П Р О Т О К О Л

 

Година 2012                                           30.01.                                       Град Шумен

Шуменски Окръжен съд

На             тридесети    януари                       две хиляди и дванадесета година            

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА РАЙКОВА             

                                                                                                        

Секретар:  Ю.А.

Прокурор: КИРИЛ КИРЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от        СЪДИЯ   РАЙКОВА

НОХ   дело номер       68       по описа за     2012    година.

На именното повикване в           16:53         часа се явиха:

.......................................................................................................................................

Водим от горното и на основание чл. 381 ал. 6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че  обвиняемият С.В.Р., ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Нови пазар, български гражданин, неженен, със средно образование, не работи, осъждан, живущ ***, за периода от 10.04.2010г. до 07.01.2011г. в гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен държал повече от три археологически обекти, а именно:

3 бр. бронзови римски монети отнесени към ІV в.;

2 бр. римски бронзови монетни на император Лициний І /308-324/;

3 бр. бронзови римски монети с имената на императорите  Лициний І /308-324/ и Константин І /306-337/;

сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Домна /217г./;

неясна бронзова римска монета; 

част от бронзова билатерална фибула – І-ІІІв.;

бронзова апликация;

желязна стрела;

6 бр. римски монети от които: 1бр. сребърна монета  /денар/ на император Септивмий Север /193-211/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Траян /98-117/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Веспасиан /69-79/, 1 бр. сребърна монета /аргентеус/ на император Лициний І /308-324/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Мамея /235г./, 1 бр. бронзова монета посребрена /антониан/ на император Аврелиан /270-275/;

12 бр. неидентифицирани  монети;

сребърна монета /драхма/ на македонския владетел Александър ІІІ /336-323г. пр.Хр./;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр.Хр./;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр.Хр./; 

бронзова монета на македонския владетел Лизимах /323-281г. пр.Хр./;

10 бр. предмета от които 9 бр. неидентифицирани  монети и 1 бр. предмет с форма на  висулка;

4 бр. предмета от които част от ремъчна украса и 3 бр. бронзови римски неидентифицирани монети; 

10 бр. римски монети от които: 1 бр. бронзова монета на Марцианопол /дн.Девня/-ІІІв., 1 бр. бронзов антониан на император Проб /276-282/, 2  бр. бронзови монети на император  Лициний І /308-324/,  1 бр. бронзова монета на император Юлиян ІІ /355-363/,  1бр. бронзова монета на император Прокопий /365-366/,  3 бр. бронзови монети на Константин І /306-337/, 1 бр. бронзова монета на император Констанций  ІІ /337-361/; 

44 бр. бронзови римски монети от І. Предимно от Константиновата династия;

4 бр. сребърни турски монети – акчета и 3 бр. бронзови кръста датирани към Х-ХІв.;

бронзова римска монета на император Антоний Пий /138-161/;

бронзова римска монета на император Тацид /275-276/;

2бр. бронзови римски монети на император Константин І  /306-337/;

24 бр. неидентифицирани  монети;

апликации, части от украси, от пръстен;

55 бр. неидентифицирани  монети;

3 бр. бронзови монети средновековни, фрагментирани;

9 бр. фрагмента от археологически обекти – фрагментирани – част от сребърна римска монета, част от украса за колан;

сбор от фрагментирани части от археологически обекти – части от пръстени, украси, висулки, стрели, оловна пломба и др. неидентифицирани предмети.;

38 бр. монети – римски и византийски;

9 бр. предмета, между които: керамичен прешлен, част от бронзова фибула, част от бронзова апликация -2бр., украса за саднъче-позлатена, 3бр. римски бронзови монети, 1бр. византийска медна монета;

част от желязна фибула; 3бр. бронзови неидентифицирани монети, 

които не били идентифицирани по съответния ред, който по отношение на монетите и монетовидните предмети бил описан в §6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство и задължавал всички лица, придобили фактическа власт до влизането в сила на закона на 10.04.2009г. върху движими археологически обекти - монети и монетовидни предмети в едногодишен срок от тази дата да поискат тяхната идентификация и регистрация от нумизматично дружество, вписано в регистъра към Министерство на културата на Р. България, а за останалите  движими археологически обекти, които не са монетите и монетовидните предмети редът бил предвиден в §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за културното наследство и задължавал всички лица, придобили фактическа власт до влизането в сила на закона на 10.04.2009г. върху движими археологически обекти, които не са монети и монетовидни предмети в едногодишен срок от тази дата поискат тяхната идентификация и регистрация от Националния исторически музей или някой от регионалните исторически музеи - престъпление по чл. 278, ал.6, предложение трето от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до шест години      и глоба от три хиляди до петнадесет хиляди лева. Съдът може да наложи и конфискация до една втора от имуществото на виновния, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 от НК и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство.

