ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ШУМЕН
Справка за свършените дела
за месец декември 2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 324/2009 Частни жалби Х.В.Г. Е.Й.Х.,
В.Т.Д.
Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима, поради липса право на обжалване, депозираната от Х.В.Г.,***, жалба срещу разпореждане от 24.10.2008 г. на частен съдебен изпълнител А. Т., рег. № ***, с район на действие ШОС, постановено по изп.д. № 20088870400120, за изнасяне на публична продан на недвижим имот - дворно място от 1 107 кв.м., за което е отреден УПИ Х-127 в кв. 20 по плана на гр. ****, ведно с трайно вградени подобрения и насаждения, с идентификатор 67708.36.81, с намиращите се в него еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 61 кв.м., с идентификатор 67708.306.81.2 и еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 37 кв.м., с идентификатор 67708.306.81.1.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.гр.д. № 324/2009 г. по описа на Окръжен съд - Шумен.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.
2 Търговско дело No 474/2007 Дела от и срещу търговци ПЕТРОЕЛТ ООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ХИМ ВОЛОВ ТРЕЙДИНГ ООД Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 01.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО като неоснователни и недоказани предявените от "Петроелт"ООД/в несъстоятелност/-гр.Шумен,ул.**** представлявано от синдика Д.Н.И.,ЕГН **********, обективно съединени искове против"Хим Волов Трейдинг"ООД- гр.Шумен,***,представлявано от управителя Т.Д.Ж,ЕГН ***********,***3,с правно основание на главния иск по чл.327ал.І от ТЗ за сумата 90633,01лв/ деветдесет хиляди шестотин тридесет и три лева и 1 стотинка/представляваща продажна цена с включен ДДС на недвижим имот,продаден съгласно нот.акт №****г.,на нотариус А.А.,рег.№*** на Нот.камара,с район на действие ШРС,който продаден имот представлява ** и.ч. Комбинат за химическо чистене и пране,представляващ масивна сграда-1 етаж,със застроена площ от 1040 кв.м.,сграда гаражи,със застроена площ 250 кв.м.,ведно с дворно място-застроено и незастроено,с площ 6010 кв.м.съставляващ УПИ V в кв.367Б по плана на гр.***, а аксесорния иск-с правно основание по чл.86 от ЗЗД вр. с чл.288 от ТЗ-за сумата 34471,36лв/тридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и един лева и 36 стотинки/мораторна лихва върху главницата за периода 4.VІІ.2004г.-4.VІІ.2007г ,както и претенциите на ищеца за заплащане на лихвите върху претендираната главница след завеждане на исковата молба и направените деловодни разноски.
ОСЪЖДА ищеца "Петроелт"ООД/в несъстоятелност/ -гр.Шумен да заплати на ответника направените от ДЕЛОВОДНИ РАЗНОСКИ ,възлизащи на на 2870 /две хиляди осемстотин и седемдесет/ лева заплатен адвокатски хонорар,както и да заплати ДЪРЖАВНА ТАКСА в размер на сумата 5004,18лв//пет хиляди и четири лева и 18 стотинки/.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Частно търговско дело No 488/2009 Жалби по чл.25 ЗТР ВИТИКО ООД С. *** АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СОФИЯ Докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 01.12.2009г.
ОТМЕНЯ отказ с рег. № 20090701102747/07.07.2009г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията, Търговски регистър - Шумен, постановен по заявление с вх. 20090701102747/01.07.2009г., за обявяване в ТР на ГФО за 2007г. и 2008г. на "ВИТИКО" ООД, ЕИК 127561464 със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Нови пазар, обл. Шумен, представлявано от управителя си И.И.И..
Указва на Агенцията по вписванията, Търговски регистър - Шумен да обяви ГФО за 2007г. и 2008г. на "ВИТИКО" ООД, ЕИК 127561464, по заявление с вх. № 20090701102747 от 01.07.2009г.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - гр. Варна, в едноседмичен срок от датата на връчването му на жалбоподателя.
Препис от същото да се връчи на жалбоподателя.
4 Търговско дело (В) No 561/2009 Жалби ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ОБЩИНА ШУМЕН Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 01.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № Т 0093/25.06.2009 г. по описа на Районен съд - Шумен в частта, с която е отхвърлен предявеният от " Дженерали застраховане " АД, гр. София срещу Община - Шумен иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД.
В останалата част решението е влязло в законна сила.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
5 Административно дело No 448/1997 Дела от административен характер по ЗАП ППЗК ХАСОВО ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ДАНАЧ. АДМ. ШУМЕН Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН 
Решение от 02.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ППЗК"Хасово" с.**** общ.**** обл.Шумен представлявана от председателя И.И.К. срещу Решение № КД-388 от 4.03.1997г. на началника на ТУДА гр.Шумен ,с което е потвърден данъчен облагателен акт №82 от 4.02.1997г. на началника на ДС по ДДС към ТУДА гр.Шумен с който ППЗК"Хасово" с.**** е обложен с ДДС за внасяне в размер на 549.88лв. и лихви в размер на 10 380.83лв.
ОСЪЖДА ППЗК"Хасово" с.*** общ.**** обл.Шумен представлявана от председателя И.И.К. да заплати на Национална агенция за приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 668.60лв.
Решението подлежи на касационно обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд /отм./ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му пред Върховният административен съд на Р.България .
6 Гражданско дело No 367/2009 Облигационни искове ТИЧА ШУМЕН ООД Е. ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД Председател и докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА  Решение от 02.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от "Тича-Шумен"ООД-гр.Шумен, адрес на управление: бул.***, ЕИК***, представлявано от В.К.В. срещу "Е.ОН България Мрежи"АД-гр.Варна, адрес на управление: ул."Девня"2, ЕИК104518621, представлявано от М.П. м. и А.Р.Т., иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, за признаване на установено по отношение на "Е.ОН България Мрежи"АД-гр.Варна, че "Тича-Шумен"ООД-гр.Шумен е собственик на сграда-трафопост, със застроена площ от 155кв.м., към настоящия момент идентична със сграда с идентификатор №83510.670.338.5, изградена в ПИ83510.670.338 по КК на гр.Шумен и сграда с идентификатор 83510.670.28.8, изградена в ПИ83510.670.28 по КК на гр.Шумен, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА "Тича-Шумен"ООД-гр.Шумен да заплати на "Е.ОН България Мрежи"АД-гр.Варна деловодни разноски в размер на 100лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 1511лв..
Решението може да се обжалва пред Апелативен съд-гр.Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело (В) No 572/2009 Жалби Д.Н.И. ОБЩИНА ШУМЕН Председател и докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН  Решение от 02.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №321 от 10.05.2007г. по гр.д.№505 по описа за 2007г. на ШРС.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му пред Върховният касационен съд на Р.България в гр.София ,при условията на чл.280 ал.1 от ГПК.
8 ЧНД No 549/2009 Чл. 451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР М.С.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН
Председател и докладчик: ДИМЧО С. ЛУКОВ  Определение от 02.12.2009г.
Заменя остатъка от неизтърпяната част на наказанието пробация наложено на М.С.М. с присъда № 446 от 22.10.2008 г постановена по НОХД № 298/2008 г по описа на РС гр. Нови пазар, с наказание лишаване от свобода, в размер на 6 месеца и 20 дни.
На основание чл.66 от НК отлага изтърпяването на това наказание за срок от три години и шест месеца.
Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране в седмо дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. Варна.
9 ВЧНД No 619/2009 Чл.243, ал.6 НПК С.Г.Е.   Председател: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА
Докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА 
Определение от 02.12.2009г.
ПОТВЪРДЖАВА Определение на Районен съд - гр.Шумен по ЧНД № 1575/2009г. от 20.10.2009г., с което е отменено Постановление Вх. № 1782/08 от 29.09.2009 година, за прекратяване на воденото срещу него досъдебно производството № 1364/08год. описа на РУ на МВР гр.Шумен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се съобщи писмено на страните, за изготвяне на настоящото определение.
10 ВНОХД No 621/2009  ВНОХД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ШУМЕН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН
К.Т.М. Председател и докладчик: НЕЛИ Г. БАТАНОВА  Определение от 02.12.2009г.
Въззивното производство е образувано на 26.11.2009 год. по протест на ШРП срещу присъда по НОХД № 1898/2008 на ШРС.
С оглед на обстоятелството, че съдиите при ШОС са приели, че са налице основания за отвод от разглеждане на делото и са се отстранили от същото, Шуменски окръжен съд не може да сформира състав.
Поради което следва делото да се прекрати и на осн. чл.43, т.3 от НПК да бъде изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд.
Ето защо, съдът:
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ВНОХД № 621/ 2009год. по описа на Шуменски окръжен съд.
ИЗПРАЩА делото на Върховен касационен съд-гр.София за определяне на друг равен по степен съд.
11 Административно дело No 2/2009 Дела от административен характер Х.Б.М. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СНЦ АГРОБИЗНЕСЦЕНТЪР Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 03.12.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА СНЦ"Агробизнесцентър/Бизнесинкубатор-Шумен"-гр.Шумен, ул.*****,чрез Председателя на УС на същото Сдружение,да се предостави достъп до обществена информация на Х.Б.М., ЕГН ********** *** , което искане е направено в т.3 от заявлението му за достъп до обществена информация,вх.№ 11 от 10.VІІІ.2009г.,а именно: предоставяне на общо сведение за постъпилите средства/касово и безкасови/по сметка на Сдружението от Дирекция"Бюро по труда"-гр.Шумен,за периода от създаване на сдружението до 31.VІІ.2009година.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана жалбата на Х.Б.М.,ЕГН ********** ***, в останалата й частта против мълчаливия отказ на Председателя на УС на СНЦ "Агробизнесцентър /Бизнесинкубатор-Шумен"- гр.Шумен, за предоставяне достъп до документите, посочени в т.1 и 2 от посоченото по-горе Заявление на жалбоподателя,а именно-копия от всички протоколи от проведени Общи събрания и от проведени заседания на УС на Сдружението през 2008 и 2009г.
Жалбата подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните,чрез изпращане на препис от решението по реда на чл.137 от АПК.
12 Гражданско дело (В) No 661/2009 Жалби И.С.Л. ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Определение от 03.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. С.Л., ЕГН ********** ***, срещу постановление за прекратяване на изпълнително дело № 20033630400226 по описа на държавен съдебен изпълнител при ШРС, І-ІІ район, поради изплащане на задължението.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр. дело № 661/2009 г. на ШОС.
Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - гр. Варна в едноседмичен срок от съобщаването му.
13 Частно гражданско дело (В) No 667/2009 Частни жалби И.А.Б. Р.О.З. Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Определение от 03.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 25.09.2009г. постановено по гр.д. № 1596/2009г. по описа на ШРС.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.
14 Частно гражданско дело (В) No 668/2009 Частни жалби АСМП-МЦ-СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Определение от 03.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 04.09.2009 г. по гр.д. № 2604/209 г. по описа на Районен съд - Шумен, с което производството по същото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, до приключване на гр.д. № 2051/2008 г. по описа на ШРС.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните, при условията на чл.280 от ГПК.
15 Частно гражданско дело (В) No 671/2009 Частни жалби Н.С.Т.,
Е.С.Й.
Ж.П.Ж.,
Я.М.Ж.,
Д.Р.С.
Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Определение от 03.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 26.09.2009г. постановено по гр.д. № 601/2009г. по описа на НПРС, с което е оставена без уважение, молбата на жалбоподателите за спиране на производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.
16 ВНОХД No 554/2009  ВНОХД Т.Ж.Р. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА
Докладчик: СВИЛЕН СТАНЧЕВ 
Решение от 03.12.2009г.
ИЗМЕНЯ присъда № 356 от 16.09.2009 г. по НОХД № 126/2009 г. на Новопазарския районен съд в гражданско-осъдителната част, като в тази част ОТХВЪРЛЯ предявения от Агенция "Пътна инфраструктура" гр. София срещу подсъдимия Т.Ж.Р. граждански иск за сумата от 4757 лева, поради заплащане на застрахователно обезщетение на гражданския ищец.
ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.
Решението не подлежи на обжалване.
17 Търговско дело No 731/2008 Несъстоятелност ХИМ ВОЛОВ ТРЕЙДИНГ ООД,
СВЕТОСЛАВ ГЕРОВ ЕТ
  Докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 03.12.2009г.
Водим от горното и на основание чл. 632 ал. 4 от ТЗ съдът
Р Е Ш И :
Прекратява производството по несъстоятелност на "Хим Волов трейдинг" ООД със седалище и адрес на управление град Шумен, ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Т.Д.Ж., ЕГН **********.
Постановява заличаване на търговеца - " Хим Волов трейдинг" ООД с горепосочените седалище, адрес на управление и представител.
Решението подлежи на изпълнение и вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията, като за целта следва да й се изпрати незабавно препис от него
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на вписване в търговския регистър пред Върховния касационен съд.
18 Търговско дело (В) No 524/2009 Жалби КАРАТ Н ЕООД ЕТ В.И.Й.В. Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 03.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 120 от 27.V.2009г. по т.д. № 740/2008г. на Новопазарския районен съд.
ОСЪЖДА жалбоподателя "Карат-Н"ЕООД-гр.Нови пазар, Шуменска област, ул.***, представлявано от Н.А.К. да заплати на въззиваемата страна ЕТ ЕТ В.И.Й.В.- гр.Търговище, бул.***, представляван от Й.П.В., направените от нея деловодни разноски за въззивното производство в размер на 650/шестотин и петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от съобщаването му на страните.
19 Гражданско дело No 202/2006 Несъстоятелност ГУ ФАРАДЕЙ ЕООД ЕТ С.А. Докладчик: СВИЛЕН СТАНЧЕВ  Решение от 04.12.2009г.
Налице са предпоставките на чл. 632 ал. 4 от ТЗ за прекратяване на спряното производство по несъстоятелност и заличаване на търговеца от търговския регистър.
Воден от горното, съдът
Р Е Ш И:
ПРЕКРАТЯВА производството по дело за несъстоятелност № 202/2006 г. по описа на Шуменския окръжен съд.
ПОСТАНОВЯВА ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЛЕГИСТЪР на ЕТ "С.А." гр. Шумен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.
20 Гражданско дело No 230/2009 Облигационни искове ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВИОЛА ООД,
В.А.К.
Председател и докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН  Решение от 04.12.2009г.
ОСЪЖДА В.А.К. *** с ЕГН********** *** Преслав **** представлявано от управителя В.А.К. ,солидарно да заплатят на Държавен фонд "Земеделие" гр.София бул.Цар Борис ІІІ" №136 представляван от изпълнителният директор К.И.И. на осн.чл.79 ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.8.1 от договор №1009/23.02.2004г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на Европейският съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България /САПАРД/сумата от 192 575.29лв./сто деветдесет и две хиляди петстотин седемдесет и пет лева и двадесет и девет стотинки/ ,ведно със законната лихва върху нея ,считано от 22.04.2009г. до окончателното и заплащане и на осн.чл.86 от ЗЗД сумата от 85 902.27лв. /осемдесет и пет хиляди девестотин и два лева и двадесет и седем стотинки/ мораторна лихва върху главницата от 192 575.29лв. за периода от 15.02.2006г. до 22.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Държавен фонд "Земеделие" гр.София срещу В.А.К. *** иск за солидарно заплащане на осн.чл.45 от ЗЗД на сумата от 18 778.50лв., ведно със законната лихва върху нея считано от 22.04.2009г. до окончателното и заплащане .
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Държавен фонд "Земеделие" гр.София срещу В.А.К. *** иск за солидарно заплащане на осн.чл.45 от ЗЗД на сумата от 4 232.40лв. ,ведно със законната лихва върху нея считано от 22.04.2009г. до окончателното и заплащане .
ОСЪЖДА В.А.К. *** с ЕГН********** *** Преслав Индрустриална зона представлявано от управителя В.А.К. ,солидарно да заплатят на Държавен фонд "Земеделие" гр.София бул.Цар Борис ІІІ" №136 представлявано от изпълнителният директор К.И.И. разноски по делото в размер на 11 203.26лв и юрисконсултско възнаграждение в размер на 6 019.55лв.
Решението е постановено при участието на трето лице помагач Агенция за държавни вземания гр.София представлявана от изпълнителният директор В.П. .
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд гр.Варна.
21 Частно гражданско дело (В) No 666/2009 Частни жалби М.М.М.   Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Определение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 09.09.2009 г. по гр.д. № 1008/2008 г. по описа на Районен съд - Шумен, за връщане на насрещна въззивна жалба от М.М.М., ЕГН **********.
Стр. 3 от опр. на ШОС по в.ч.гр.д. № 666/2009 г.
ВРЪЩА гр.д. № 1008/2008 г. на Районен съд - Шумен за продължаване на съдопроизводствените действия по чл.263 и сл. от ГПК.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
22 Частно гражданско дело (В) No 674/2009 Частни жалби С.В.И.   Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Определение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 07.10.2009г. постановено по гр.д. № 1073/2009г. по описа на ШРС.
Връща гр.д. № 1073/2009г. по описа на ШРС, на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него и изпълнение на дадените му от въззивната инстанция указания.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
23 ВНЧХД No 425/2009 ВНЧХД С.И.Ю. Ф.Ю.Т. Председател: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА
Докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА 
Решение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Присъда № 258 от 24.06.2009 г. по НЧХД № 570/2008 г. по описа на Новопазарския районен съд
ВРЪЩА делото на НПРС за ново разглеждане от друг състав на съда.
Решението е окончателно.
На основание чл.340 ал.2 предл.2 от НПК да се съобщи писмено на страните, за изготвяне на настоящото решение.
24 ВНОХД No 543/2009  ВНОХД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН
И.П.М. Председател и докладчик: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 343 от 18.09.2009г. по НОХД № 232 по описа за 2009г. Великопреславският районен съд .
Решението е окончателно.
На основание чл.340, ал.2, предл.2 от НПК да се съобщи писмено на страните.
25 НАХД No 600/2009 Административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Ф.Х.А. Председател и докладчик: ДИМЧО С. ЛУКОВ  Решение от 04.12.2009г.
ПРИЗНАВА обв. Ф.Х.А. ЕГН**********, родена на *** г. в с. *** обл. Шумен, с постоянен адрес в с. *** обл. Шумен ул." ***, български гражданин, разведена, с висше образование, пенсионер, неосъждана, за виновна в това, че на 16. 05. 2008 г. в гр. Шумен е представила в Областна разплащателна агенция на ДФ " Земеделие " неверни сведения в Общо заявление за плащания на площ с УИН 2720050814604, като е посочила че използваните - блок на земеделско стопанство № от СИЗП 23813-68-2; БЗС № от СИЗП 23813-116-10; БЗС № от СИЗП 23813-114-11; БЗС № от СИЗП 23813-106-7 и БЗС № от СИЗП 23813-68-1, всичките в с. *** са площи с угари, а в действителност са необработваеми, като нарушила задължението да предостави такива, съгласно чл. 3 ал. 1 т. 3 б. " в " от Наредба № 107 /2 3. 08. 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, издадена от Министъра на земеделието и горите, за да получи средства предоставени от Европейския съюз на българската държава по схема за единно плащане на площ и по схема за национални доплащания - престъпление по чл. 248а ал. 2 вр. с чл. 248 ал. 1 от НК и на осн. чл. 78а от НК освобождава от наказателна отговорност Ф.Х.А. като и налага административно наказание " глоба " в размер на 2 000 лв.
Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от съобщаването му, пред АС - Варна.
На осн. чл. 340 ал. 2 от НПК да се изпрати съобщение на страните за изготвеното решение.
26 Търговско дело No 269/2008 Несъстоятелност ФАРИН АД ЗЕРО ГРУП ЕООД Докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 04.12.2009г.
При горните обстоятелства съдът намира,че е налице фактическото и правно основание по чл.632 ал.ІV от ТЗ за прекратяване производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника от търговския регистър.
Водим от горното,Шуменският окръжен
Р Е Ш И :
ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на длъжника"Зеро Груп"ЕООД,със седалище и адрес на управление гр.***,Шуменска област,ул."**, открито с С решение от 14.ХІ.2008г. по т.д. по несъстоятелност № 269/2008г. на Шуменския окръжен съд.
ДА СЕ ЗАЛИЧИ длъжника от Търговския регистър при Агенцията по вписванията,като препис от решението се изпрати незабавно за вписване заличаването в търговския регистър.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в 7-дневен срок от вписване на решението в Търговския регистър по общия ред на ГПК.
Решението да се съобщи на заинтересуваните страни по реда на ГПК.
27 Търговско дело No 508/2008 Несъстоятелност АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ГР. СОФИЯ КОЛЕВ 13 ЕООД Докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 04.12.2009г.
Водим от горното и на основание чл. 632 ал. 4 от ТЗ съдът
Р Е Ш И :
Прекратява производството по несъстоятелност на "Колев 13" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Г.С.Т., ЕГН **********.
Постановява заличаване на търговеца - "Колев 13" ЕООД с горепосочените седалище, адрес на управление и представител.
Решението подлежи на изпълнение и вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията, като за целта следва да й се изпрати незабавно препис от него
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на вписване в търговския регистър пред Върховния касационен съд.
28 Търговско дело No 346/2009 Несъстоятелност ДЕЛОРА ООД ЛЕБЕД ГЛАС ЕООД Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН  Определение от 04.12.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 346 по описа за 2009г. на ШОС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд гр.Варна.
29 ВНОХД No 526/2009  ВНОХД В.Д.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател и докладчик: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.12.2009г.
Пoтвърждава присъдата ПОТВЪРЖДАВА присъда 452 от 15.09.2009 г. по НОХД № 242/2009 г. на Великопреславския районен съд.
Решението е окончателно.
30 ВНОХД No 546/2009  ВНОХД Д.Г.Н.,
Ц.В.П.,
П.Х.М.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА
Докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА 
Решение от 07.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 445 от 14.09.2009 г. по НОХД № 41/2009 г. по описа на Великопреславския районен съд.
ОСЪЖДА Д.Г.Н. да заплати на ЕТ "Н.И.", представлявано от Н.А.И. направените от него разноски по делото в размер на 75лв.
ОСЪЖДА Д.Г.Н. да заплати на А.Н.А. направените от него разноски по делото в размер на 75лв.
ОСЪЖДА Ц.В.П. да заплати на ЕТ "Н.И.", представлявано от Н.А.И. направените от него разноски по делото в размер на 75лв.
ОСЪЖДА Ц.В.П. да заплати на А.Н.А. направените от него разноски по делото в размер на 75лв.
Решението е окончателно.
На основание чл.340 ал.2 предл.2 от НПК да се съобщи писмено на страните, за изготвяне на настоящото решение.
31 Търговско дело No 364/2009 Несъстоятелност ДАВИС КОМЕРС ООД КОЛОР КОМЕРС - 99 ЕООД Председател и докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА  Решение от 07.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ молба на " Давис Комерс " ООД, със седалище и адрес: гр. **, ул. ***, представлявано от управителя Н. Д.Ф., ЕГН **********, за откриване производство по несъстоятелност на " Колор Комерс - 99 " ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. ***, представлявано от В.Б.И., ЕГН **********.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд - Варна, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Частно търговско дело (В) No 677/2009 Частни жалби ОББ АД СОФИЯ М.М.С. Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Определение от 07.12.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 17.07.2009г. постановено по гр.д. № 2329/2009г. по описа на ШРС.
ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ОСЪЖДА М.М.С., с ЕГН **********,*** да заплати на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Възраждане, ул."Света София" № 5, представлявано от изпълнителните директори С.П.В. и Р.И.Т., действащи чрез адвокат пълномощник Ст.Ч. - САК, деловодни разноски за въззивната инстанция в размер на 15.00 лева.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
33 ЧНД No 606/2009 Други дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Д.С.Ч.,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ШУМЕН
Председател и докладчик: НЕЛИ Г. БАТАНОВА  Определение от 08.12.2009г.
Тълкува определение от 06.04.2009 година, постановено по ЧНД № 180 / 2009 година по описа на Окръжен съд гр. Шумен, като в диспозитива на същото следва да се чете "Заменя само неизпълнената пробационна мярка "Безвъзмезден труд в полза на обществото" за срок от 119 часа в рамките на една година" с други две пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца при периодичност на явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице един път седмично и Включване в програмите за обществено въздействие за срок от 6 месеца".
Определението е окончателно.
34 Частно търговско дело (В) No 688/2009 Частни жалби ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Определение от 08.12.2009г.
ИЗПРАЩА ч. гр. д. № 474 по описа на ВПРС, образувано по заявление за издаване на заповед за изпълнение, предявено от ЗАД"БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп", със седалище и адрес на управление: гр. С., пл. "....., представлявано от Р.И.Я., действащ чрез адв. Б.Н.Д. - П. от ВАК срещу Пр.Хр.Пр.. ЕГН **********,***, за разглеждане на Шуменски районен съд.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
35 Гражданско дело No 168/2009 Вещни искове Р.С.И. С.Д.К.,
И.А.Б.Л.,
Н.С.П.,
Р.М.П.,
А.С.П.
Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 09.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО като неоснователен и недоказан предявения от Р.С.И.,ЕГН ********** *** , иск с основание чл.108 от ЗС против И.А. Б.Л.,ЕГН**********,***/ втори жилищен/ап...,за отстъпване собствеността и предаване владението на недвижим имот :АПАРТАМЕНТ 3/три/ с идентификатор ...........,намиращ се в гр.Шумен, ул.............. от четириетажна сграда с гаражи на първия етаж,с конструкция МЗ,състоящ се от кухня,трапезария,дневна, спалня,сервизно помещение,антре и тераса със застроена площ от 62,26 кв.м.,в жилищна сграда"........................" с идентификатор .............,построена в парцел ............,в квартал ......... по плана на гр.Шумен с идентификатор на поземления имот ......,на ъгъла между улиците"..." и "......",заедно с принадлежащото му избено помещение 7/седем/ с полезна площ от 21,35/двадесет и едно цяло и 35 стотни/ квадратни метра и 0,10801/нула цяло десет хиляди осемстотин и една стохилядни/идеални части от общите части на сградата,на които съответствуват 9,67/девет цяло и 67 стотни/ квадратни метра квадратни метра припадащи се общи части и право на строеж върху 71,93/седемдесет и едно цяло и 93 стотни/ квадратни метра заедно със съответните идеални части от сградата и мястото,при граници: за апартамент3: север:стълбищна клетка и двор,изток-апартамент 4 с идентификатор ........... и стълбищна клетка,юг-двор,запад-на калкан парцел ...........,отгоре-апартамент 5 с идентификатор ............;граници за изба7:север-коридор,изток-изба,юг-ул......,запад-изба 6,отгоре -първи етаж партер с гаражи,отдолу-земя.
ОСЪЖДА ищцата Р.С.И. да заплати на ответницата И.А. Б.-Л. направените от нея деловодни разноски в размер на 90/деветдесет/лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
36 Гражданско дело No 300/2009 Облигационни искове БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН ДПД-51-Д. П. ЕТ Председател и докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА  Решение от 09.12.2009г.
ОСЪЖДА ЕТ"ДПД-51-Д.П."-гр.Шумен, адрес на управление: ул.........., рег. По ф.д.№851/1990г. на ШОС, представляван от Д.П.Д. с ЕГН********** да заплати на "Болкан Нюз Корпорейшън"ЕАД-гр.София, адрес на управление: пл..........., Административна сграда на НДК, ет.11, представлявано от А.Л.. П., чрез адв.В.В. ***, на основание чл.55, ал.1 от ЗЗД, сумата 50356лв./получена с авизо по платежно нареждане от 04.01.2006г. и от 09.01.2006г. без основание/, мораторна лихва върху нея в размер на 1400.13лв. за периода 17.03.2009г.-01.06.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.06.2009г. до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ претенцията с правно основание чл.86 от ЗЗД в останалата част до пълния предявен размер от 1456.42лв., като неоснователна и недоказана.
ОСЪЖДА ЕТ"ДПД-51-Д.П."-гр.Шумен, представляван от Д.П.Д. да заплати на "Болкан Нюз Корпорейшън"ЕАД-гр.София деловодни разноски в размер на 4347.77лв..
Решението подлежи на обжалване пред Варненски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
37 Гражданско дело (В) No 589/2009 Жалби КАОЛИН АД,
Н.Ю.С.
  Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 09.12.2009г.
ОТМЕНЯВА решение №168 от 06.06.2009г. по гр.дело №763/2008г. на НПРС в частта, с която "Каолин"АД-гр.Сеново, община Ветово, Русенска обл. , представлявано от Д.А.А. е осъдено да заплати на Н.Ю.С., на основание чл.200 от КТ, обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултата на професионално заболяване "вибрационна болест ІІ към ІІI степен" в размер на 9141.44лв., ведно със законната лихва от датата на причиняване на заболяването - 20.12.2007г. до окончателното й изплащане, в частта с която е отхвърлена претенцията на С. за заплащане на неимуществени вреди вследствие на соченото заболяване, за разликата над 5000лв. до 8000лв., както и в частта, с която дружеството е осъдено да заплати на ищеца деловодни разноски пред първа инстанция в размера над 325.41лв. до 569.18лв., държавна такса в размера над 320лв. до 565.66лв. и разноски по назначените експертизи в размера над 96.21лв. до 168.28лв., като вместо това постановява:
ОСЪЖДА "Каолин"АД-гр.Сеново, община Ветово, Русенска обл. , адрес на управление: ул........, ЕИК827182866, представлявано от Д. А. А., да заплати на Н.Ю.С. с ЕГН********** ***, съдебен адрес: гр.Шумен, ул.........., чрез адв.Сн.И., обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултата на професионално заболяване "вибрационна болест ІІ към ІІІ степен" в размер на 3000лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 20.12.2007г. до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Ю.С. ***, Русенска обл. , представлявано от Д.А.А. иск за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултата на професионално заболяване "вибрационна болест ІІ към ІІІ степен" в размер на 9141.44лв., като неоснователен и недоказан.
Оставя в сила решението в останалата част.
ОСЪЖДА "Каолин" АД-гр.Сеново да заплати на Н.Ю.С. разноски пред въззивната инстанция в размер на 212.22лв..
ОСЪЖДА Н.Ю.С. *** разноски пред въззивната инстанция в размер на 860.44лв., както и да доплати такива за първа инстанция в размер на 254.44лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните.
38 Гражданско дело (В) No 623/2009 Жалби ПЪРВА МД ЛАБОРАТОРИЯ OOД РЗОК Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 09.12.2009г.
Отменя Решение № 400 от 24.07.2009 г., постановено по г. д. № 1251/2008 г. по описа на Шуменския районен съд, в частта, с която е е отхвърлил предявения от "Първа медикодиагностична лаборатория" ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ....., ЕИК127066659, представлявано от управителя Р.К.П., ЕГН ********** против Регионална здравноосигурителна каса, гр. Шумен, ул. "Цар Освободител", № 102, представлявана от директора д-р Й.П., иск да му заплати сумата от 3 605.90 лв., представляваща стойността на извършени, през м. март 2008 г., медико-диагностични дейности на задължително здравноосигурени лица и е осъдил ищеца да заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 356.35 лв. като вместо това постановява:
Осъжда Регионална здравноосигурителна каса, гр. Шумен, ул. "Цар Освободител", № 102, представлявана от директора д-р Й.П. да заплати на "Първа медикодиагностична лаборатория" ООД със седалище и адрес на управление гр. Шумен, .............., ЕИК127066659, представлявано от управителя Р.К.П., ЕГН ********** сумата от 3 605.90 (три хиляди шестотин и пет лева и деветдесет стотинки) лева, представляваща стойността на извършени, през м. март 2008 г., медико-диагнос- тични дейности на задължително здравноосигурени лица, ведно със законната лих- ва, считано от датата на завеждане на иска 05.06.2008 г. до датата на окончателното плащане, както и да заплати сумата от 640.87 (шестотин и четиридесет лева и осем- десет и седем стотинки) лева, представляваща направените деловодни разноски в двете инстанции.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.
39 Гражданско дело (В) No 637/2009 Жалби Д.С.Д. ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ШУМЕН Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 09.12.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение №163 от 31.07.2009г. по гр.дело №2057/2009г. на ШРС, в частта, с която е признато за недоказано на основание чл.194, ал.2 от ГПК вр. с чл.193, ал.2 от ГПК, оспорването истинността на представените от ответника платежни фишове за м.юни, юли, август, септември и октомври 2004г., касателно посоченото в графа "вид начисление или удръжка" т.4 - "редовен годишен отпуск".
ОТМЕНЯВА решението в частта, с която е отхвърлен предявения от Д.С.Д. срещу Земеделски институт-гр.Шумен иск за заплащане на сумата от 2765.05лв., представляваща обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван отпуск, както следва : за 2002г.-13дни, за 2003г.-36дни и за 2004г.-36дни, като вместо това, в тази част, постановява:
ОСЪЖДА Земеделски институт-гр.Шумен, бул....., представляван от директора С.С. да заплати на Д.С.Д. с ЕГН********** ***, сумата от 2765.05лв., представляваща обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван отпуск, както следва : за 2002г.-13дни, за 2003г.-36дни и за 2004г.-36дни, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
ОСЪЖДА Земеделски институт-гр.Шумен, бул....., представляван от директора С.С. да заплати държавна такса по сметка на ШОС в размер на 110.60лв., както и разноски по назначената ССЕ в размер на 22.36лв..
ОСЪЖДА Д.С.Д. да заплати на Земеделски институт-гр.Шумен, сумата от 215.76лв.-деловодни разноски за въззивната инстанция, съобразно отхвърлената част от претенциите.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните.
40 Частно търговско дело (В) No 681/2009 Частни жалби ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Д.Р.С. Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Определение от 09.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 08.09.2009г. постановено по ч.т.д. № 2991/2009г. по описа на ШРС, с което е оставено без уважение искането на молителя, за връщане на надвнесена държавна такса за издаване на заповед за изпълнение в размер на 14,61 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 681 по описа за 2009г. на ШОС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
41 Частно търговско дело (В) No 712/2009 Частни жалби Д И Б БИЛДИНГ ООД ИЛИЕВ КОРЕКТ ЕООД Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Определение от 09.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 20.10.2009г. постановено по гр.д. № 2069/2008г. по описа на ШРС, с което е оставена без уважение молбата за отмяна на обезпечението наложено по гр.д. № 1919/2008г.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
42 Гражданско дело (В) No 355/2009 Жалби С.А.Й.,
С.А.Й.,
М.А.Й.
М.М.О.,
М.О.М.,
Б.М.О.,
Х.М.О.
Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯВА решение №107А от 08.05.2009г. по гр.д.№741/2007г. на НПРС изцяло, като вместо него постановява:
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.А.Й. с ЕГН**********, С.А.Й. с ЕГН**********, М. А.Й. с ЕГН**********, тримата със съдебен адрес:***-Х.М.Д., действащи чрез адв.В.К. при РАК, М.М.О. с ЕГН**********, действащ чрез назначения му представител адв.Т.М. при ШАК, М.О.М. с ЕГН********** ***, Шуменска обл., ул.......... Б.М.О. с ЕГН********** ***, Шуменска обл., Х.М.О. с ЕГН********** ***, Разградска обл., на следния недвижим имот: нива от 32дка, от които 23.168дка ІV кат. и 8.832дка V кат. в мест........, имот №... по плана за земеразделяне на с..., при граници: имоти №№029011, 029001, 029003, 029016 и 000046, към настояащия момент представляващ имот с идентификатор ....... по кадастралната карта на с....., ПРИ КВОТИ: по 1/4ид.ч. за С.А.Й., С.А.Й. и М. Атнасов Й. и по 1/16 ид.ч. за М.М.О., М.О.М., Б.М.О. и Х.М.О..
Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.
43 Гражданско дело (В) No 603/2009 Жалби М.Х.Х. ЗАД БУЛСТРАД Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 10.12.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение №Т 35/31.07.2009г. по гр.д.№2825/2009г. на ШРС.
ПРЕКРАТЯВА производството образувано по заведената от М.Х.Х. с ЕГН********** ***12, чрез адв.Г.В. при ШАК, искова молба рег.№18304/24.11.2008г..
Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните.
44 Гражданско дело (В) No 687/2009 Жалби В.Д.К. ЕВРОТРАНС ООД,
ЕТ НИКСТРОЙ РИЛКА ЯНКОВА
Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразен и неправилен отказ от 15.09.2009 г. на частен съдия изпълнител Я. Б., рег. № 775, с район на действие ШОС по изпълнително дело № 2009775040038 за обявяване на В.Д.К., ЕГН ********** за купувач по публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника ЕТ " Н. - Р.Я. ", гр. ......., област Шумен.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима, депозираната от В.Д.К. частна жалба, вх. № 01222/15.09.2009 г., в частта, с която се иска обявяването му за купувач по публичната продан и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.гр.д. № 687/2009 г. по описа на Окръжен съд - Шумен досежно нея.
ОСЪЖДА ЕТ " Н. - Р. Я. ", със седалище и адрес на управление: гр. .........., област Шумен, ул. ......, представляван от Р.Я.И., ЕГН **********, да заплати на В.Д.К., ЕГН **********,., деловодни разноски в размер на 25.00 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
45 Частно гражданско дело (В) No 689/2009 Частни жалби ЕТ К. Х. К.Х.   Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Определение от 10.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим повдигнатият от Районен съд - Шумен, с определение от 11.11.2009 г. по гр.д. № 3979/2009 г., спор за местна подсъдност на заведения от ЕТ " К.Х. - К.Ст.", със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул. ............, ЕИК ........., против " Винарска изба - Логодаж " ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. ..........., ЕИК ......., иск с правно основание чл.327 от ТЗ, за сумата от 5 920.76 лева - за получени, но неизплатени 600 бр. дървени европалети, ведно с лихви за забава и разноски.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.гр.д. № 689/2009 г. по описа на Окръжен съд - Шумен.
ВРЪЩА гр.д. № 3979/2009 г. на Районен съд - Шумен, същия състав, с указания съдът да го прекрати, поради липса на основания за образуването му и изпрати гр.д. № 913/2009 г. по описа на Районен съд - Велинград на Районен съд - Благоевград, в изпълнение на влязло в сила определение от 30.09.2009 г. по същото дело.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
46 Търговско дело (В) No 618/2009 Жалби С.П.Р. ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 10.12.2009г.
Обезсилва Решение № Т 0056 от 14.07.2009 г., постановено по т. д. № 2882/2008 г. по описа на Шуменския районен съд в частта, с която е уважил предявения иск по чл. 422 от ГПК, като е признал за установено по отношение на "Топлофикация - Шумен" ЕАД със седалище и адрес на управление град Шумен, ул. "....., представлявано от изп. директор И.К. И., ЕГН **********, че С.П.Р., ЕГН **********,*** му дължи сумата от 34.76 (тридесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки) лв., представляваща деловодни разноски по издаването на Заповед № 811 от 13.10.2009 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК и прекратява производството по делото в тази му част.
Потвърждава Решение № Т 0056 от 14.07.2009 г., постановено по т. д. № 2882/2008 г. по описа на Шуменския районен съд, в останалата му част.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.
47 Гражданско дело No 600/2009 Облигационни искове за непозволено увреждане В.Х.Н. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД,
И.Д.К.
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА  Определение от 11.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№600/2009г. по описа на ШОС.
ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд по подсъдност.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на Софийски градски съд.
48 Гражданско дело (В) No 727/2009 Жалби И.М.А.,
З.Е.Х.
Ш.М.О. Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Определение от 11.12.2009г.
Прекратява образуваното в. гр. дело № 727/2009 г. на ШОС.
Делото да се докладва на докладчика по в. г. д. № 404/2009 г. по описа на ШОС за присъединяването му към него на основание чл. 123 във вр. с чл. 211 от ГПК (отм.).
Определението не подлежи на обжалване.
49 Частно търговско дело (В) No 684/2009 Частни жалби А.П.А. ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД Председател: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Определение от 11.12.2009г.
ОБЕЗСИЛВА, като недопустимо, определение на Районен съд - Шумен от 16.09.2008 г. по ч.гр.д. № 772/2009 г., в частта, в която е оставено без уважение възражението на А.П.А. за спиране на производството по изп.д. № 28/2009 г. по описа на СИС при ШРС за разликата над сумата от 298.50 лева - законна лихва върху главница от 705.29 лева, считано от 01.06.2004 г. до 12.02.2009 г..
ОСТАВЯ в сила определението в останалата част, с която възражението за спиране на принудителното изпълнение за сумата от 298.50 лева - законна лихва върху главница от 705.29 лева, считано от 01.06.2004 г. до 12.02.2009 г., е оставено без уважение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
50 Гражданско дело (В) No 495/2009 Жалби Д.И.И. П.А.З. Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 14.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 304/22.05.2009 г. по гр.д. № 1290/2008 г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните, при условията на чл.280 от ГПК.
51 Гражданско дело (В) No 541/2009 Жалби Т.К.К.,
И.П.И.
М ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 14.12.2009г.
ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО Решение № 390 от 8.VІІ.2009г. по гр.д. № 2197/2008г. на Шуменския районен съд,като вместо него постановява:
ПРОГЛАСЯВА на основание чл.26ал.1,пр.първо от ЗЗД вр. с чл.26ал.2,изр.второ,пр.трето от ЗЗД вр. чл.472ГПК/отм./вр. с чл.476 б."е" ГПК/отм/ НИЩОЖНОСТТА на нотариално действие-удостоверяване на нотариален акт за договорна ипотека № 92,т.VІ.,рег.№ 11142,н.д.№ 804 от 20.ХІІ.2002г. на нотариус С.С.С.,рег.№ *** на НК в РБ,с район на действие ШРС,както и НИЩОЖНОСТТА на обективирания в същия нотариален акт ДОГОВОР ЗА ИПОТЕКА,сключен между ищците по делото Т.К.К. ЕГН ********** и И.П.И.,ЕГН **********,***,съдебен адрес:с.град,ул****.;
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА договорната ипотека,обективирана в посочения по-горе нотариален акт, и на основание чл.26 ал.І пр.първо от ЗЗД във вр. чл.26ал.2,изр.първо,предл.второ от ЗЗД- липса на съгласие при сключването му, на основание чл.26 ал.І пр.първо от ЗЗД вр. чл.26ал.2,изр.първо,пр.четвърто от ЗЗД-поради липса на основание,както и на основание чл.26 ал.І пр.първо от ЗЗД вр. с чл.152 от ЗЗД-като прикриваща друго съглашение и съдържаща предварително съглашение за удовлетворяване на кредитора по заемния договор и ответник по делото по начин,различен от този,предвиден в закона.
ОСЪЖДА ответната и въззиваема страна -"М-Трейдинг" ЕООД-гр.Шумен,ул."*****,да заплати на ищците и жалбоподатели направените от тях деловодни разноски за двете съдебни инстанции,възлизащи общо на 2391,09лв/две хиляди триста деветдесет и един лева и 91 стотинки/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от съобщаването му на страните.
52 Частно гражданско дело (В) No 734/2009 Частни жалби АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ШУМЕН   Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Определение от 14.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№734/2009г. на ШОС, поради оттегляне на жалбата.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от съобщаването му.
53 ВНОХД No 476/2009  ВНОХД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,
Г.З.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН
  Председател и докладчик: НЕЛИ Г. БАТАНОВА  Решение от 14.12.2009г.
Потвърждава изцяло присъда № 50 / 05.02.2009 година по НОХД № 219 / 2006 година описа на Районен съд гр. Велики Преслав.
Направените разноски във въззивното производство в размер на 428 лева остават в тежест на държавата.
Решението е окончателно.
Решението да бъде съобщено на страните съгласно изискванията на чл. 340, ал.2 от НПК.
54 НОХД No 581/2009 Гл.XI. Причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние - чл.343, ал.3"б" и ал.4 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН И.К.И. Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Споразумение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Шуменска окръжна прокуратура, адвокат Г.С. от ШАК - защитник на подсъдимия И.К.И. и далия съгласие адвокат Й.Й. от Търговищка АК - процесуален представител на частните обвинители Т.А.Е., Е.А.К. и А.Т.А., по силата на което страните приемат за безспорно установено от фактическа страна следното, че:
1. На 09.11.2008 г. в с. Драгоево, Шуменска област, подсъдимият И.К.И. управлявал МПС, лек автомобил **** с ДК №*** в пияно състояние и нарушил правата за движение по пътищата - чл. 5, ал. 2, т. 3 от ЗДП /" Водачът на ППС е длъжен да не управлява ППС под въздействие на алкохол, нартокици или други упойващи вещества"/ и чл. 20, ал. 2 от ЗДП /"Водачите на ППС са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват..., със състоянието на пътя..., с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие"/ и по непредпазливост причинил смъртта на А.Е.А. с ЕГН: **********, като деянието е извършено при условията на съпричиняване от страна на пострадалаия А.Е.А., който по същото време и място нарушил правилата за движение по пътищата - чл. 108, ал. 2, т. 1 от ЗДП /"Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно по посоката на движението на ППС, по възможност най-близо до лявата му граница, когато няма тротоар или банкет, или е невъзможно те да бъдат използвани"/ - престъпление по чл. 343 ал. 3, предл. 1, б. "б" от НК, във връзка с чл. 343, ал. 1, б. "в", във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК.
От субективна страна престъплението е извършено по непредпазливост под формата на небрежност.
2. За гореописаното престъпление на подсъдимия И.К.И. се ОПРЕДЕЛЯ НАКАЗАНИЕ при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага по реда на чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.
3. На основание чл. 343 "г" от НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на подсъдимия И.К.И. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
4. С деянието не са причинени имуществени вреди.
5. Разноските по делото в размер на 1397 /хиляда три деветдесет и седем/ лева се възлагат в тежест на подсъдимия И.К.И., като следва да бъдат платени в полза на държавата по сметка ***.
Подсъдимия И.К.И. се задължава да заплати разноски по делото в размер на 1000 /хиляда/ лв. на ч.обвинители Т.А.Е., Е.А.К. и А.Т.А..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 581 по описа за 2009 година на ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - досъдебно производство № 224/2008 г. по описа на ОД на МВР - Шумен по отношение на обвиняемия И.К.И..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
55 ВНОХД No 589/2009  ВНОХД Р.Х.Х. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател и докладчик: НЕЛИ Г. БАТАНОВА  Решение от 14.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 509 от 09.10.2009 година постановена по НОХД № 270 / 2009 година на Районен съд гр. Велики Преслав.
Решението да се съобщи на страните.
Решението е окончателно.
56 НАХД No 604/2009 Административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН М.Е.С. Председател и докладчик: НЕЛИ Г. БАТАНОВА  Решение от 14.12.2009г.
Признава М.Е.С., роден на *** ***, с ЕГН - ********** ***, ***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, женен, работещ, за ВИНОВЕН в това, че на 04.05.2006 година, край село Веселиново, общ. Смядово, на сечище в отдел 128 -"ж" на ДЛ гр. Смядово, като лицензиран лесовъд към "СиБиЕл" ООД гр. Смядово и отговорник на обект /сечище/ причинил смъртта на Й.Б.Й., починал на 09.05.2006 година, поради немарливо изпълнение на занятие и правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, свеждащо се до неизпълнение на задълженията му като лице, ръководещо и управляващо трудовия процес при провеждане на сеч на дърва на корен и нарушил чл. 129 от ПБТ в горите утвърден от Министъра на земеделието и горите - 1999 година, повеляващ, че ръководителя на обекта "преди започване на работа в дадено сечище трябва да се повалят всички сухи, гнили и закачени дървета. Преди повалянето на сухо или гнило дърво, предварително се проверява неговата устойчивост чрез бутане с вилка и лост. Повалянето на такива дървета трябва да се извършва само с моторни верижни триони, без набиване на клинове и под непосредственото ръководство на ръководителя на обекта", като след деянието е направил всичко зависещо от него за спасяване на пострадалия - престъпление по чл. 123, ал.4, вр. ал.1 от НК, като на основание чл. 78 - а от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага административно наказание - глоба в размер на 700 - седемстотин лева.
На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА М.Е.С. да заплати на държавата по бюджета ОДП на МВР гр. Шумен направените по досъдебното дело разноски в размер на 445 - четиристотин четиридесет и пет лева, както и 5 - пет лева за служебното издаване на изпълнителен лист.
Решението подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и първа в петнадесет дневен срок от съобщаването му пред АС - гр. Варна.
57 НАХД No 656/2009 Административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН М.А.Ч. Председател и докладчик: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.12.2009г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.А.Ч.,***, с полувисше образование, женен, пенсионер, **, български гражданин, неосъждан, ЕГН **********,
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.05.2008г. в гр. Шумен е представил в Областната разплащателна агенция на ДФ "Земеделие" гр. Шумен неверни сведения в "Общо заявление за плащане на площ 2008г." с уникален идентификационен номер /УИН/ 27/200508 /14541 и уникален регистрационен номер /УРН/ 227333, като е посочил , че земеделските парцели с номера:
-***, *** и *** с обща площ от 3,96 хектара / 39,6 дка / са засети с "многогодишни фуражни култури" и "зърнено-житни култури", а при проверката се е установило, че тези площи са необработваеми;
- парцел *** е заявил с площ 0,12 хектара / 1,2 дка. / "многогодишни фуражни култури", а при проверката се установило, че площта е 0,14 хектара / 1,4 дка / и е засята с ечемик;
- парцел *** е заявил с площ 0,84 хектара / 8,4 дка. / а проверката е установила, че площта е 0,66 хектара / 6,6 дка. /;
- парцел **** е заявил като ливада с площ 0,18 хектара / 1,8 дка. / а проверката е установила, че площта е 1,61 хектара / 16,1 дка. /,
в нарушение на задължението си, да представи верни данни, което е регламентирано в чл. 3, ал.1, т.3, б. "в" от Наредба № 107/23.08.2006г. - за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на земеделските производители, на Министъра на земеделието и горите издадена на основание чл. 32 ал.5 от Закона за подпомагане на земеделските производители, за да получи средства от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава - престъпление по чл.248а, ал.2 във вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като МУ НАЛАГА административно наказание "Глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението може да се обжалва и протестира пред Варненския апелативен съд в 15-дневен срок от днес.
58 НОХД No 677/2009 Гл.VI. Прест. п/в паричната и кредитната с-ма чл. 243-252 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Г.М.С. Председател и докладчик: ДИМЧО С. ЛУКОВ  Споразумение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните, по силата на което страните приемат за безспорно установено от фактическа страна следното: 1. Обвиняемата Г.М.С. *** при условията на продължавано престъпление използвала чужд платежен инструмент - дебитна карта № ****, издадена от ТБ ОББ АД - гр.Нови пазар, без съгласие на титуляра Б.А. Д. от гр. Нови пазар, с което й причинила имотна вреда в размер на 280.00 лв. - престъпление по чл.249 ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 от НК.
2. Относно вида и размера на наказанието - на основание чл.249 ал.1 във вр.с чл.26 ал.1 във вр.с чл.55 ал.1 т.1 НК на Г.М.С. налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 6 /шест/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години.
3. На основание чл.55 ал.3 във вр.с ал.1 т.1 от НК на обвиняемата Г.М.С. да не бъде налагано предвиденото по чл.249, ал.1 от НК по-леко наказание ГЛОБА.
4. Причинената с деянието имуществена вреда в размер на 280.00 лева е възстановена.
5. По досъдебното производство не са направени разноски, които да бъдат обект на настоящото споразумение.
6. По досъдебното производство не са налице веществени доказателства, които да бъдат обект на настоящото споразумение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
На основание чл. 383, ал. 1 от НПК настоящето определение е с последиците на влязла в сила присъда.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 677/2009 г. по описа на ШОС - Досъдебно производство № 431/2009 г. по описа на РУ на МВР - гр. Нови пазар.
59 ЧНД No 686/2009 Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" Д.А.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател и докладчик: ДИМЧО С. ЛУКОВ  Определение от 14.12.2009г.
Потвърждава мярката за неотклонение "Задържане под стража" взета по отношение на обв. Д.А.М. обвиняем по следствено дело № 71/2008 г. по описа на СтСлС.
Настоящото определение подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок от днес пред Апелативен съд - гр. Варна.
В случай на жалба или протест съдът насрочва с.з. пред Апелативен съд - гр. Варна на 22.12.2009 г. от 11.00 часа.
60 Гражданско дело (В) No 652/2009 Жалби ОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ С. ТОДОР ИКОНОМОВО П.А.И. Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 15.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 43/16.03.2009 г. по гр.д. № 613/2008 г. по описа на Районен съд - Нови пазар.
Решението подлежи на обжалване със въззивна жалба пред Върховен касационен съд, при условията на чл.280 от ГПК, в едномесечен срок, считано от 15.12.2009 г.
Препис от решението да се връчи на страните.
61 ВЧНД No 521/2009 Чл.247, ал.2, чл.288, чл.323, ал.2 НПК П.И.П.   Председател и докладчик: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА  Определение от 15.12.2009г.
ОТМЕНЯВА разпореждане от 13.07.2009 г. на председателя на ШРС, с което е отказано образуването на наказателно производство от частен характер по тъжбата на П.И.П..
Делото да се изпрати на ШРС за продължаване на съдопроизводствените действия.
Решението е окончателно.
62 НОХД No 678/2009 Гл.II. Причиняване на смърт по непредпазливост - чл. 124 от НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН С.В.С. Председател и докладчик: ДИМЧО С. ЛУКОВ  Споразумение от 15.12.2009г., в законна сила от 15.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Шуменска окръжна прокуратура и адвокат К.Д. от ШАК - служебен защитник на обвиняемия С.В.С., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, работещ като общ работник, по силата, на което страните приемат за безспорно установено от фактическа страна следното:
1. На 04.09.2009 г. в село Каменяк, Обл. Шумен по непредпазливост е причинил смъртта на В.С.С., ЕГН- ********** *** вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда, изразяваща се в една порезно - прободна рана над лява ингвинална гънка, прерязване на меки тъкани и бедренна артерия, без проникващо нараняване в коремната кухина, като деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие, от което са могли да настъпят тежки последици за дееца- престъпление по чл. 124, ал. 2 от НК, във вр. с ал. 1 от НК.
Деянието е извършено при форма на вината- непредпазливост.
2. За гореописаното деяние на основание чл. 124, ал. 2 от НК, във вр. с ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 от НК, страните се споразумяха: на обвиняемия С.В.С., ЕГН: **********, да бъде наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА И ДВАНАДЕСЕТ ДНИ "лишаване от свобода".
3. На основание- чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, се приспада времето, през което спрямо обв. С.В.С. е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" в ОЗ "Следствен арест" гр. Шумен, считано от 05.09.2009 г. - до датата на одобряване на настоящето споразумение от ШОС - 15.12.2009 г.
4. Веществени доказателства: По досъдебното производство има иззети и приложени веществени доказателства, относно които страните се споразумяха за следното:
Иззетите с Протокол за оглед на местопроизшествие от 04.09.2009 г.: риза на червени карета напоена с червеникава материя; дясна плетена мъжка обувка слабо зацапана с червено- кафяви петна;нож с кания; плетена обувка напоена с червеникава материя; джапанка зацапана с червеникава течност; слама зацапана с червеникава течност; брадва зацапана с червеникава течност, както и предадените с протоколи за доброволно предаване: мъжки дънки " Дизел", зацапани с червено- кафява течност; марлен тампон напоен с кръв от трупа на В.С.С.; нокти от дясната ръка на С.В.С.; дрехи на В.С.С. /сива тениска с къс ръкав, бял мъжки потник, тъмно- синьо долнище на анцунг със срязани ( 7/ 8 крачоли ) - да бъдат унищожени.
5. Направените по Делото разноски в размер на 805.00 лв. /осемстотин и пет / лева, се възлагат в тежест на обв. С. В.С., и следва да бъдат заплатени по Банкова Сметка ***. Шумен;
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 678 по описа за 2009 година на Шуменския окръжен съд по отношение на обвиняемия С.В.С..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
На основание чл. 383, ал. 1 от НПК настоящото определение е с последиците на влязла в сила присъда.
Определението да се съобщи на наследниците на пострадалия с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
63 Гражданско дело (В) No 402/2009 Жалби П.Д.П. Р.Х.В.,
Ф.И.С.
Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 16.12.2009г.
Потвърждава Решение № 254 от 22.04.2009 г., постановено по г. д. № 2984/2006 г. по описа на Шуменския районен съд.
Осъжда П.Д.П., ЕГН **********,***-13, офис 21 да заплати на Р. Х.В. (Р.Х.В.), ЕГН **********,*** сумата от 1 200 (хиляда и двеста) лева, представляваща направените по делото разноски за въззивната инстанция.
Осъжда П.Д.П., ЕГН **********,***-13, офис 21 да заплати на Ф. Х.В., ЕГН **********,*** сумата от 1 200 (хиляда и двеста) лева, представляваща направените по делото разноски за въззивната инстанция.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.
64 Гражданско дело (В) No 622/2009 Жалби В.И.В.,
БЛЯК СИЙ ДЕВЕЛЪПМЪНТС ЕООД
  Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯВА Решение №100 от 22.VІ.2009г,допълнено с решение № 590 от 14.ІХ.09г. по гр. по гр.д. № 152 /2008г.на Великопреславския районен съд САМО В ЧАСТТА в която са отхвърлени като неоснователни и недоказани исковете по чл.224ал.І от КТ за заплащане обезщетение за неизползуван редовен платен отпуск за сумата до 1025/хиляда двадесет и пет/ лева, аксесорният иск по чл.86 ал.І от ЗЗД за заплащане на мораторни лихви върху посочената главница до размера на сумата74,83лв/седемдесет и четири лева и 83 стотинки/,за периода 1.ХІІ.2007г. до датата на исковата молба-26.V.2008г.,както и за лихвите върху главницата от посочената дата на завеждане на делото до окончателното й издължаване,като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
като вместо него постановява:
ОСЪЖДА ответника "БЛЯК СИЙ ДЕВЕЛЪПМЪНТС"ЕООД-гр.Велики Преслав,Шуменска област,ул.****, да заплати на ищеца В.И.В.,ЕГН **********,*** Преслав,Шуменска област,ул*** обезщетение по чл.224ал.І от КТ за неизползван платен годишен отпуск през 2005,2006 и 2007г.в размер на 55 дни,възлизащо на сумата 1025/хиляда двадесет и пет/ лева, законната лихва по чл.86 от ЗЗД върху същата главница за времето от 1.ХІІ.2007г. до датата на исковата молба-26.V.2008г. възлизаща на сумата 74,83лв/седемдесет и четири лева и 83 стотинки/,както и да му заплати законната лихва върху главницата,считано от посочената дата на завеждане на исковата молба до окончателното й издължаване.
ОСЪЖДА същия ответник да заплати на същия ищец направените от него деловодни разноски за двете инстанции съразмерно на допълнително уважената част от исковите му претенции,които разноски възлизат на 70/седемдесет/лв.
ОСТАВЯ В СИЛА обжалваното решение С решение №100 от 22.VІ.2009г,допълнено с решение № 590 от 14.ІХ.09г. по гр. по гр.д. № 152 /2008г. на Великопреславският районен съд в останалата му част.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от съобщаването му на страните.
65 ВНОХД No 466/2009  ВНОХД Ш.Р.Я. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател и докладчик: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯВА присъда № 356 от 06.07.2009г., постановена по НОХД № 172 по описа на Великопреславския районен съд.
Връща делото за ново разглеждане на Великопреславската районна прокуратура.
Решението е окончателно.
66 ЧНД No 593/2009 Чл. 451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ ШУМЕН В.Н.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН
Председател и докладчик: СВИЛЕН СТАНЧЕВ  Определение от 16.12.2009г.
Заменя наложеното на В.Н.В. наказание "пробация" с наказание "лишаване от свобода" за срок от 76 дни.
На основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването на наказанието за срок от три години.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Варненски Апелативен съд в седемдневен срок, считано от днес.
67 ВЧНД No 692/2009 ВЧНД     Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА 
Определение от 16.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение № 1954 от 03.12.2009г. по НОХД № 992/2008г., с което е изменена мярката за неотклонение задържане под стража по отношение на подс.Н.Т.Н. от подписка в "задържане под стража".
Копие от определението на ШРС и от настоящото определение да се изпрати незабавно до Затвора - Плевен.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
68 Гражданско дело (В) No 383/2009 Жалби М.Ю.А. Ж.Н.С.,
М.Д.С.,
И.Д.С.,
Л.С.С.
Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима, депозираната от М.Ю.А. въззивна жалба срещу решение № 238/16.04.2009 г. по гр.д. № 2220/2008 г. по описа на Районен съд - Шумен в частта, с която са унищожени пълномощно рег. № 13944/19.10.2007 г. на нотариус рег. № 024, с район на действие ШРС, както и нотариален договор за покупко-продажба на недвижим имот № 111, т. ІІ, рег. № 3608, н.д. № 261/2008 г. на нотариус рег. № 024, с район на действие ШРС, и ответниците М.Д.С. и И.Д.С. са осъдени да заплатят на ищеца Ж.Н. Свилинов извършени деловодни разноски, и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по в.гр.д. № 383/2009 г. по описа на Окръжен съд - Шумен досежно нея.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 238/16.04.2009 г. по гр.д. № 2220/2008 г. по описа на Районен съд - Шумен в частта, с която, по отношение на М.Ю.А. е признато за установено, че Ж.Н. Свилинов е собственик на недвижим имот - жилищна сграда, със застроена площ от 80 кв.м. и стопански постройки, построени върху държавен парцел ІV-1108 в кв. 19 по плана на гр. Шумен, кв. Дивдядово, които по кадастралната карта на града са с
/ Стр. 6 от решение на ШОС по в.гр.д. № 383/2009 г. /
идентификатори № **** - за сградата и № **** - за поземления имот; н.а. № 76, т. ІV, рег. № 7948, н.д. № 580/2008 г. на нотариус рег. № 024, с район на действие ШРС е отменен; и М.Ю.А. е осъдена да заплати на Ж.Н. С. 363.33 лева деловодни разноски.
В останалата част първоинстанционното решение е влязло в законна сила.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд, в 30-дневен срок от датата на връчването му на страните, при условията на чл.280 от ГПК.
69 Гражданско дело No 448/2009 Облигационни искове за непозволено увреждане Д.Х.П. С.И.Т. Председател и докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН  Решение от 17.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д.Х.П. с ЕГН ********** *** ,действаща, чрез пълномощника си адв.Щ.Щ. *** срещу С.И.Т./В./ с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл.45 от ЗЗД за заплащане на сумата от 91 181лв. обезщетение за имуществени вреди -пропуснати ползи за периода от 20.08.2004г. до 31.12.2031г. от неполучени доходи от трудово възнаграждение и пенсия следващи се на П Г П починал вследствие на пътно-транспортно произшествие на 20.08.2004г. ,ведно със законната лихва върху тази сума ,считано от 20.08.2004г. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА Д.Х.П. с ЕГН ********** да заплати на С.И.Т./В./ с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 80лв.
ОСЪЖДА Д.Х.П. с ЕГН ********** да заплати на адвокат И.К. от ШАК , пълномощник на С.И.Т./В./ адвокатско възнаграждение в размер на 2 273.62лв.
Решението е постановено при участието на трето лице помагач ЗАД"Армеец" АД гр.София ул.Стефан Караджа №2 представлявано от изпълнителният директор Р.Г. , действащо , чрез пълномощника си юрисконсулт П.В..
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд гр.Варна.
70 Гражданско дело (В) No 560/2009 Жалби Д.И.Н. М.Х.М.,
З.Т.И.,
М.К.Т.,
К.Т.И.
Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №443 от 22.05.2008г. по гр.дело №2659/2006г. на ШРС.
ОСЪЖДА Д.И.Н. да заплати на М. Х. М. деловодни разноски за въззивната инстанция в размер на 550лв..
Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.
71 ЧНД No 680/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Протокол от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.

 
72 ЧНД No 682/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Протокол от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.

 
73 ЧНД No 683/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Протокол от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.

 
74 ЧНД No 684/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Протокол от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.

 
75 Гражданско дело (В) No 635/2009 Жалби Б.А.Б. Н.В.Н. Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 17.12.2009г.
Потвърждава Решение № 395 от 09.07.2009 г., постановено по г. д. № 143 от 2009 г. по описа на Шуменския районен съд.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едно- месечен срок от връчването му на страните.
76 Гражданско дело (В) No 54/2009 Жалби С.Н.Н. Х.К.Р. Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН 
Решение от 18.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.Н.Н. ЕГН **********, действащ чрез процесуалния си представител адв. А.Р., срещу действията на ЧСИ с рег. № 774, с район на действие ШОС по изп. дело № 20077740400034/2007 г., изразяващи се в насочване на принудителното изпълнение върху ** от апартамент № 28, находящ се в гр. Шумен на ул.***, като неоснователна.
Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.437 ал.4 от ГПК .
77 Гражданско дело (В) No 534/2009 Жалби А.Е.М. И.Е.О.,
И.И.Е.,
Х.М.Е.
Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 18.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №452/23.07.2009г. по гр.дело №930/2009г. на ШРС
Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните.
78 Гражданско дело (В) No 646/2009 Жалби А.Х.А. ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ШУМЕН Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН 
Решение от 18.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №521 от 9.09.2009г. по гр.д.№1758 по описа за 2009г. на ШРС в частта му с която съдът е отхвърлил предявеният от А.Х.А. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес гр.Шумен ул.***** срещу "Земеделски институт-Шумен" бул.Симеон Велики №3 представлявано от директора И.И.У. иск с правно основание чл.150 от КТ ,в частта му ,за сумата от 4 881.77лв. ,до пълният предявен размер от 5 011.65лв. и е осъдил А.Х.А. да заплати на "Земеделски институт-Шумен" разноски по делото в размер на 523.28лв.
Решението в останалата му част е влязло в сила.
ОСЪЖДА А.Х.А. с ЕГН ********** да заплати на "Земеделски институт-Шумен" разноски по делото в размер на 541.20лв.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред Върховният касационен съд на Р.България в гр.София ,при условията на чл.280 ал.1 от ГПК.
79 Гражданско дело (В) No 695/2009 Жалби ЛИДА АД АРТПРИНТ ООД Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Определение от 18.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Лида"АД-гр.Шумен, съдебен адрес: кв.****, представлявано от изпълнителния директор З.П.Й. срещу действието на съдебния изпълнител по изп.д.№200987604001298 по описа на ЧСИ с рег.№876 , изразяващо се в отказ да бъде вдигнат наложения запор на банковите сметки на дружеството в ТБ"ОББ"АД, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№695/2009г. на ШОС.
Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - гр. Варна в едноседмичен срок от съобщаването му.
80 ЧНД No 701/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Протокол от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Проведен разпит.
 
81 ЧНД No 702/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОД НА МВР ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Протокол от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Проведен разпит
 
82 ЧНД No 703/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Протокол от 18.12.2009г., в законна сила от 18.12.2009г.
Проведен разпит
 
83 Частно търговско дело (В) No 705/2009 Частни жалби ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД   Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН 
Определение от 18.12.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 08.09.2009 г., по ч. търг. дело № 2988/2009 г. по описа на ШРС.
Да се върне надвнесената от "Първа инвестициионна банка" АД гр. Шумен по ч. т. д. № 2988/2009 г. на ШРС държавна такса в размер на 25 /двадесет и пет/, на "Първа инвестиционна банка" АД гр. София ЕИК/Код по БУЛСТАТ: 8310943931559, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Драган Цанков № 37, законни представители М.А.М., ЕГН ********** - изпълнителен директор и Й. В.С., ЕГН ********** - изпълнителен директор и пълномощник П. Х. С. - управител, действащо чрез адв. Д.В.Т. от ШАК, по посочената в молбата от 08.09.2009 г. банкова сметка.
***
84 Гражданско дело (В) No 69/2008 Жалби Д.Й.Д. М.М.Д.,
А.Л.Д.
Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 19.12.2009г.
Обезсилва Решение № 867 от 14.11.2007 г., постановено по г. д. № 1622 от 2007 г. по описа на Шуменския районен съд и прекратява производството по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд на Републи- ка България в едномесечен срок от връчването му на страните.
85 Гражданско дело (В) No 641/2009 Жалби З.С.К. В.К.Р. Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 19.12.2009г.
ОТМЕНЯВА изцяло Решение № 437/15.VІІ.2009г. по гр.д. № 3176/09г. на Шуменския районен съд,като вместо него постановява:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от В.К.Р.,ЕГН **********,*** против З. С. К.,ЕГН **********,***,иск с правно основание чл.106ал.5 от СК за изменение на режима на лични контакти на ответника с детето С.З.С.,постановен с Решение № 526 от 9.VІ.2006г. по гр.д. № 100/2006г. на Шуменския районен съд.
ОСЪЖДА ищцата и въззиваема по делото В.К.Р. да заплати на ответника и жалбоподател З.С.К. направените от него деловодни разноски за двете инстанции общо в размер нва 285/двеста осемдесет и пет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от съобщаването му на страните.
86 Търговско дело No 585/2009 Несъстоятелност АНДЕРССЪН КОНСУЛТИНГ ЕООД,
В.Х.Г.,
Х.Г.Г.,
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА ООД
  Докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 19.12.2009г.
Обявява неплатежоспособността на еднолично дружество с ограничена отговорност "Андерссън консултинг" ЕООД със седалище и адрес на управление град Шумен, ул. ***, с ЕИК ****, представлявано от управителя М.С.М., ЕГН **********.
Определя начална дата на неплатежоспособността - 05.11.2008 г.
Открива производството по несъстоятелност на "Андерссън консултинг" ЕООД, с горепосочените седалище и адрес на управление и представител.
Допуска обезпечение, чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на търговското дружество.
Прекратява дейността на "Андерссън консултинг" ЕООД с горепосочените седалище и адрес на управление и представител.
Обявява "Андерссън консултинг" ЕООД с горепосочените седалище, адрес на управление и представител в несъстоятелност.
Спира производството по несъстоятелност по т. д. № 585/2009 г. по описа на Шуменския окръжен съд.
Решението подлежи на незабавно вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията, като за целта следва да й се изпрати незабавно препис от него
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на вписване в търговския регистър пред Апелативен съд гр. Варна.
87 Гражданско дело (В) No 478/2009 Жалби МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ЗА ПОД.26 910 Н.Т.К. Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 21.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 396 от 23.VІ.2009г.по гр.д. №693 по описа на Шуменския районен съд за 2009 година.
Разноските за въззивната инстанция остават за страните така,както са направени.
Решението не на обжалване.
88 Гражданско дело (В) No 596/2009 Жалби И.В.Б. С.С.Г. Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 21.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 413/10.VІІ.2009г. по гр.д. № 2991/2008г. на Шуменския районен съд.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.
89 Гражданско дело (В) No 650/2009 Жалби С.В.Р. Р.С.С. Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 21.12.2009г.
Потвърждава Решение № 131 от 10.09.2009 г., постановено по г. д. № 417 по описа за 2008 г. на Великопреславския районен съд, в обжалваната му част, с която първоинстанционния съд е възстановил предбрачното фамилно име на С. В.Р. - Г..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните.
90 Гражданско дело (В) No 471/2009 Жалби Д.Й.С.,
Б.С.С.
Р.З.С.,
ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД
Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 22.12.2009г.
Отменя Решение № 1061 от 08.12.2006 г., постановено по г. д. № 2224/2006 г. по описа на Шуменския районен съд, с което е отхвърлил поради изтекла погасителна давност исковете, предявени от Д.Й.С., ЕГН ********** и Б.С.С., ЕГН ********** *** да бъдат осъдени ответниците Р.З. С., ЕГН ********** *** и "Топлофикация - Шумен" ЕАД, гр. Шумен, ул. "Съединение", № 62а, представлявано от изп. директор И.К.И., ЕГН ********** да заплатят солидарно сумата от по 10 000 лв. на двамата ищци в производството (общо 20 000 лв.), за претърпени неимуществени вреди, ведно с дължимата законна лихва от 07.04.1993 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разнос- ки, като вместо това постановява:
Осъжда Р.З. С., ЕГН ********** *** и "Топлофикация - Шумен" ЕАД, гр. Шумен, ул. "Съединение", № 62а, представлявано от изп. директор И.К.И., ЕГН ********** да заплатят солидарно на:
Д.Й.С., ЕГН ********** *** сумата от 10 000 (десет хиляди) лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на преживяната мъка, болка и стрес от преждевременната смърт на сина му Й. Д.Й., ведно със законната лихва върху присъдения размер на главницата от 07.04.1993 г. до окончателното й изплащане;
Б.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 10 000 (десет хиляди) лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на преживяната мъка, болка и стрес от преждевременната смърт на сина й Й.Д.Й., ведно със законната лихва върху присъдения размер на главницата от 07.04.1993 г. до окончателното й изплащане.
Осъжда Р.З. С., ЕГН ********** *** и "Топлофикация - Шумен" ЕАД, гр. Шумен, ул. "Съединение", № 62а, представлявано от изп. директор И.К.И., ЕГН ********** да заплатят солидарно на Д.Й.С., ЕГН ********** и Б.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 800.00 (осемстотин) лева, представляваща направените по делото разноски за двете инстанции.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.
91 Гражданско дело (В) No 588/2009 Жалби П.И.Д. ШУ ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ Ш-Н Председател и докладчик: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА  Решение от 22.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 267 от 7.VІІ.2009г. по гр.д.№ 1341 за 2008г. на Шуменския районен съд.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от съобщаването му на страните.
92 Гражданско дело No 631/2009 Други дела Р.С.Р. С.Р.С. Председател и докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА  Определение от 22.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №631/2009 г. по описа на Шуменски окръжен съд, поради оттегляне на предявения иск.
93 Гражданско дело (В) No 657/2009 Жалби Ф.Х.С.,
Р.А.С.
В.Х.Х. Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН 
Решение от 22.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №472 от 31.07.2009г. по гр.д.№1549 по описа за 2009г. на ШРС.
Разноски не се присъждат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховният касационен съд на Република България в едномесечен срок от съобщаването му на страните ,при условията на чл.280 от ГПК.
94 ВНОХД No 565/2009  ВНОХД А.С.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател: МАРИАНА И. ГЕОРГИЕВА
Докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА 
Решение от 22.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 357 от 26.09.2009г. по НОХД № 340/2009г. по описа на Великопреславския районен съд.
Решението е окончателно.
На основание чл.340 ал.2 предл.2 от НПК да се съобщи писмено на страните, за изготвяне на настоящото решение.
95 ЧНД No 707/2009 Чл.223 НПК ОД НА МВР ШУМЕН   Председател и докладчик: СВИЛЕН СТАНЧЕВ  Протокол от 22.12.2009г., в законна сила от 22.12.2009г.
Проведен разпит.
 
96 Търговско дело No 412/2009 Облигационни искове РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД БАЛКАН КОМЕРС-95 ООД Председател и докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА  Решение от 22.12.2009г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на " Балкан - Комерс 95 " ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ****, ЕИК ****, представлявано от Т.Р. В., ЕГН **********, че дължи на " Райфайзенбанк / България / " ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. Н. В. Гогол № 18-20, ЕИК 831558413, представлявано от изпълнителния директор А.В.А. и прокуриста М.Т.П., на основание договор за револвиращ банков кредит от 18.03.2004 г. и анекси към него №№ 1/17.12.2004 г., 2/02.08.2006 г., 3/15.11.2006 г.,
4/02.07.2007 г., 5/17.12.2007 г. и 6/13.08.2008 г., сумите от 1 649 691.96 евро - главница, ведно със законната лихва върху нея, считано от 19.02.2009 г. до окончателното й плащане, 12 581.97 евро - начислена редовна лихва за периода 25.09.2008 г. - 26.10.2008 г. вкл. и 92 617.92 евро - начислена наказателна лихва за периода 27.10.2008 г. - 18.02.2009 г. вкл..
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по същество предявеният от " Райфайзенбанк / България / " ЕАД, гр. София, срещу " Балкан - Комерс 95 " ООД, гр. Шумен, иск с правно основание чл.124, ал.1, вр. чл.422, вр. чл.415, ал.1 от ГПК, положителен установителен иск за сумата от 103 418.10 лева - деловодни разноски по ч.т.д. № 635/2009 г. по описа на Районен съд - Шумен и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по т.д. № 412/2009 г. по описа на Окръжен съд - Шумен досежно него, поради недопустимост.
ОПРЕДЕЛЯ юрисконсултско възнаграждение в полза на " Райфайзенбанк / България / " ЕАД, гр. София, съответно на уважената част от исковете, в размер на 69 095.40 лева.
ОСЪЖДА " Балкан - Комерс 95 " ООД, гр. Шумен да заплати на " Райфайзенбанк / България / " ЕАД, гр. София, деловодни разноски, съобразно уважената част от исковете, в размер на 139 840.17 лева, от които 69 095.40 лева - юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
97 Гражданско дело (В) No 621/2009 Жалби П.Й.Н.,
С.С.Н.,
С.Д.К.,
Л.Н.Г.
Б.С.Ч. Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 23.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №438/31.07.2009г. по гр.д.№189/2009г. на ШРС в частта, с която е признато по отношение на С.Д.К., П.Й.Н., Л.Н.Г. и С.С. С., че Б.С.Ч. е собственик на 1/2ид.ч. от следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор №*** с площ от 2464кв.м., находящ се на ул*** в гр.Шумен, при съседи: поземлени имоти с идентификатори***и***, ответниците са осъдени да предадат на последния владението върху целия описан по-горе имот, отменен е на основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт за собственост на основание давностно владение №****/2008г. на нотариус с рег. №24, и са присъдени деловодни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните.
98 Гражданско дело (В) No 679/2009 Жалби Д.М.С. А.М.С.,
Ф.М.Б.,
В.М.М.,
Х.М.М.,
З.М.М.
Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Решение от 23.12.2009г.
Отменя Решение от 08.09.2009 г., постановено по г. д. № 532/2007 г. по описа на Новопазарския районен съд, в частта му с която е отхвърлил предявения от Д.М.С. против А.М.С., Ф. М.Б., В.М.М., Х.М.М. и З.М.М. иск за делба на недвижим имот, представляващ дворно място с площ 1 200 кв. м., находящо се в с. ***, обл. Шумен,, ул. *****, съставлява- що УПИ ****, от квартал 26 по плана на същото село, при граници: от две страни улици, ***** и ****, като неоснователен и недоказан, като вместо това постановява:
Допуска до делба между Д.М.С., ЕГН **********,***, А.М.С., ЕГН **********,***, Ф.М.Б., ЕГН **********,***, В.М.М., ЕГН **********,***, Х.М.М., ЕГН **********,*** и З.М.М., ЕГН **********,*** на недвижим имот, останал им в съ- собственост по наследство от М.С. ***, починал на 09.07.2005 г. и А.Ю. Х., б. ж. на с. ***, общ. ***, обл. Шумен, починала на на 25.01. 2007 г., представляващ:
Дворно място с площ 1 200 кв. м., находящо се в с. ****, обл. Шумен,, ул. ****, съставляващо ***, от квартал 26 по плана на същото село, при граници: от две страни улици, *** и ***, при следните квоти: за Д.М.С. - 3/12 ид. части; за А.М.С. - 3/12 ид. части; за Ф.М.Б. - 3/12 ид. части; за В.М.М. - 1/12 ид. части; за Х.М.М. 1/12 ид. части и за З.М.М. 1/12 ид. части.
Отменя нотариален акт за недвижим имот, придобит по давностно владение № 121, т. ХVІІ, рег. № 12820, дело № 2756 от 2006 г. по описа на нотариус П.А., с рег. № 346 на нотариалната камара и с район на действие - Районен съд гр. Нови пазар, в частта му с която признава В.М.М., ЕГН ********** за собственик по давностно владение на следния недвижим имот: дворно място с площ 1 200 кв. м., находящо се в с. ****, обл. Шумен, ул. ***, съставляващо УПИ VІІ - 149, от квартал 26 по плана на същото село, при граници: от две страни улици, УПИ VІ - 150 и УПИ VІІІ - 149.
Решението може да се обжалва пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.
99 Частно гражданско дело (В) No 707/2009 Частни жалби В.Ж.М. Х.Г.Н. Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Определение от 23.12.2009г.
Потвърждава ПОТВЪРЖДАВА определение от 15.10.2009г. по гр.д.№3620/2009г. на ШРС.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред ВКС на РБългария.
100 ВНОХД No 464/2009  ВНОХД М.Н.М.,
С.Н.Ш.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Председател: ДИМЧО С. ЛУКОВ
Докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА 
Решение от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Присъда № 1005 от 06.07.2009 г. по НОХД № 230/2009г. по описа на Шуменския районен съд.
ВРЪЩА делото на ШРС за ново разглеждане от друг състав на съда.
Решението е окончателно.
На основание чл.340 ал.2 предл.2 от НПК да се съобщи писмено на страните, за изготвяне на настоящото решение.
101 НАХД No 622/2009 Административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН С.Ш.С. Председател и докладчик: СВИЛЕН СТАНЧЕВ  Решение от 23.12.2009г.
Признава обвиняемия С.Ш.С. с ЕГН **********,***, адрес: с. ***, обл. Шуменска, ул.*****, български гражданин, образование основно, пенсионер, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2008 г. в гр. Шумен представил в Областна разплащателна агенция на ДФ "Земеделие" неверни сведения в общо заявление за плащания за площ с УИН 2723040808927, като посочил, зе използваните: 1. блок на земеделско стопанство с № 23724-31-5 в землището на с. ***, състоящ се от два поземлени имота, са площи, засяти със зърнено-бобови и индустриални култури, а в действителност са необработваеми; 2. блок на земеделско стопанство с № 36155-68-15 в землището на с. Капитан Петко с площ 1,44 ха са площи, засяти със зърнено-житни култури, а в действителност са необработваеми; 3. блок на земеделско стопанство с № 23724-23-1 в землището на с. Дренци с площ 0,25 ха са площи, засяти със зърнено-житни култури, а в действителност са необработваеми, в нарушение на задължението си да предостави такива съгласно Наредба № 107 от 23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, за да получи средства, предоставени от Европейския съюз на българската държава по схема за единно плащане на площ и по схема за национални доплащания - престъпление по чл. 248 а, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, като на осн. чл. 78 а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 500 (петстотин) лева. Решението подлежи на обжалване пред варненския апелативен съд в 15 дневен срок, считано от днес.
102 ЧНД No 679/2009 Чл.223 НПК - разпит на свидетел ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН   Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Определение от 23.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 679/2009 година по описа на Шуменския окръжен съд.
103 ЧНД No 713/2009 Чл.222 НПК - разпит на обвиняем ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН Д.А.М. Председател и докладчик: СВИЛЕН СТАНЧЕВ  Протокол от 23.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
Проведен разпит.
 
104 Частно гражданско дело (В) No 706/2009 Частни жалби АСП ДСП ШУМЕН   Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН 
Определение от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 03.11.2009 г. постановено по ч.т.д. № 3481/2009г. по описа на ШРС, в частта с която е оставено без уважение искането да бъде осъдена С.И.Д., ЕГН ********** да заплати лихви върху посочената главница за периода от 30.12.2004 г. до 09.10.2009 г.
Да се издаде заповед за незабавно изпълнение на основание чл.417 от ГПК и изпълнителен лист в полза на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Шумен, Булстат - 1210150562061, гр. Шумен ул. Съединение № 107, ет.4, срещу С.И.Д., ЕГН **********,***, за заплащане на лихви върху главницата от 160 лева, за периода от 30.12.2004 г. до 09.10.2009 г.
Делото да се върне на ШРС за издаване на заповедта за изпълнение и изпълнителният лист, и изпълнение на процедурата по връчването им.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
105 Частно гражданско дело (В) No 724/2009 Частни жалби Р.Р.И. Р.В.Р.,
И.Д.И.,
Г.Е.М.
Председател и докладчик: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ  Определение от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ определение № 68/16.10.2009г., постановено по гр.д. № 620/2009 г. по описа на НПРС, с което е прекратено производството по делото, поради неизпълнение на дадени от съда указания.
ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за произнасяне по молба вх. № 3451/08.09.2009 г. от Р.Р.И. - ищец по делото, за продължаване срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба по реда на чл.63 от ГПК.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
106 Частно гражданско дело (В) No 733/2009 Частни жалби АСП ДСП ШУМЕН   Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: АЗАДУХИ О. КАРАГЬОЗЯН 
Определение от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 03.11.2009 г. постановено по ч.т.д. № 3491/2009г. по описа на ШРС, в частта с която е оставено без уважение искането да бъде осъден Я.С.Д., ЕГН ********** да заплати лихви върху посочената главница за периода от 14.12.2004 г. до 09.10.2009 г.
Да се издаде заповед за незабавно изпълнение на основание чл.417 от ГПК и изпълнителен лист в полза на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Шумен, Булстат - 1210150562061, гр. Шумен ул. Съединение № 107, ет.4, срещу Я.С.Д., ЕГН **********,***, за заплащане на лихви върху главницата от 54 лева, за периода от 14.12.2004 г. до 09.10.2009 г.
Делото да се върне на ШРС за издаване на заповедта за изпълнение и изпълнителният лист, и изпълнение на процедурата по връчването им.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
107 Търговско дело (В) No 537/2009 Жалби ЗК УНИКА АД,
БАРНИ ООД
  Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯВА решение №Т0044 от 29.06.2009г. по гр.д.№121/2008г. на Районен съд-гр.Шумен, в частта, с която са отхвърлени предявеният от Барни"ООД-гр.Шумен, представлявано от В.Г.Б., срещу "Застрахователна компания Уника"АД-гр.София, представлявано от И.Г.Д.-прокурист, А.Л. и Н.Г.И. иск с правно основание чл.208, ал.3 от КЗ за разликата от 1887.73лв. до 5107.71лв. и иск с право основание чл.86 от ЗЗД за разликата от 42.59лв. до 117.75лв., отхвърлен е предявеният от Застрахователна компания Уника"АД-гр.София срещу ЗПАД"ДЗИ Общо застраховане"-гр.София обратен евентуалин иск с правно основание чл.213, ал.1 от КЗ за сумата 3964.70лв., както и в частта, с която "Барни"ООД-гр.Шумен е осъдено да заплати на Застрахователна компания Уника"АД-гр.София деловодни разноски в размер над 28.71лв., а Застрахователна компания Уника"АД-гр.София е осъдено да заплати на ЗПАД"ДЗИ Общо застраховане" деловодни разноски в размер над 103.26лв.,като вместо това постановява:
ОСЪЖДА Застрахователна компания Уника"АД-гр.София, представлявано от И.Г.Д.-прокурист, А.Л. и Н.Г.И. да заплати на "Барни"ООД-гр.Шумен, представлявано от В.Г.Б., на основание чл.208, ал.1 от КЗ, сумата от 3219.98лв., предтавляващо неизплатено застрахователно обезщетение по договор за застраховка "Каско" по застрахователна полица №07065110069/09.02.2007г. за лек автомобил "Ауди А8" с ДК№Н3110АК, вследствие на настъпило ПТП на 22.06.2007г. и сумата от 75.16лв.-мораторни лихви върху главницата за периода от 22.11.2007г. до датата на предявяване на исковата молба-17.01.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.01.2008г. до окончателното й плащане.
ОСЪЖДА ЗПАД"ДЗИ Общо застраховане"-гр.София, адрес на управление: район Средец, ул."Г.Бенковски"№3, представлявано от изпълнителните директори Н.Д. Ч., В.Й. А. и Р.Ж.Г. да заплати на "Застрахователна компания Уника"АД-гр.София, представлявано от И.Г.Д.-прокурист, А.Л. и Н.Г.И., на основание чл.213, ал.1 от КЗ сумата от 3964.70лв., СЛЕД КАТО Застрахователна компания Уника"АД-гр.София изпълни задължението си да заплати на "Барни"ООД-гр.Шумен, присъденото с настоящото решение обезщетение в пълен размер.
Оставя в сила решението в останалата обжалвана част.
Осъжда Застрахователна компания Уника"АД-гр.София да заплати на "Барни"ООД-гр.Шумен сумата от 747.35лв.-деловодни разноски за въззивната инстанция, както и допълнително 682.95лв.- деловодни разноски пред първоинстанционния съд, съобразно уважената част от претенциите.
Осъжда "Барни"ООД-гр.Шумен да заплати на Застрахователна компания Уника"АД-гр.София сумата от 51.29лв.-деловодни разноски за въззивната инстанция, съобразно отхвърлената част от претенциите.
Решението по евентуалния обратен иск подлежи на принудително изпълнение след представяне на доказателства за изпълнение на задължението на Застрахователна компания Уника"АД-гр.София по главния иск.
Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните.
108 Гражданско дело (В) No 638/2009 Жалби Х.Ш.А. В И К ООД ШУМЕН Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 28.12.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 98/31.07.2009 г. по гр.д. № 107/2009 г. по описа на Районен съд - Велики Преслав в частта, с която е признато за установено по отношение на Х.Ш.А.,*** сумата от 28.00 лева - деловодни разноски по ч.гр.д. № 25/2009 г. по описа на ВПРС, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, предявеният от " В и К - Шумен " ООД, гр. Шумен срещу Х./ Стр. 5 от решение на ШРС по в.т.д. № 638/2009 г./
Ш.А., иск с правно основание чл.124, ал.1, вр. чл.415, ал.1 от ГПК, за признаване за установено, че дължи сумата от 28.00 лева - деловодни разноски по ч.гр.д. № 25/2009 г. по описа на ВПРС, и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото относно него.
ОТМЕНЯ, като неправилно, решение № 98/31.07.2009 г. по гр.д. № 107/2009 г. по описа на Районен съд - Велики Преслав в частта, с която Х.Ш.А. е осъден да заплати на " В и К - Шумен " ООД, гр. Шумен деловодни разноски над 7.86 лева, за разликата до 27.10 лева.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 98/31.07.2009 г. по гр.д. № 107/2009 г. по описа на Районен съд - Велики Преслав в частта, с която е признато за установено по отношение на Х.Ш.А.,*** сумата от 79.20 лева - за изразходвана вода за имот в с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен, ул. ****, за периода 12.08.2008 г. - 10.10.2008 г., по партида 451/91, ведно със законната лихва за забава върху нея, считано от 09.01.2009 г. до окончателното й плащане, и ответникът е осъден да заплати на ищеца 7.86 лева деловодни разноски, съответно на уважената част от иска.
В останалата част първоинстанционното решение е влязло в законна сила.
ОСЪЖДА " В и К - Шумен " ООД, гр. Шумен да заплати на Х.Ш.А. деловодни разноски за втора инстанция в размер на 18.65 лева.
Въззивното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
109 Гражданско дело (В) No 696/2009 Жалби А.Д.И. Д.Н.И. Председател: КОНСТАНТИН Г. МОЛЛОВ
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Решение от 28.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 544 от 02.10.2009 г. по гр. дело № 1682/2009 г. на ШРС в частта, с която е отхвърлен предявеният от А.Д.И., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на детето Т.Д. Н. ЕГН **********, против Д.Н.И. ЕГН **********, иск за увеличение размера на определената по гр.д.№144/2003г. на ШРС издръжка в полза на детето Т.Д.Н., за разликата над уважения увеличен размер на издръжката от 75 лева до пълния предявен размер от 150 лева.
В останалата необжалвана част, решението е влязло в сила.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните.
110 Търговско дело (В) No 602/2009 Жалби И.Г.Я. ТОПЛОФИКАЦИЯ ШУМЕН ЕАД Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 28.12.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № Т 81/17.07.2009 г. по гр.д. № 1019/2009 г. по описа на Районен съд - Шумен в частта, с която е признато за установено по отношение на И.Г.Я., че дължи на " Топлофикация - Шумен " ЕАД, гр. Шумен сумата от 13.24 лева - деловодни разноски по ч.т.д. № 501/2009 г. по описа на ШРС, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
Стр. 6 от решение на ШОС по в.т.д. № 602/2009 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, предявеният от " Топлофикация - Шумен " ЕАД, гр. Шумен срещу И. Г. Я., иск с правно основание чл.124, ал.1, вр. чл.415, ал.1 от ГПК, за признаване за установено, че дължи сумата от 13.24 лева - деловодни разноски по ч.т.д. № 501/2009 г. по описа на ШРС, и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото относно него.
ПОТВЪРЖДАВА решение № Т 81/17.07.2009 г. по гр.д. № 1019/2009 г. по описа на Районен съд - Шумен в частта, с която е признато за установено по отношение на И.Г.Я., че дължи на " Топлофикация - Шумен " ЕАД, гр. Шумен сумата от 252.84 лева - главница за консумирана топлинна енергия за периода м. 03.2004 г. - м. 04.2005 г..
В останалата част първоинстанционното решение е влязло в законна сила.
ОПРЕДЕЛЯ адвокатско възнаграждение за процесуалния представител на жалбоподателката, за представителство във втора инстанция, в размер на 100.00 лева.
ОСЪЖДА " Топлофикация - Шумен " ЕАД, гр. Шумен да заплати на адв. Д. М. К., ЕГН **********,*** сумата от 100.00 лева - адвокатско възнаграждение за представителство на И.Г.Я. по в.т.д. № 602/2009 г. по описа на Окръжен съд - Шумен.
Въззивното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
111 Търговско дело (В) No 619/2009 Жалби Р.П.С. Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 28.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение № Т 74/03.07.2009 г. по гр.д. № 595/2009 г. по описа на Районен съд - Шумен.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло определение от 18.08.2009 г. по гр.д. № 595/2009 г. по описа на Районен съд - Шумен, за допълване в частта за разноските на решение № Т 74/03.07.2009 г. по същото дело.
Стр. 5 от решение на ШОС по в.т.д. № 619/2009 г.
ОПРЕДЕЛЯ юрисконсултско възнаграждение на " Е.ОН България продажби " АД, гр. Варна, за представителство във въззивната инстанция в размер на 100.00 лева / сто лева /.
ОСЪЖДА Р.П.С., ЕГН **********,***, да заплати на " Е.ОН България продажби " АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Владислав Варненчик, Бизнес Варна, сграда № 6, ЕИК 103533691, представлявано от Б.Д.Д. юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00 лева / сто лева /.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
112 ЧНД No 667/2009 Чл. 451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН А.Е.М.,
ПРОБАЦИОНЕН СЪВЕТ - НОВИ ПАЗАР
Председател и докладчик: РУМЯНА В. РАЙКОВА  Определение от 29.12.2009г.
Отменя определение за даване ход на делото.
Прекратява съдебното производство по ЧНД № 667 / 2009 г. по описа на ШОС по предложението на прокурор при Окръжна прокуратура - Шумен с посочено правно основание чл. 451 и сл. от НПК, като такова по чл. 70, ал. 7, предл. 2-ро от НК.
Изпраща предложението, ведно с материалите по него по подсъдност на Окръжен съд гр. Плевен.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
113 НОХД No 718/2009 Гл.X. Организиране и ръководене на престъпна група - чл.321, чл.321а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН С.Б.Е. Председател и докладчик: НЕЛИ Г. БАТАНОВА  Споразумение от 29.12.2009г., в законна сила от 29.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което страните приемат за безспорно установено от фактическа страна следното:
Настоящото споразумение има за цел частично решаване на ДП № 71/2008г. по описа на Ст.Сл.Служба - гр.София по реда на чл.381 от НПК, водено срещу Д.А.М. и С.Б.Е. за престъпления по чл. 321 ал.6, вр. чл.321, ал.2, вр.с чл.321, ал.3 т.2 от НК; по чл. по чл. 211, пр.І-во, вр с чл. 210 ал.1 т.5, вр с чл.209 ал.1, вр с чл.20 ал.2, вр с ал.1, вр с чл.26 ал.1 от НК и по чл. 253 , ал.4, вр с чл.253,ал.2, пр.І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то, алт. І-ва, вр с ал.1, пр.І-во, вр с чл.20 ал.2, вр с ал.1,,вр с чл.26 ал.1 от НК.

1. Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна, че през периода от месец февруари 2008г. до 22.01.2009г. в Република България - в гр.Шумен, гр.Бургас и гр.Варна и в Република Румъния обвиняемият С.Б.Е. се сговорил с повече от едно лице - с Д.А.М. и с други неустановени лица и участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат престъпления по чл.253 от НК в страната или чужбина посредством Интернет, чрез сайта за международна търговия Е-bay на територията на САЩ, Австралия и Великобритания, за които е предвидено наказание "Лишаване от свобода"повече от три години, а именно престъпления по чл.253 от НК /пране на пари/, наказуемо с "Лишаване от свобода" от три до дванадесет години, чрез които се цели да се набави имотна облага в особено големи размери - престъпление по чл.321, ал.6, вр. с чл.321 ал.2 от НК.
От субективна страна деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.
2. За гореописаното престъпление на обвиняемия С.Б.Е. се определя наказание при условията на чл.54 от НК, а именно 1 /една/ година "Лишаване от свобода", като на осн. чл.381, ал.5, т.3 от НПК и чл.61, т.3, вр. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС се определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип.
3. Страните приемат за безспорно установено и доказано от фактическа страна, че през периода от месец февруари 2008г. до 27.01.2009г. на територията на Република Румъния като престъплението е довършено в Република България - гр.Шумен, гр.Варна и гр.Бургас обвиняемият С.Б.Е., при условията на продължавано престъпление, посредством лицата /в качеството им на посредствени извършители/ : П.Д.П., М.А.И., А. И.И., М.Ю.Б., Д.Р.Н. , И. Б.Ш., С.Н.И. и Т. Т.К. извършил финансови операции, действайки в съучастие, като съизвършител с Д.А.М., придобил, получил, държал, използвал имущество - парични средства на обща стойност 350 580.67 лева за които обвиняемият С.Б. предполагал към момента на получаването на имуществото /паричните средства/, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.211 пр.І-во, вр с чл.210 ал.1 т.5, вр с чл.209 ал.1 от НК - престъпление по чл.253, ал.4, вр с чл.253, ал.2, пр.І -во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то, алт.І-ва, вр. с чл.253, ал.1, вр с чл.20 ал.2, вр с ал.1, вр с чл.26 ал.1 от НК.
От субективна страна деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.
4. За гореописаното престъпление на обвиняемия С.Б.Е. определя наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК и чл.55, ал.3 от НК, а именно 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца "Лишаване от свобода", като на осн. чл.381, ал.5, т.3 от НПК и чл.61, т.3, вр. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип.
5. На осн. чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия С.Б.Е. определя общо наказание измежду наложените му по настоящото споразумение до размера на най - тежкото от тях, а именно: 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца "Лишаване от свобода", като на осн. чл.381, ал.5, т.3 от НПК и чл.61, т.3, вр. чл.59, ал.1 от ЗИНЗС определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на кумулираното наказание в затворническо общежитие от открит тип.
6. На осн. чл.59, ал.1 от НК от размера на така определеното на обвиняемия С.Б.Е. общо наказание "Лишаване от свобода" приспада времето, през което той е бил задържан на основание ЗМВР, както и времето, през което по отношение на него е била взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 22.01.2009г. до датата на одобряване на настоящото споразумение от Шуменски окръжен съд.
7. На осн. чл. 253 ал.6 от НК се отнема в полза на държавата лек автомобил "Фолксваген Венто" с ДК № Н 19 52 АР на стойност 2900 лева, собственост на обвиняемия С.Б.Е..
8. На основание чл. 253 ал.6 от НК осъжда обвиняемия С.Б.Е. солидарно с другия обвиняем Д.А.М. да заплати на държавата равностойността на предмета на престъплението, а именно сумата в размер на 305 992.91лв., явяваща се равностойността на предмета на престъплението в размер на 350 580.67лв., от която са приспаднати стойността на леките автомобили "Пежо 306" с ДК № Н 4782 в размер на 2 100 лева, "БМВ 525 ТД" с ДК № Н 9369 АР в размер на 6 600 лева и "Фолксваген Венто" с ДК № Н 19 52 АР в размер на 2900лв., както и сумата от 32 987.76 лева, запорирана с решение на Шуменския районен съд по изпълнително дело №20093630402037.
9. От престъпленията, предмет на настоящото споразумение, не са причинени съставомерни имуществени вреди.
На основание чл. 111 ал.1 от НПК , веществените доказателства, приобщени по досъдебното производство, следва да се пазят до окончателното приключване на същото.
На основание чл.381 ал.5 т.6 от НПК въпросът в чия тежест да се възложат разноските по делото ще бъде решен при окончателното приключване на наказателното производство.
Прекратява наказателното производство по НОХД № 718/2009 г. по описа на ШОС - ДП № 71/2008 г. по описа на СтСлСл - гр. София ЧАСТИЧНО по отношение на С.Б.Е..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
На основание чл. 383 ал.1 от НПК настоящото определение е с последиците на влязла в сила присъда.
114 НОХД No 719/2009 Гл.X. Организиране и ръководене на престъпна група - чл.321, чл.321а НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН

Д.А.М.

 

Председател и докладчик: НЕЛИ Г. БАТАНОВА  Споразумение от 29.12.2009г., в законна сила от 29.12.2009г.
ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което страните приемат за безспорно установено от фактическа страна следното:
Обвиняемият Д.А.М., ЕГН ********** е виновен в извършването на следните деяния:
I. През периода от време месец февруари 2008г., до 22.01.2009г., в Република България гр.Шумен, гр.Бургас и гр.Варна и в Република Румъния, се сговорил с повече от едно лице със С.Б.Е. и с други неустановени лица, и участвал в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат престъпления по чл.253 от НК,в страната или чужбина посредством Интернет, чрез сайта за международна търговия Е-bay на територията на САЩ ,Австралия и Великобритания, за които е предвидено наказание ЛОС повече от три години, а именно престъпления по чл.253/пране на пари/ наказуемо с лишаване от свобода от три до 12 години, чрез които се цели да се набави имотна облага в особено големи размери - престъпление по чл.321 ,ал.6, вр. с чл.321 ал.2 от НК.
ІІ. За това, че за периода от време февруари 2008г., до 27.01.2009г.,на територията на Република Румъния като престъплението е довършено в Република България - гр.Шумен, гр.Варна, и гр.Бургас и при условията на продължавано престъпление посредством лицата/ в качеството им на посредствени извършители/: П. Д.П.,М.А.И.,А.И.И.,М.Ю.Б., Д.Р.Н., И.Б.Ш., С.Н.И. и Т.Т.К. -извършили финансови операции, действайки в съучастие,като извършител със С.Б.Е. -извършител ,придобие, получи, държи, използва имущество-парични средства на обща стойност 372 070.49лв.
За гореописаните деяния на обв. Д.А.М. по чл. 321 ал.6, във вр.с ал.2 от НК, НАЛАГА на основание чл. 54 от НК наказание лишаване от свобода за срок от 1г. 6 м. / една година и шест месеца /, което на осн. чл. 57, ал.1 и чл. 61, т. 3 от ЗИНС да изтърпи при първоначален "общ режим" в затворническо общежитие от открит тип.
По повдигнатото обвинение по чл. 253, ал.4 от НК вр. с 253 ал.2 предл.1-во, 2,3 и предл.4-то алт.1 вр. с ал.1 предл. 1-во във вр. с чл.20 ал.2 от НК , на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, и чл. 55, ал. 3 от НК- НАЛАГА на обвиняемия Д.А.М. наказание лишаване от свобода в размер на 2 г. и 3 м. . / две години и три месеца /, което на основание чл. 57, ал.1, и чл. 61, т. 3 от ЗИНС- да изтърпи при първоначален "общ режим" на изтърпяване на наказанието, в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл.23 от НК, ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание до размера на най-тежкото от така определените наказания, а именно 2г. и 3 м. /две години и три месеца/ , които да изтърпи при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.
На основание чл. 59 от НК - зачита времето, през което спрямо подсъдимия е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 22.01.2009г. до одобряване на определението от съда.
На основание чл. 253 ал.6 от НК отнема в полза на държавата лек автомобил Пежо 306 с ДК № Н 4782, собственост на обиняемия Д.А.М., на стойност 2100лв. и лек автомобил БМВ 525 с рег № Н 9369 АП , на стойност 6600лв.
На основание чл. 253 ал.6 от НК осъжда обвиняемия Д.А.М. солидарно с другия обвиняем С.Б.Е. да заплати на държавата равностойността на предмета на престъплението, а именно сумата в размер на 305 992.91лв. явяваща се равностойността на предмета на престъплението в размер на 350 580.67лв. от която са приспаднати стойността на леките автомобили Пежо 306 ДК № Н 4782 в размер на 2 100 лева и БМВ 525 ТД ДК № Н 9369 АР, в размер на 6 600 лева, лек автомобил "Фолксваген Венто с ДК №НС 1952 АР в размер на 2900лв., както и сумата от 32 987.76лева, запорирана с решение на Шуменския районен съд по изпълнително дело № 20093630402037
На основание чл.53,ал.1 б."а" от НК отнема в полза на държавата преносим компютър марка SONY VAIO модел PCG-6B1L, със сериен № 3104823, със захранващ кабел и адаптер за 220 V.
От престъпленията - предмет на настоящето споразумение - не са причинени съставомерни имуществени вреди.
На основание чл. 111 ал.1 от НПК, веществените доказателства, приобщени по досъдебното производство да се пазят до окончателното приключване на същото.
На основание чл. 381 ал. 5 т.6 от НПК - въпросът в чия тежест да се възложат разноските по делото ще бъде решен, при окончателното приключване на наказателното производство.
ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по НОХД № 719/2009 г. по описа на ШОС по отношение на Д.А.М..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
На основание чл. 383 ал.1 от НПК настоящото определение е с последиците на влязла в сила присъда.
115 Гражданско дело (В) No 711/2009 Жалби НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Н.А.Б. Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: ТЕОДОРА Е. ДИМИТРОВА 
Решение от 30.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 570/13.10.2009 г. по гр.д. № 2564/2009 г. по описа на Районен съд - Шумен в частта, с която са уважени предявените от Н.А.Б., срещу ДП " Национална компания Железопътна инфраструктура ", гр. София, ЖП секция - Шумен, обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 от КТ.
В останалата част решението е влязло в законна сила.
Въззивното решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд, при условията на чл.280 от ГПК, в едномесечен срок, считано от 30.12.2009 г.
Препис от същото да се връчи на страните.
116 Частно гражданско дело (В) No 753/2009 Частни жалби С.Т.М. С.С.Д.,
С.С.С.,
Л.С.Н.,
Л.Т.Н.,
Т.Д.Т.,
В.Д.Т.,
А.Х.Г.,
С.Р.Х.,
Б.С.Х.,
О.Б.Ц.,
Н.Б.К.,
Х.Л.Х.,
П.Л.Х.,
В.Б.В.,
В.Б.В.,
Я.Д.Х.,
Х.В.Х.,
К.Ж.Х.,
Д.Г.К.,
Ж.Г.В.,
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР,
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,
НЕВРОКОПСКА МИТРОПОЛИЯ,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ НОВИ ПАЗАР,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НОВИ ПАЗАР
Председател: НЕЛИ Г. БАТАНОВА
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Определение от 30.12.2009г.
На основание чл.23, ал.3 от ГПК, ИЗПРАЩА гр.д.№781/2009г. по описа на НПРС, за разглеждане от Районен съд-Велики Преслав.
Делото, ведно с настоящото определение да се изпрати за изпълнение на Районен съд-Велики Преслав.
Копие от определението да се изпрати на НПРС и страните по делото за сведение.
Определението не подлежи на обжалване.


 
117 Гражданско дело (В) No 754/2009 Жалби С.Р.А.,
Н.Р.М.,
Ю.А.Ю.,
О.А.А.,
М.А.Ч.,
Р.М.М.
М.М.Д.,
С.К.,
Н.К.,
Ф.М.Ю.,
Р.А.А.,
Н.А.А.,
И.М.М.,
Н.Ю.А.,
М.Ю.А.,
А.А.А.,
З.А.А.,
С.А.Б.,
В.А.А.,
Б.А.А.,
Е.Р.Р.,
Е.Р.Р.,
Г.Р.
Председател: НЕЛИ Г. БАТАНОВА
Докладчик: РАЛИЦА И. ХАДЖИИВАНОВА 
Определение от 30.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№754/2009г. на ШОС.
Връща гр.д.№517/2007г., ведно с постъпилата жалба на НПРС за изпълнение разпоредбите на чл.197, ал.1, изр.2 от ГПК/отм./ и чл.201, ал.1 от ГПК /отм./.

 
118 ВЧНД No 698/2009 ВЧНД Д.С.,
Р.Х.В.
  Председател: ЛИДИЯ Б. ТОМОВА
Докладчик: СВИЛЕН СТАНЧЕВ 
Определение от 30.12.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 19.11.2009 г. по НОХД № 446/2009 г. на Шуменския районен съд, с което е върната като процесуално недопустима на молбата на Д.С. от 18.11.2009 г. за връщане на освободената от съда парична гаранция в размер на 4000 лева.
Определението е окончателно.