строително-монтажни работи за обекти, пострадали от природна стихия и използвани за социални нужди на населението от този район. Беше взета предвид степента на обществена опасност на подсъдимия С., който е бил осъждан за документно престъпление, с предмет документи, свързани със строителството. От друга страна отчете  и много продължилия период на водене на разследване и разглеждане на делото, които не могат да се вменят във вина на подсъдимия, тъй като същият е имал коректно поведение. А безспорно всеки подсъдим има право не само на справедлив процес, но и на провеждан такъв в разумни срокове. Това даде основание на съда да определи на подс. С. наказание лишаване от свобода в минимален размер - една година и шест месеца лишаване от свобода. С оглед личността на подсъдимия и изминалия период от време, целите на наказанието, както и на генералната и лична превенция съдът прецени, че за поправянето на подсъдимия не се налага той да изтърпи определеното му наказание ефективно. Поради което и на основание чл. 66, ал.1 от НК  отложи изтърпяването на така определеното наказание за срок от три  години. Така определеното наказание, съдът намира за справедливо и съответстващо на тежестта, обществената опасност и морална укоримост на престъплението и подходящо да повлияе поправително и превъзпитателно към спазване на законите и добрите нрави от страна на осъдения. Наложеното наказание отговаря и на целите залегнали в чл. 36 от НК. Поради същите причини не наложи и наказанието лишаване от права. В същото време счита, че не са налице нито многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, нито изключителни такива. Такива просто не са налични. 

 

          По отношение на подсъдимия Р.П.Х..

 

1. Удостоверителните документи „установяват съществуването или несъществуването на определени факти, събития или обстоятелства, които автора възпроизвежда в документа” – ПВС № 3-82. Наказателноправното им значение се отнася до тяхното съдържание, а не до техния автор. Типичните удостоверителни документи са различните видове удостоверения, болнични листове, констативни протоколи и др. Субект на престъплението по чл. 311от НК може да бъде само длъжностно лице, което в кръга на службата си има задължение да удостоверява определени факти или изявления с правно значение, за което да съставя и надлежни документи.

Формата на изпълнителното деяние е очертана в разпоредбата на чл. 311, ал.1 от НК – съставяне на официален удостоверителен документ, който е с невярно съдържание. Три са основните начина за осъществяване на изпълнителното деяние: длъжностното лице само да състави в кръга на службата си официалния документ, в който да отрази неверните обстоятелства; длъжностното лице да нареди на свой подчинен или да му продиктува съдържанието на официалния документ с тези неверни обстоятелства, след което да го подпише; длъжностното  лице подписва изготвен от друг документ с ясното съзнание, че отразените в него обстоятелства са неверни, но да го подпише с цел неговото използване като доказателство за неверните обстоятелства. Престъплението е довършено със съставянето на документа с невярно съдържание, не се изисква причиняване на някакъв вид вреда – Р.251-71-ІІ.

Престъплението по чл. 311 НК може да бъде извършено само с пряк умисъл. За субективната съставомерност на престъплението по чл. 311от НК е достатъчно дееца в момента на подписване на документа да съзнава, че вписаните в него обстоятелства или изявления са неверни.

 

Основанието за повдигнатото обвинение на този подсъдим за престъпление по чл. 311 ал. 1 от НК, е съставяне на писмо № 61-00-207 от 01.09.2005 г. до Областния управител на област Шумен, в което установил невярно обстоятелство за аварийно възстановяване на мост на общински път ІV-20708 клон Беджене (ДП том ХІV). По делото безспорно се установява от обясненията на подс. Р.П., обясненията на останалите подсъдими, свидетелите С.А.М., П.В.В. и Г.Д.И., че по нареждане на подсъдимия П. – тогава Кмет на общината, не бил извършен ремонт на моста към общинския път, а средствата били пренасочени към друг обект. Независимо от това, в цитираното писмо до Областния управител, подс. П. удостоверил факта, че ремонтът на обекта бил изпълнен, като договорените СМР са извършени на 100% (ДП том ХІV л. 48). С оглед доказаната липса на изпълнени СМР на този обект, удостовереното в документа обстоятелство е невярно. Документът е подписан от подс. П. в качеството му на Кмет на общината, в кръга на службата му, с цел удостоверяване на това невярно обстоятелство пред Областния управител на област Шумен. Като положил върху описания документ своя подпис, подс. Р.П. е съставил официален удостоверителен документ, който е с невярно съдържание. Поради това съдът намира за безспорно установено, че подс. П. е осъществил състава на престъплението по чл. 311, ал. 1 от НК.