Деянието е извършено умишлено и виновно при пряк умисъл.

С деяниета няма причинени имуществени вреди.

На  основание чл.278, ал. 6 пр. 3 от НК във вр. чл. 55,  ал.1, т. 2 буква” б” от НК му  налага  наказание „ ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки.

      - На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК се определя ПРОБАЦИОННА МЯРКА Задължителна регистрация по настоящ адрес” с продължителност ЕДНА ГОДИНА с периодичност на полагане на подписи ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

          - На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК, НАЛАГА ПРОБАЦИОННА МЯРКА ”Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност ЕДНА ГОДИНА.

- На основание чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК, ОПРЕДЕЛЯ ПРОБАЦИОННА МЯРКА “Полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на  320 часа за срок от  ЕДНА година.

 

Приема се за безспорно установено и, че за периода от 10.04.2010 г. до 07.01.2011 г. в гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен придобил културни ценности, а именно:

3 бр. бронзови римски монети отнесени към І.;

2 бр. римски бронзови монетни на император Лициний І /308-324/;

3 бр. бронзови римски монети с имената на императорите Лициний І /308-324/ и Константин І /306-337/;

сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Домна /217г./;

неясна бронзова римска монета; 

част от бронзова билатерална фибула – І-ІІІв.;

бронзова апликация;

желязна стрела;

бронзово звънче – ХІХв.;

6 бр. римски монети от които: 1бр. сребърна монета  /денар/ на император Септивмий Север /193-211/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Траян /98-117/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Веспасиан /69-79/, 1 бр. сребърна монета /аргентеус/ на император Лициний І /308-324/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Мамея /235г., 1 бр. бронзова монета посребрена /антониан/ на император Аврелиан /270-275/;

12 бр. неидентифицирани монети;

сребърна монета /драхма/ на македонския владетел Александър ІІІ /336-323г. пр. Хр.;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр. Хр./;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр. Хр./; 

бронзова монета на македонския владетел Лизимах /323-281г. пр. Хр./;

10 бр. предмета от които 9 бр. монети и 1 бр. предмет с форма на  висулка;

4 бр. предмета от които част от ремъчна украса и 3 бр. римски бронзови неидентифицирани монети; 

10 бр. римски монети от които: 1 бр. бронзова монета на Марцианопол /дн. Девня/-ІІІв., 1 бр. бронзов антониан на император Проб /276-282/, 2  бр. бронзови монети на император  Лициний І /308-324/,  1 бр. бронзова монета на император Юлиян ІІ /355-363/,  1бр. бронзова монета на император Прокопий /365-366/,  3 бр. бронзови монети на Константин І /306-337/, 1 бр. бронзова монета на император Констанций  ІІ /337-361/; 

44 бр. бронзови римски монети от ІV в. предимно от Константиновата династия;

4 бр. сребърни турски монети – акчета и 3 бр. бронзови кръста датирани към Х-ХІ в.;

3 бр. бронзови пръстена, единият от които с датировка изписана на плочката-1910г., един сребърен  пръстен с украса по халката - датирани ХІХ в. – ХХ в.;

бронзова римска монета на император Антоний Пий /138-161/;

бронзова римска монета на император Тацид /275-276/;

2 бр. бронзови римски монети на император Константин І  /306-337/;

24 бр. неидентифицирани  монети;

апликации, части от украси, от пръстен;

55 бр. неидентифицирани  монети;

различни по съдържание предмети предимно монети, част от украса на сандъче, сплескан сребърен пръстен, съвременни стотинки, част от кания;

3 бр. бронзови средновековни фрагментирани монети;

9 бр. фрагмента от археологически обекти – фрагментирани – част от сребърна римска монета, част от украса за колан;

сбор от фрагментирани части от археологически обекти – части от пръстени, украси, висулки, стрели, оловна пломба и други неидентифицирани предмети;

38 бр. монети – римски и византийски;

9 бр. предмета, между които: керамичен прешлен, част от бронзова фибула, част от бронзова апликация -2бр., украса за саднъче-позлатена, 3бр. римски бронзови монети, 1бр. византийска медна монета;

част от желязна фибула; 3бр. бронзови неидентифицирани монети, 

които не са идентифицирани и регистрирани и регистрирани по съответния ред

- престъпление по чл. 278а, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева и не са на лице условия за прекратяване на наказателното производство.

Деянието е извършено умишлено и виновно при пряк умисъл.

С деянието няма причинени имуществени вреди.

На  основание чл. 278а, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК във вр. чл. 55,  ал. 1, т. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.В.Р. наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК, във връзка с чл. 23, ал. 1 от НК  ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на обвиняемия С.В.Р. до размера на най-тежкото между наказанята наложени по настоящото споразумение, а именно ЕДНА ГОДИНА, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.67 ал.3 от НК връзка чл. 42а ал.2 т.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ ПРОБАЦИОННА МЯРКА  “Задължителна регистрация по настоящ адрес” с продължителност ДВЕ ГОДИНИ с периодичност на полагане на подписи ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

На основание чл. 53, ал. 3 от НК с оглед самоличността на обвиняемия, неговото процесуално поведение и липсата на парични средства НЕ НАЛАГА по-лекото комулативно предвидено наказание „глоба”.

На основание чл. 53, ал. 2, б. „б” от НК се отнемат в полза на държавата горепосочените предмети и по двете престъпления, приложени като веществени доказателства по делото, както следва:

3 бр. бронзови римски монети отнесени към ІV в.;

2 бр. римски бронзови монетни на император Лициний І /308-324/;

3 бр. бронзови римски монети с имената на императорите  Лициний І /308-324/ и Константин І /306-337/;

сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Домна /217г./;

неясна бронзова римска монета; 

част от бронзова билатерална фибула – І-ІІІв.;

бронзова апликация;

желязна стрела;

6 бр. римски монети от които: 1бр. сребърна монета  /денар/ на император Септивмий Север /193-211/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Траян /98-117/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Веспасиан /69-79/, 1 бр. сребърна монета /аргентеус/ на император Лициний І /308-324/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Мамея /235г./, 1 бр. бронзова монета посребрена /антониан/ на император Аврелиан /270-275/;

12 бр. неидентифицирани  монети;

сребърна монета /драхма/ на македонския владетел Александър ІІІ /336-323г. пр.Хр./;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр.Хр./;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр.Хр./; 

бронзова монета на македонския владетел Лизимах /323-281г. пр.Хр./;

10 бр. предмета от които 9 бр. неидентифицирани  монети и 1 бр. предмет с форма на  висулка;

4 бр. предмета от които част от ремъчна украса и 3 бр. бронзови римски неидентифицирани монети; 

10 бр. римски монети от които: 1 бр. бронзова монета на Марцианопол /дн.Девня/-ІІІв., 1 бр. бронзов антониан на император Проб /276-282/, 2  бр. бронзови монети на император  Лициний І /308-324/,  1 бр. бронзова монета на император Юлиян ІІ /355-363/,  1бр. бронзова монета на император Прокопий /365-366/,  3 бр. бронзови монети на Константин І /306-337/, 1 бр. бронзова монета на император Констанций  ІІ /337-361/; 

44 бр. бронзови римски монети от І. Предимно от Константиновата династия;

4 бр. сребърни турски монети – акчета и 3 бр. бронзови кръста датирани към Х-ХІв.;

бронзова римска монета на император Антоний Пий /138-161/;

бронзова римска монета на император Тацид /275-276/;

2бр. бронзови римски монети на император Константин І  /306-337/;

24 бр. неидентифицирани  монети;

апликации, части от украси, от пръстен;

55 бр. неидентифицирани  монети;

3 бр. бронзови монети средновековни, фрагментирани;

9 бр. фрагмента от археологически обекти – фрагментирани – част от сребърна римска монета, част от украса за колан;

сбор от фрагментирани части от археологически обекти – части от пръстени, украси, висулки, стрели, оловна пломба и др. неидентифицирани предмети.;

38 бр. монети – римски и византийски;

9 бр. предмета, между които: керамичен прешлен, част от бронзова фибула, част от бронзова апликация -2бр., украса за саднъче-позлатена, 3бр. римски бронзови монети, 1бр. византийска медна монета;

част от желязна фибула; 3бр. бронзови неидентифицирани монети;

3 бр. бронзови римски монети отнесени към І.;

2 бр. римски бронзови монетни на император Лициний І /308-324/;

3 бр. бронзови римски монети с имената на императорите Лициний І /308-324/ и Константин І /306-337/;

сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Домна /217г./;

неясна бронзова римска монета; 

част от бронзова билатерална фибула – І-ІІІв.;

бронзова апликация;

желязна стрела;

бронзово звънче – ХІХв.;

6 бр. римски монети от които: 1бр. сребърна монета  /денар/ на император Септивмий Север /193-211/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Траян /98-117/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на император Веспасиан /69-79/, 1 бр. сребърна монета /аргентеус/ на император Лициний І /308-324/, 1 бр. сребърна монета /денар/ на императрица Ю. Мамея /235г., 1 бр. бронзова монета посребрена /антониан/ на император Аврелиан /270-275/;

12 бр. неидентифицирани монети;

сребърна монета /драхма/ на македонския владетел Александър ІІІ /336-323г. пр. Хр.;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр. Хр./;

бронзова монета на македонския владетел Филип ІІ /359-336г. пр. Хр./; 

бронзова монета на македонския владетел Лизимах /323-281г. пр. Хр./;

10 бр. предмета от които 9 бр. монети и 1 бр. предмет с форма на  висулка;

4 бр. предмета от които част от ремъчна украса и 3 бр. римски бронзови неидентифицирани монети; 

10 бр. римски монети от които: 1 бр. бронзова монета на Марцианопол /дн. Девня/-ІІІв., 1 бр. бронзов антониан на император Проб /276-282/, 2  бр. бронзови монети на император  Лициний І /308-324/,  1 бр. бронзова монета на император Юлиян ІІ /355-363/,  1бр. бронзова монета на император Прокопий /365-366/,  3 бр. бронзови монети на Константин І /306-337/, 1 бр. бронзова монета на император Констанций  ІІ /337-361/; 

44 бр. бронзови римски монети от ІV в. предимно от Константиновата династия;

4 бр. сребърни турски монети – акчета и 3 бр. бронзови кръста датирани към Х-ХІ в.;

3 бр. бронзови пръстена, единият от които с датировка изписана на плочката-1910г., един сребърен  пръстен с украса по халката - датирани ХІХ в. – ХХ в.;

бронзова римска монета на император Антоний Пий /138-161/;

бронзова римска монета на император Тацид /275-276/;

2 бр. бронзови римски монети на император Константин І  /306-337/;

24 бр. неидентифицирани  монети;

апликации, части от украси, от пръстен;

55 бр. неидентифицирани  монети;

различни по съдържание предмети предимно монети, част от украса на сандъче, сплескан сребърен пръстен, съвременни стотинки, част от кания;

3 бр. бронзови средновековни фрагментирани монети;

9 бр. фрагмента от археологически обекти – фрагментирани – част от сребърна римска монета, част от украса за колан;

сбор от фрагментирани части от археологически обекти – части от пръстени, украси, висулки, стрели, оловна пломба и други неидентифицирани предмети;

38 бр. монети – римски и византийски;

9 бр. предмета, между които: керамичен прешлен, част от бронзова фибула, част от бронзова апликация -2бр., украса за саднъче-позлатена, 3бр. римски бронзови монети, 1бр. византийска медна монета;

част от желязна фибула; 3бр. бронзови неидентифицирани монети, иззети, като веществени доказателства, СЕ ОТНЕМАТ в полза на  държавата.

Същите са оставени на съхранение в Регионален исторически музей гр. Шумен.

 

Разноските по делото в размер на 100.00 /сто/ лева СЕ ПОЕМАТ от обвиняемия.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 68 от 2012 г. по описа на ШОС – досъдебно производство № 161 от 2011 г. по описа на ОД на МВР гр. Шумен.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

На основание чл. 383, ал. 1 от НПК настоящото определение е с последиците на влязла в сила присъда.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.306 ал.1 т.1 от НК във връзка с чл.25 ал.1 от НК във връзка чл.23 ал.1 от НК, ШОС

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание по отношение на осъденото лице С.В.Р., с ЕГН **********, роден в гр. Нови пазар, български гражданин, живущ ***, от наложеното му по НОХД №  359 от 2011 г. по описа на ШОС и НОХД № 68 от 2012 г. по описа на ШОС до размера на по-тежкото от тях, а именно 1 година “Лишаване от свобода” при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо заведение от закрит тип.

На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание, изтърпяното наказание по НОХД № 359 от 2011 г. по описа на ШОС, изцяло, което, като изтърпяно не следва да се търпи.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Варна.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          Заседанието приключи в        17:51     часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                      Секретар: