О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

                                           № ....474.. / 24.08.2011 год, гр. Шумен

 

 

 

                                        В     И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Шуменският окръжен съд, наказателно отделение,

На  двадесет и трети август през две хиляди и единадесета година

В публично съдебно заседание, в следния състав :

 

                                                                   Председател : Нели Батанова

                                                              

 

Секретар: Ю.А.

Прокурор: Емилия Янчева

като разгледа докладваното от съдия Нели  Батанова 

ЧНД № 404  по описа за 2011 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК

 

       Производството е образувано по депозирана молба от осъдения С.В.Р., ЕГН – ********** за определяне на общо наказание.

       Осъденият С.Р. моли да му бъде определено общо наказание между постановените две осъдителни присъди. Поддържа молбата си и в съдебно заседание.

       Представителят на Шуменската окръжна прокуратура депозира становище, че направеното искане е процесуално допустимо, но неоснователно. Счита, че не са налице законовите предпоставки на чл. 23-25 от НК за определяне на общо наказание. Счита, че не са налице и изискванията за зачитане на изтърпяното наказание по едната присъда от другото осъждане. В тази връзка предлага искането да не бъде уважавано.

 

       Въззивният съд, като изиска служебно справки за съдимост с бюлетините към тях, както и удостоверения установяващи изтърпените наказания на Р. и постановените съдебно актове, както и като обсъди събраните по делото доказателствата поединично и в тяхната съвкупност, установи следното: 

 

От доказателствата по делото е видно, че молителя С.В.Р. е осъждан както следва:

 

1.                                1. С определение за одобряване на споразумение  по НОХД № 3026/ 2006 година на Районен съд гр. Варна, ВЗС на 19.06.2006 година е осъден на наказание 1 година  и 6 месеца лишаване от свобода, отложено за 3 години изпитателен срок за деяние по чл. 198, ал.1 от НК, вр. чл. 20, ал.2,вр. чл. 26, ал.1 от НК извършено в периода 13.10.2005 година – 19.10.2005 година.

2. С определение за одобряване на споразумение по НОХД № 359/2011  година на Окръжен съд гр. Шумен, ВЗС на 20.06.2011 година, е осъден на наказание 1 година лишаване от свобода за престъпление по чл. 354-а, ал.1 вр. 26, ал.1 от НК, извършено на от неустановена дата до 07.01.2011 година.

 

 При така визираната престъпна деятелност на осъдения С.В.Р. се поставя въпросът налице ли са в конкретния случай законовите предпоставки за групиране на наложените му с тези присъди наказания  по реда на чл. 25, ал.1 вр. чл. 23, ал.1 от НК. Престъпната деятелност на осъдения Р. в табличен вид е както следва:

 

№ дело

      ВЗС

     Деяние

  наказание

Забележка

1. НОХД 3026/2006  ВРС

19.06.2006

13.10.2005-19.10.2005

чл.198, ал.1 НК

1 год. 6 мес.ЛС

чл.66 НК – 3 год.

2. НОХД 359/2011 ШОС

20.06.2011

До 07.01.2011

чл.354-а,ал.1НК

1 год. ЛС

 

 

 

Така наложените наказания по присъди не могат да се групират, поради следното: Разпоредбата на чл. 23-25 от НК не се прилага за престъпления извършени след като преди тяхното извършване е имало влязла в сила присъда.  Съдебния акт постановен по НОХД № 359/2011 година на Окръжен съд гр. Шумен е за деяния извършени от молителя през периода от неустановена дата до 07.01.2011 година. Но деянията по тази присъда са извършени след като вече С.Р. е бил осъждан с ВЗС присъда, за друго престъпление, извършено преди това, а именно: С определение за одобряване на споразумение  по НОХД № 3026/ 2006 година на Районен съд гр. Варна, ВЗС на 19.06.2006 година като е осъден на наказание 1 година  и 6 месеца лишаване от свобода, отложено за 3 години изпитателен срок за деяние по чл. 198, ал.1 от НК, вр. чл. 20, ал.2,вр. чл. 26, ал.1 от НК, извършено в периода 13.10.2005 година – 19.10.2005 година. Видно от свидетелството за съдимост, от приложените бюлетини и съдебни актове Р. е бил осъден с влязла в законна сила съдебен акт, след което е извършил второто деяние, по което е постановен втория осъдителен съдебен акт.

    Т.е. в случая не може да намери приложение разпоредбата на чл. 25, вр. чл. 23 от НК.  Поради което и направеното искане от осъдения Р. за определяне на общо наказание следва да се остави без уважение.

 

В предвид на гореизложеното Шуменския окръжен съд,

 

 

                       О   П   Р   Е   Д   Е    Л    И  :

 

 

       Оставя без уважение молбата на осъдения С.В.Р., ЕГН – ********** за определяне на общо наказание по определение за одобряване на споразумение  по НОХД № 3026/ 2006 година на Районен съд гр. Варна, ВЗС на 19.06.2006 година  и по определение за одобряване на споразумение по НОХД № 359/2011  година на Окръжен съд гр. Шумен, ВЗС на 20.06.2011 година.

 

Определението  да бъде съобщено на страните.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд гр. Варна.

 

 

 

                                                                           Председател :