      В тази връзка не се споделят доводите на защитата, че това писмо е без наказателно правно значение, тъй като не се изисквало никъде и нямало никакво значение дали ще бъде подписано и изпратено до областния управител. Съгласно Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи /отм. 18.05.2007 год. и действал към инкриминирания момент/ заявителя за финансиране по този ред е дължал отчет на предоставените средства и извършените разходи – чл. 36г от Правилника. И кандидатстването за тези средства и отчитането  е ставало чрез областния управител. И не е коректно твърдението, че областния управител не е контролирал нищо, тъй като той е имал задължението да изготвя и становище по тези въпроси. Поради което  удостоверяването, че ремонтът на обекта е бил изпълнен, като договорените СМР са извършени на 100% е факт с правно значение и е осъществено от подсъдимия в кръга на служебните му задължения. Длъжностното  лице – П. е подписал изготвен от друг – св. П.В., документ с ясното съзнание, че отразените в него обстоятелства са неверни, но го е подписал с цел неговото използване като доказателство за неверните обстоятелства.

Съдът намери, че деянието може да се преквалифицира като маловажен случай по чл. 311, ал.2 от НК. За да се прецени приложението на привилегирования състав следва да се преценят обстоятелствата при, които са съставени документите, целта на невярното удостоверяване, характера и ценността на обществените отношения които са застрашени, дали целта за използване на документа е реализирана, личността на дееца. По делото е установено, че документа е бил съставен от друго лице – свидетелката П.В. и е бил представен на кмета за подпис. Следва да се отчете и правното значение на този документ – от него не произтичат преки административни, финансови или други правни последици, а той има по-скоро информационен характер. Вреди непосредствено от този документ не са произлезли и не са могли да произлязат. Въпреки, че това обстоятелство не е съставомерен признак на престъплението по чл. 311 от НК, то следва да се отчете при преценка на обществената опасност на това деяние. Горните обстоятелства дават основание на съда да приеме, че деянието на подс. Р.П. е извършено при условията на маловажен случай по смисъла на чл. 93 т. 9 от НК, и да преквалифицира деянието като престъпление по чл. 311, ал. 2 от НК. Наказанието, предвидено за това престъпление, е лишаване от свобода до една година или пробация.

Наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на: чл. 80, ал.1, т.5 от НК – три години за всички останали случаи. Съгласно чл. 81, ал.3 от НК – Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срока, който надвишава с една втора срока предвиден в предходния член – т.е. 3г.+1г.6м. = 4г.6м. Тъй като деянието за това престъпление е на извършено на 01.09.2005 год., то наказателно преследване за същото може да се търси до 01.03.2009 година. След 01.03.2009 година наказателното преследване се погасява по давност.

Поради което и с оглед на изложените доводи съдът призна подсъдимия Р.П.Х. за виновен в престъпление по чл. 311, ал.2 от НК  и поради изтекла погасителна давност по чл. 81, ал.3 от НК не му наложи наказание, като го оправда по първоначалното обвинение по чл. 311, ал.1 от НК.

 

2. Нарушенията на бюджетната дисциплина са предмет на наказателна отговорност по чл. 254а от НК. Изпълнителното деяние се състои в разпореждане с бюджетни средства в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му или с целеви средства не по предназначението им. Субект е длъжностно лице с правомощия в съответната област. Предвиден е квалифициран състав, както и отпадане на наказуемостта ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд разпоредителния акт бъде отменен и средствата бъдат възстановени изцяло.

 

      Деянието – предмет на обвинение в престъпление по чл. 254а от НК, се изразява в разпореждане от страна на подсъдимия П. *** да бъдат отклонени целеви средства в размер на 35 000 лева, отпуснати за аварийно възстановяване на мост от общински път ІV-20708. Безспорно е установено от доказателствата по делото – обясненията на подсъдимите и показанията на свидетелите С.М., П.В. и Г.И. /приобщени чрез прочитане/, че след като е констатирано, че мостът на общинския път е конструктивно здрав, подс. П. като кмет на общината е разпоредил да не се извършва ремонт на моста, а средствата, предназначени за този обект, да бъдат използвани за ремонт на друг обект – част от същия общински път ІV-20708 клон Беджене. Установено е безспорно от съдебно-техническите експертизи, че СМР по този обект са били изпълнени в пълен обем.

      При така изложените обстоятелства съдът приема, че действително подсъдимият се е разпоредил с бюджетни средства като е отклонил парични средства за друг строителен обект. При констатиране липса на необходимост от ремонт на обекта, за който средствата са били отпуснати, задължение на подсъдимия е било да разпореди тяхното връщане в републиканския бюджет. Това разпореждане на подсъдимия е извършено в нарушение на бюджетен закон – чл.44, ал.2 от Закона за устройство на държавния бюджет съгласно който: „Общините възстановяват в държавния бюджет неусвоените средства от целеви държавни субсидии и субвенции”. По това време П. *** и разпореждането му е в качеството му на Кмет на общината, в кръга на службата му. Т.е. той е действувал като длъжностно лице с правомощия в съответната област.

      По довода на подсъдимият П., че извършеното от него не съставлява престъпление, тъй като е извършано в интерес на хората и обществото, следва да се отбележи следното: Финансирането за преодоляване на последици от бедствия и аварии е по специален ред и закон и са целеви средства. Поради което законодателя защитава бюджетната дисциплина и особено тези средства, които не подлежат на връщане /целево отпуснати/. Ето защо след като е констатирано, че липсва необходимост от ремонт за обекта, за който са отпуснати, подсъдимият е следвало или да ги върне, или поради необходимост от ремонт на друг обект – да поиска разрешение за пренасочването им – чл.36г от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи /отм. 18.05.2007 и действуващ към инкриминирания период/. Като не е сторил това, същият е осъществил състава на престъплението. Останалите доводи биха имали значение за вида и размера на наказанието, но не и за отпадане на наказуемостта.

      

В този смисъл и съдебната практика -  Решение № 282 от 13.06.2012 г. на ВКС по н. д. № 815/2012 г., НК, II н. о., докладчик съдията Татяна Кънчева: „ От обективна страна,  чл. 254а от НК изисква разпореждането с предмета на престъплението - бюджетни средства или със средства с целево предназначение - да е извършено от дееца в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му. Следователно предметът на престъплението - в това число средствата с целево предназначение - не може да имат друг, освен бюджетен произход и представлява част от бюджетните разходи на държавата. Член 254а е ситуиран в глава седма от НК и негов обект на защита са обществените отношения, свързани с правилното функциониране на финансовата, данъчната и осигурителната системи. Той е създаден да защити неправомерното разходване на бюджетни средства и това е видно не само от систематичното му място в НК, но и от мотивите на вносителя на законопроекта. От обективна страна, законовият текст изисква разпореждането с предмета на престъплението - бюджетни средства или със средства с целево предназначение - да е извършено от дееца в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му. Следователно предметът на престъплението - в това число средствата с целево предназначение - не може да имат друг, освен бюджетен произход и представлява част от бюджетните разходи на държавата. Легалното определение на "бюджетни разходи" е дадено в § 1 от ДР на Закона за устройството на държавния бюджет и те са конкретизирани като "бюджетен кредит", "бюджетна субсидия" и "бюджетна субвенция". Съгласно § 1, т. 6 и т. 7 от ДР на ЗУДБ, средствата с целево предназначение са тези, отпускани от държавния бюджет под формата на "бюджетна субсидия" или "бюджетна субвенция" и винаги представляват разход за държавата”.  Решение № 319 от 10.10.2011 г. на ВКС по н. д. № 1606/2011 г., III н. о., НК, докладчик съдията Вероника Имова: „За значителността на вредните последици се решава въз основа на цялостната преценка на фактическите обстоятелства по делото. Значителността на щетата се определя на фона на важността на нарушените интереси и преди всичко - от абсолютния размер на причинените вреди. За отговорността по  чл. 254а НК и по чл. 219 НК не се изисква установяването на облага за дееца. В субективните признаци на съставите не е предвидена користна цел на дееца. В случая е следвало да се анализира поведението на подсъдимия Д. като разпоредител със средства, които са отпуснати с точно определено целево предназначение - за преасфалтиране на спортната площадка в СОУ, на основание бюджетни закони. От данните по делото и от нормативните актове, които кметът е трябвало да спазва, той не е имал възможност за други решения спрямо управлението на целевата държавна субсидия. Не е имал възможност дори за прехвърлянето на усвояването на средствата от една целева програма в друга целева програма. Предназначението на целевите средства е единствено и само за влагането им в програмата, за която са отпуснати и всяко друго изразходване на същите, е в нарушение на бюджетните закони, и е съставомерно деяние по  чл. 254а НК, независимо от мотивите и подбудите и обществената полезност на взетите решения от подсъдимия.”  Решение № 302 от 22.06.2011 г. на ВКС по н. д. № 1698/2011 г., I н. о., НК, докладчик съдията Ружена Керанова: Предмет на престъплението по  чл. 254а от НК са бюджетни средства или средства с целево предназначение, дадени под формата на финансиране и ако те, средствата, не са от посочената категория ще е налице обективна несъставомерност. Известно е също така и че изпълнителното деяние на престъплението по  чл. 254а от НК се осъществява с визираните форми на разпореждане - разпореждане с предоставени от държавата бюджетни средства или нецелевото разпореждане с такива средства, когато са отпуснати целево, както и че деянието е довършено в момента на извършването на разпоредителния акт със средствата”.  Решение № 240 от 7.06.2010 г. на ВКС по н. д. № 154/2010 г., I н. о., НК, докладчик съдията Елена Величкова: „ Предмет на престъплението по  чл. 254а НК са бюджетни средства или средства с целево предназначение /които не подлежат на връщане/, дадени под формата на финансиране, по специален ред и закон. Престъплението е резултатно. В алинея 1 на  чл. 254а НК законодателят защитава бюджетната дисциплина и особено тези средства, които не подлежат на връщане /целево отпуснати/. Предмет на престъплението по  чл. 254а НК са Бюджетни средства или средства с целево предназначение /които не подлежат на връщане/, дадени под формата на финансиране, в случая, за преодоляване на последици от бедствие, по специален ред и закон. Престъплението е резултатно и престъпния резултат се заключава във влагането на паричните средства, в обект за който те не са били предназначени.”  В същият смисъл са и Решение № 257 от 14.07.2009 г. на ВКС по н. д. № 243/2009 г., III н. о., НК, докладчик съдията К. Харалампиев,  Решение № 344 от 12.07.2010 г. на ВКС по н. д. № 272/2010 г., II н. о., НК, докладчик съдията Татяна Кънчева,  Решение № 263 от 7.06.2012 г. на ВКС по н. д. № 815/2013 г., II н. о., НК, докладчик съдията Татяна Кънчева.

 

       От деянието не са настъпили вредни последици – средствата са използвани за довършване на поначало необходим ремонт  на друг участък от пътя. От деянието не са и могли да произлязат немаловажни вредни последици – от констатациите преди извършване на ремонта, от съдебно-техническите експертизи и показанията на свидетелите се установява, че този участък от пътя действително е бил в лошо състояние, а отпуснатите средства за него са били недостатъчни. Сумата изплатена от целевата субсидия е използвана за плащане на немаловажни и неотложни нужди, целящи запазването и функционирането на населеното място, както и на осигуряването на нормална транспортна връзка с общинския център. Установи се, че с тези действия на подсъдимия не са били застрашени или увредени личност, собственост, имущество или реда в държавата. Не без значение е и личността на подсъдимия – ерудирана личност, известна с гражданската си позиция и авторитет.

Поради което съдът прие, че подсъдимия Р.П. е извършил престъпление по чл.254а, ал.1 НК като го оправда по първоначалното обвинение по чл. 254а, ал.2 от НК.

В този смисъл съдебната практика - Решение № 173 от 26.07.2012 г. на ВКС по н. д. № 469/2012 г., III н. о., НК, докладчик председателят Елияна Карагьозова: „Преценката на съда, че по отношение на инкриминираното деяние следва да се приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК е правилна и почива на обективните данни по делото. Няма спор че целевата субсидия в посочения размер е изразходвана не по предназначение. Сумите изплащани от целевата субсидия са използвани за плащане на немаловажни и неотложни нужди, целящи запазването и функционирането на Общината и предпазващи я от фалит. По делото не са били събрани доказателства, от които да е видно, че с тези действия на подсъдимия са били застрашени или увредени личност, собственост, имущество или реда в държавата. Съобразявайки доказателствата, както и тези събрани на съдебното следствие по реда на чл. 323 НПК, въззивният съд е приел, че размерът на използваната не по предназначение целева субсидия отнесен към общата сума на субсидията от 17 559 000 лева предоставена на Община Карлово е незначителен, което обстоятелство дава основание за извод, че в случая е налице хипотезата на чл. 9, ал. 2, алт. 2 НК. Правилно е прието, че макар формално с действията си подсъдимият да е осъществил признаците на престъплението по  чл. 254а НК, деянието не е престъпно, тъй като неговата обществена опасност е явно незначителна. В общата преценка на съвкупността от факти и доказателства, съдът е взел предвид и характеристичните данни за подсъдимия, известен с гражданските си и обществени прояви, ползващ се с уважение и авторитет от хора, колеги и пациенти. Не е извършвал противообществени или криминални прояви, спазвал е законите и правилата на страната, които данни изключват личната му обществена опасност.”

      В същото време намира, че не са налице предпоставките на чл. 9, ал.2 от НК. Това е така, тъй като използваната не по предназначение целева субсидия не е явно незначителна. И макар да няма други обвинения за нецелево разходване на средства в материалите по делото се съдържат данни за такива подобни обстоятелства и за други целево финансирани обекти.

 

Наказателното преследване се изключва по давност, когато не е възбудено в продължение на: чл. 80, ал.1, т.4 от НК – пет години за всички останали случаи. Съгласно чл. 81, ал.3 от НК – Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срока, който надвишава с една втора срока предвиден в предходния член – т.е. 5г.+2г.6м. = 7г.6м. Тъй като деянието за това престъпление е на извършено през периода 01.08.2005 – 24.08.2005 год., то наказателно преследване за същото може да се търси до 24.02.2013 година. След 24.02.2013 година наказателното преследване се погасява по давност.

Поради което и с оглед на изложените доводи съдът призна подсъдимия Р.П.Х. за виновен в престъпление по чл. 254а, ал.1 от НК  и поради изтекла погасителна давност по чл. 81, ал.3 от НК не му наложи наказание, като го оправда по първоначалното обвинение по чл. 254а, ал.2 от НК.

 

Независимо, че повечето от деянията са покрити с давност, с оглед признаването им за виновни по конкретните текстове, на подсъдимите следва да се възложат и разноски по делото направени съобразно всяко от престъпленията за които са предадени на съд. Поради което и на  основание чл.189, ал.3 от НПК съдът осъди:

- подсъдимия Г.А.М.  да заплати по сметка на ОД на МВР Шумен 1749 лева /хиляда седемстотин четиридесет и девет лева/ разноски по досъдебното производство, по сметка на органите на съдебна власт сумата от 699 лева /шестстотин деветдесет и девет лева/ като разноски по делото, както и по 5 /пет/ лева за издаването на изпълнителен лист.

- подсъдимия С.Г.С.  да заплати по сметка на ОД на МВР Шумен 1749 лева /хиляда седемстотин четиридесет и девет лева/ разноски по досъдебното производство, по сметка на органите на съдебна власт сумата от 699 лева /шестстотин деветдесет и девет лева/ като разноски по делото, както и по 5 /пет/ лева за издаването на изпълнителен лист.

-  подсъдимия Р.П.Х.  да заплати по сметка на ОД на МВР Шумен 1749 лева /хиляда седемстотин четиридесет и девет лева/ разноски по досъдебното производство, по сметка на органите на съдебна власт сумата от 930 лева /деветстотин и тридесет лева/ като разноски по делото, както и по 5 /пет/ лева за издаването на изпълнителен лист.

 

Веществените доказателства по делото съдът разпореди  да се пазят до влизане на присъдата в сила, след което както следва: Веществените доказателства по делото - 73 броя фактури в оригинал и 6 броя копия от платежни нареждания предадени с протокол от 23.10.2006 година, находящи се в т. 30 от сл.д. след влизане на присъдата в сила да се върнат на Община Нови пазар.

 

 

 

В този смисъл съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: